แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
10
ภาคผนวก-ประเมินหน่วยบริการ
ขอให้ทุก รพ.สต. ประเมินตนเองตามความจริง  ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่  25  สิงหาคม  2559

11
ข้อมูลประกอบการทำแผนและ template  KPI 2560

12
ผู้ประกันตน 16-8-59

13
ขอให้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ(ตจบ.)

17
ข้อมูล506แยกรายแห่ง โดยให้นำเข้าโปรแกรม R506 ส่วนการนำเข้าข้อมูลที่สำรองไว้ ....หากแห่งใดดำเนินการแล้วรายงานผลด้วยครับ

18
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ( รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ )
1.หนังสือปะหน้าจาก รพ.สต. ขออนุมัตจัดหา
2.แบบประกอบการขออนุมัต ทำส่ง 2 ชุด
3. สำเนาเอกสารหน้าแผนงบลงทุนที่มีรายการดังกล่าว พร้อม ผอ.รพ.สต. รับรองสำเนา

19
การประชุมวิชาการประจำปี ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 2559*** รายละเอียดตามเอกสารครับ

20
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ให้ประเมินผลรายตำบล ส่งเป็นเอกสารภายในวันที่  19  สิงหาคม  2559

21
การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพตามวัย ปี 2559 ให้สรุปผลการประเมินตามแบบฟอร์ม (เป้าหมายประเมินเฉพาะที่ผ่านการอบรม ที่แจกให้)  ส่งเป็นเอกสารภายในวันที่  15  สิงหาคม  2559  รายละเอียดใน e-office เป้าหมายคือ ผู้ที่ผ่านอบรม ปี 2559

22
คู่มือการบริหารงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559)

สำนักบริหารงานทะเบียน สปสช. ได้ดำเนินการจัดส่งคู่มือไปยังหน่วยบริการทุกแห่งทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สามารถดาวน์โหลดคู่มือ ได้ที่ https://goo.gl/wKFEjs

23
จาก สปสช. ***************
เปิดใช้งาน ระบบโปรแกรม NHSO Client Version 1.0.32
- ปรับปรุงเงื่อนไขการขอเลขอนุมัติ กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ กรมบัญชีกลาง และ อปท.
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้ NHSO Client เวอร์ชั่นก่อนๆ
ขอให้ Uninstall และลงโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่นี้ทดแทนค่ะ
ทีมผู้พัฒนาระบบ และ ผู้รับผิดชอบเขต ขออภัยในความไม่สะดวกของระบบที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://1drv.ms/u/s!Anj6ZLrEyHUWgoQyNkQahxNNjKRIaQ  หรือ Download (http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-services_downloadnew.aspx)
หรือ http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-information_detail.aspx?ContentID=NTkwMDAwNDIw

24
แบบฟอร์มประเมินรอบ2-59

25
สสจ.ขอเชิญ ผช.แผนไทยทุกคนประชุมในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ที่  สจ. ตามรายละเอียดในหนังสือ

26
เอกสารงาน อสม.(แบบบันทึกข้อมูล อสม.(อสม.ใหม่,ลาออก),รับรองสิทธิ์,รายงาน) ว1665
อ้างถึง หนังสือ สสจ.นม. ที่ นม 0032.003.2/ ว 1665  ลงวันที่ 17 มิ.ย.57
สรุปดังนี้
ข้อ 1. แบบบันทึกข้อมูล อสม. (กรณี อสม.ใหม่)
ข้อ 2. การขอหนังสือรับสิทธิ์ ยกเว้นค่าห้องพิเศษ กรณีนอนห้องพิเศษ ใน รพช. ให้ขอหนังสือรับรองจาก สสอ./รพช. ที่ อสม.คนนั้นสังกัด
    *** หากนอนพักรักษาตัว(ห้องพิเศษ) ที่ รพ.มหาราช นครราชสีมา ให้จัดทำ "คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล" ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
3.
ข้อ 4. แก้ไขการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ตามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ปี 2558 ระหว่าง อบจ.นม. และ สสจ.นม. ให้พื้นที่ ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน

27
ขอให้ประเมินตนเองการพัฒนาในระบบ Quality Service Clean (QSC) ส่งเป็นเอกสารให้อำเภอภายในวันที่  15  กรกฏาคม 2559

28
ด้วย สสจ.นม. ได้ให้ทุกหน่วยงานได้มีการส่งเสริมการปลูกและการใช้สมุนไพรในทุกแห่ง สสอ.ปักธงชัย จึงขอให้ทุกแห่งได้มีการจัดปลุกพืชสมุนไพร และกระจายให้ชุมชน อสม. ในพื้นที่ เพื่อใช้สมุนไพร
1.สมุนไพรตามนโยบาย ได้แก่ รางจืด และ พรมมิ
2.สมุนไพร 5+1 รายการได้แก่ บัวบก ใบหม่อน ว่านหางจระเข้ เสลดพังพอน ฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรในชุมชน
หากมีการดำเนินการแล้วให้รายงานให้อำเภอทราบทั้งทางเอกสารและรูปภาพส่งใน e-office

29
สไลด์ประชุมกลยุทธ์ในการดำเนินงานระบบ UC ร่วมกับ สสจ. (เตรียมรับการตรวจจาก สตง) 5 ก.ค. สตาร์เวลล์ บาหลี

30
ข้อมูลผู้ประกันตน16มิย59

32
ให้ตอบกลับการลงรหัส EPIใน Hosxp_PCU  หากมีการดำเนินการแล้ว****ตามที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2559 ที่ สสอ.

