แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6
1
ขอให้คุณระพีพรและภาฤดี เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่  25  กรกฎาคม 2557 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก  ...ตามรายละเอียดที่ส่งมาให้

2
ถึง รพ.สต.ตะขบ นกออก ให้ประเมินจัดการสุขภาพต้นแบบในเวปไชต์ www.thaiphc.net ด่วนมากครับ
หรือ http://www.thaiphc.net/phc/phcadmin/administrator/index/index.php?options=tamman2557
พร้อมส่งเอกสารมาให้อำเภอด้วยครับ
ปล. มีตัวอย่างของ รพ.สต.ตะขบ ที่ดำเนินการแล้วครับ

4
สถานการณ์โรคติดเชื้อที่สำคัญ 12 กรกฎาคม 2557

5
ขอให้ทุก รพ.สต.ประเมินตนเองการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ2558ตามหลักประกันสุขภาพ
ส่งเป็นเอกสาร ( กระดาษ) พร้อมให้ ผอ.รพ.สต. เซ็นต์ชื่อในส่วนที่ 4  ( ส่วนที่ 4 หน้าสุดท้าย ให้ลงชื่ออย่างเดียว ไม่ต้องลงผลการตรวจ)
ส่งด่วนให้อำเภอภายในวันที่  21  กค  2557 เพื่อให้คณะกรรมการของ CUP ได้พิจารณา

6
**การส่งรายงาน Area Stratification***
ให้ส่งไม่เกินวันที่ 18 ของเดือนนั้น เนื่องจากอำเภอต้องรวบรวมส่งจังหวัดไม่เกิน 20 ของเดือน
เช่น เดือน กค. 57 นับผลงานตั้งแต่ 20 มิย.57 - 18 กค .57 ครับ เป็นผลงานของเดือน
ในส่วนเดือน มิย.57 ที่หลายแห่งส่งช้าไม่ทันตามกำหนด อำเภอรวบรวมเป็นเดือนถัดไปให้ หรือว่าถ้ามีผลงานใหม่สามารถส่งมาเพิ่มได้ ( ให้สอดคล้องกับรายงาน คตค. ข้อ 8.1)
ยกเว้น แห่งที่ส่งทันนะครับ ก็ส่งตามปกติตามกำหนด
ขอขอบคุณทุกแห่ง

7
นโยบายการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.นม ปี 57 เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่

8
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.อบรมกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ **
ในวันที่ี  24 กรกฏาคม  2557 ที่ ห้องประชุมโรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

9
ขอเชิญ จนท.อบรมพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปฯ ในวันที่ 18 กค.2557 ที่ สสจ.นม.
จำนวน 2 ท่าน
1.นส.ภาวิลัย ล้ำเลิศ  รพ.สต.ตะคุ
2.นส.ภาฤดี  สินปรุ รพ.สต.บ้านดู่
รายละเอียดตามเอกสาร