33
ไฟล์ประชุมวีดีโอทางไกลงานวัคซีนวันที่ 8 มิถุนายน 2559

34
กรอบการดำเนินงานจ่ายค่าป่วยการ อสม.ของ อบจ. รายละเอียดตามเอกสาร

35
เอกสารการประชุมศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค วันที่ 8 มิถุนายน 2559

36
ข้อมูลผู้ประกันตน16พค59

37
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ขอจัดสรรเข็มสำหรับ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ ครบ 10 ปี 20ปี และ 30 ปี ในอำเภอปักธงชัย ประจำปี 2559  โดยสามารถติดต่อรับได้ ที่ สสอ. รายละเอียดใน e-office

38
สสอ.ปักธงชัย ขอแจ้งรายละเอียดการศึกษาดูงาน รพ.สต.บ้านดู่ ตามรายละเอียด

39
แจ้ง รพ.สต.บ้านดู่(งานแผนไทย)  ส่งหนังสือนำเสนอผลงานแผนไทยประกวดระดับจังหวัดที่ รพ.ปากช่องวันที่  31 พค 59

40
การเก็บข้อมูลการได้รับนมโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เก็บข้อมูลการได้รับนมโรงเรียน ทุกโรงเรียนๆ ละ 1 ฉบับ ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้  และให้รวบรวมเอกสารแบบสำรวจข้อมูลส่งให้งานคุ้มครองผู้บริโภค สสอ.ปักธงชัย ภายในวันที่  16 มิถุนายน  2559

41
การสุ่มประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารและสุขลักษณะการจัดการในสถานประกอบการ ขอให้ ทุก รพ.สต. ได้ประสานผู้ประกอบการอาหาร และเตรียมความพร้อมของร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและตลาดนัดตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ ที่กำหนด  เพื่อเตรียมการสุ่มประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยพื้นที่อำเภอปักธงชัย กำหนดการสุ่มประเมินในวันที่  30 พฤษภาคม 2559

42
ด้วยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทยของ คปสอ.ปักธงชัย จะออกประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทยประจำปี 2559 ตามรายละเอียดในตารางที่กำหนด จึงขอให้ทุก รพ.สต. เตรียมข้อมูลดังนี้
1. ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยศึกษาจากแนวทางที่ส่งให้

43
แจ้ง รพ.สต.บ้านดู่ ขอส่งหลักเกณฑ์ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย

44
ที่สมัครเพิ่ม กัญญารัตน์ เชิดชัย  ชิตชัย  ประสิทธิ์  ไพบูลย์ สุดารัตน์  อภิญญา จุฑามาศ

45
แจ้งผู้ที่สมัครสภาการสาธารณสุขชุมชน แล้ว ผมขอรายชื่อนามสกุล หน่วยงานที่สมัครด้วยครับ  เพื่อการประสานงาน  ขอบคุณมากครับ

46
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ฯ ว 883
ให้คุณณงค์ ตอบรับนำเสนอวิชาการาส่งที่ สสอ. ภายในวันที่ 12 พค 59 ส่งที่ไพบูลย์

47
หนังสือเชิญ อปท.อบรม DHS

48
หนังสือเชิญ ผอ.รพ.สต.อบรม DHS

49
ขอความร่วมมือ รพ.สต.สำเนาหนังสือประสานโรงเรียนสังกัดดำเนินงาน อย.น้อยในโรงเรียน เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนิืนงาน อย.น้อยในโรงเรียน

50
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลฯ

51
การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.
พท.) ให้ทุก รพ.สต. ประเมินตนเอง และทีมประเมินของอำเภอจะประเมินรับรองภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559  รายละเอียดใน E-office

52
ข้อมูลผู้ประกันตน16เมย59

53
ฐานข้อมูล 506 ณ 20เมย59

54
ฐานข้อมูล 506 ณ 20เมย59

55
ฐานข้อมูล 506 ณ 20เมย59

56
ข้อกำหนดCFGT Plus (สำหรับผู็ประกอบการค้า)

59
ขอรูปสวนสมุนไพรในหน่วยบริการ พร้อมรูปสมุนไพรแต่ละประเภทครับ  เพื่อเป็นข้อมูลตามโครงการพืชผักแทนยา 5 บวก 1 ส่งทางห้องนี้ครับ

60
แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคที่เรียในร้านอาหารและร้านแผงลอย ให้ทำ 50 ตัวอย่าง จาก ประมาณ 10 ร้านขึ้นไป

61
ประชากรสิทธิ งวด 2 เดือน มี.ค. 59


**** ตัดข้อมูล 22 มี.ค. 59 เวลา 23.59 น. *****

62
ด้วยในวันที่  26  มีนาคม  2559 จังหวัดจัดงานเชิดชูเกียรติ วัน  อสม. ณ อาคารชาติชายฮอล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้เชิญทุก รพ.สต. เข้าร่วมมงานนั้น ...สสอ.ปักธงชัย จึงให้ทุก รพ.สต. แจ้งชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมงานในวันดังกล่ามาที่ สสอ. ด้วยครับ....แจ้งชื่อทาง E-Office

64
ผูัประกันตน16มีค59

65
แบบร่ายยาวโครงการ

โครงการ NCD ให้จัดเป็นการประชุม หรืออบรม ครึ่งวันมีค่าอาหารว่าง

66
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 มีค 59

67
ข้อมูลประกอบการประชุมที่เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่  3  มีนาคม  2559  เฉพาะพื้นที่ในเทศบาลเมืองเมืองปัก
ขอบคุณมากครับ

68
แผนตำบลที่จังหวัดอนุมัติแล้ว***

69
ข้อมูลผู้ประกันตน 16 กพ 59

70
จาก สสอ.ปักธงชัย ถึง เครือข่ายรพ.สต. / Re: ฐาน506ปี2559
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 08:18:20 AM »
ฐาน506ปี2559

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9