10
คตค ทันตะ
สรุป คตค ทันตะ วันที่ 12 มิย.2557
1.ระยะประเมินผล งวด 4 เดือน พค - สค
2.ผลงานสะสม ใช้คะแนน ประเมินผลงานเทียบเป้าหมายทั้งปี
ข้อตกลง kpi การมีส่วนร่วม จำนวน 8 ข้อ
1.ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ จัดทำเป็น pdf file
2.ทันตาภิบาล มีหน้าที่จัดทำ หลักฐานเป็น pdf ส่งให้ สสอ.ทุกเดือน เหมือน ผลงาน คตต.
หากทันตาภิบาลต้องรับผิดชอบหลาย รพสต. ให้จัดทำ หลักฐานรวมกันเป็น 1 file ส่งให้กับสสอ.ที่ตนเองสังกัด
เช่น
KPI ข้อ 13 ทันตาภิบาลเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมปลอดน้ำอัดลม แปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
มีการออกทำกิจกรรมในโรงเรียนในรพสต. ก วันที่ 1 มิย 2557 และออกทำกิจกรรม ในรร.เขต รพสต. ข วันที่15มิย. ให้เขียน รวมใน KPI ข้อ 13 นี้เลย
โดยแต่ละกิจกรรมระบุวันที่ สถานที่ รูปภาพประกอบ ให้ชัดเจน
3.สสอ.การตรวจสอบผลงานการมีส่วนร่วมที่ทันตาภิบาลจัดทำเป็นpdf และ upload หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ ผลงานตาม kpi ภายในวันที่10ของเดือนถัดไป
4.สสอ.ที่ทันตาภิบาลสังกัด เป็นผู้กรอกคะแนนแยกรายรพสต.พื้นที่ที่ ทันตารับผิดชอบ เช่น ทันตาภิบาล วิขขุดา รับผิดชอบ รพสต.ก และ รพสต. ข ให้ สสอ. เข้าไปกรอกข้อมูล ทั้ง 2 รพสต.ตามผลงานที่ได้ออกดำเนินการใน รพสต.นั้นๆ
5. ในวันที่ 11 ของเดือนถัดไป โปรแกรมจะตรวจสอบ เอกสารPDF ไฟล์ที่ upload ไว้ หาก ไม่พบแฟ้ม upload คะแนนในหมวดการมีส่วนร่วม ในเดือนที่กรอกเข้ามา จะถูกปรับเป็น 0 ทั้งหมด
6.ในงวดนี้ทั้ง คตค และ คตค ทันตะ จะให้ความสำคัญกับการ Upload หลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมคุณภาพของข้อมูล

การจัดเอกสาร KPI ข้อ 20 ทันตาภิบาล มีระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ในการทำงาน 5 ขั้นตอน /เดือนต่อเรื่อง)
มุ่งหมายให้ทันตาภิบาลสามารถสรุป วิเคราะห์ ปัญหา และผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดทำ เอกสารนำเสนอ และคืนข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้
ในข้อนี้ จะต้องทำเป็นเอกสาร สรุป FactSheet อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 และ รวบรวมเข้าไว้ในเอกสารเชิงประจักษ์ข้ออื่นๆ  เดือนละ 1 เรื่อง
การให้คะแนน สูงสูด คือระดับ 5 ต้องมีการการนำเสนอ และคืนข้อมูล

รูปแบบ การนำเสนอ อาจใช้วิธีทำเป็นเอกสารสำหรับผู้บริหาร หรือ นำเสนอในการประชุมเมื่อมีโอกาส เพื่อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหา

การคืนข้อมูล เอกสารที่จัดทำ ควรมีการ คืนข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น อบท โรงเรียน หรือ เครือข่ายในพื้นที่

11
ข้อมูลผู้ประกันตน1กค57

12
นโยบายปลัดกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัด

13
จากจังหวัดแจ้ง ..
แนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนเชิงรุก
   ข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการ เกณฑ์ชี้วัดเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพเชิงรุก (คตค.) เมิ่อวันที่12 มิถุนายน 2557 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.   คะแนนที่ใช้ในการจัดสรรเพื่อใช้ในการโอนเงิน QOF จาก CUP ลงสู่ รพ.สต. จะตัดยอดวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น ไม่มีการประมวลผลเพิ่มเติมอีก โดยดูคะแนนได้จาก Web : r9health.org ในหัวข้อ ทดสอบประเมินผล  รอบที่ 1

2.   ให้ CUP จัดสรรเงินค่าตอบแทนเชิงรุก (คตค) ลง รพ.สต. โดยใช้คะแนนจาก Web : r9health.org และทางจังหวัดได้จัดทำตัวเลขเบื้องต้น

คะแนนตัวชี้วัด คตค. สามารถดูได้จาก File : คะแนนค่าตอบแทนคตค.xls ส่วนในการเบิกค่าตอบแทนให้บุคคลากรให้รอไว้ก่อนเนื่องจากเขตต้องทำหนังสือไปกระทรวงเพื่อสอบถามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน คตค. ที่ถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง

3.   ให้ทุก รพ.สต. ดำเนินการ Upload file รูปภาพของข้อ 8 การมีส่วนร่วม (8.1 – 8.7) เป็นรายเดือนทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ. 57 – มิ.ย. 57 (ให้เป็นปัจจุบัน) โดยด่วน  มิฉะนั้นเขตจะปรับลดคะแนนในข้อ 8.1 – 8.7 ลงตามเดือนที่ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์
4.   การดำเนินงาน คตค. ยังต้องดำเนินการต่อไป โดยปรับงวดจากเดิม 3 งวด ลงเหลือ 2 งวด คือ
งวดที่ 1 เริ่ม ก.ย. – เม.ย. 3 เดือน
งวดที่ 2 เริ่ม พ.ค. – ส.ค. 4 เดือน
รวมทั้งสิ้น 7 เดือนเท่านั้น
และยังมีเงิน QOF  พอที่จะจ่ายลงไปให้ รพ.สต. ตามคะแนน คตค. ได้ โดยจะเน้นในเรื่อง ของการ Upload file ลงในข้อ 8.1 – 8.7 โดยทุกข้อจะต้องมีหลักฐานการทำงานที่ชัดเจน (ไว้ให้ สตง. ตรวจ) ถ้าไม่ Upload file จะให้คะแนนเป็น 0 ดังนั้นขอให้ทุก รพ.สต. Upload file ลงใน Web : r9health.org ให้ครบถ้วนทุกเดือน

14
ขอส่งมาตราการเร่งรัดป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

16
เอกสารการขออนุมัติการประชุมสัมมนา อสม. ที่ สสจ.ขอจากกองทัพภาค ที่ 2

17
ขอความร่วมมือตรวจและประเมินผลสุขภาพ อสม. ตามรายละเอียด ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ก่อน 12.00 น. เพื่อรวบรวมให้จังหวัด

18
แจ้ง  รพ.สต. ทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่างเดือน พค. 2557 แล้ว ให้ส่งเอกสารประกอบการขึ้นสิทธิ์ ที่ศูนย์หลักประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย
รพ.สต. ใดที่ดำเนินการขึ้นสิทธิ์แล้วและส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งให้อำเภอทราบด้วย

19
1   ม่วงแก้ววิทยาคาร   รพ.สต.   งิ้ว
2   สมเด็จพระธีรญาณมุนี   รพ.สต.   ตะคุ

3   วัดใหม่สำโรง   รพ.สต.   นางเหริญ
4   สะแกราชวิทยาคม   รพ.สต.   บ้านโคก
5   บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)   รพ.สต.   บ้านดู่
6   ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร   รพ.สต.   บ้านดู่
7   ปักธงชัยประชานิรมิตร(มัธยม)   รพ.สต.   บ้านดู่
8   บ้านเมืองปักสามัคคี   รพ.สต.   บ้านดู่
9   บ้านโคกเกษม   รพ.สต.   บุสมอ
10   บ้านปลายดาบ   รพ.สต.   ปลายดาบ
11   วัดหงษ์   รพ.สต.   พระเพลิง
12   บ้านลำนางแก้ว   รพ.สต.   ลำนางแก้ว
13   วัดพรหมราช   รพ.สต.   หนองปลิง
14   วัดหลุมข้าว   รพ.สต.   หลุมข้าว
15   ป่าไม้อุทิศ 2   รพ.สต.   น้ำซับ
16   โคกสำราญ   รพ.สต.   น้ำซับ
17   ชุมชนบ้านตะขบ   รพ.สต.   ตะขบ
18   ลำพระเพลิงพิทยาคม   รพ.สต.   ตะขบ
19   หนองนกเขียน   รพ.สต.   หนองนกเขียน
20   บ้านสุขังราษฏรสามัคคี   รพ.สต.   สุขัง
เอกสารที่  http://www.pakthongchai.net/wordpress/forum/index.php?topic=12750.0

20
แจ้งทุก รพ.สต....อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ SRM+ผอ.รพ.สต.  รวมแห่งละ 5. คน.ตามรายชื่อที่ท่านแจ้งให้อำเภอทราบนั้น อบรมในวันที่ 3-4 มิย. 57 ที่ ห้องไหมไทย รพ.ปักธงชัย ขอความร่วมมือ แจ้งผู้ที่เข้ารับการอบรมทราบด้วยครับ..ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

21
แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.กฎอัยการศึก ปี 57

22
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาขอพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

23
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมการระบาดโรคไข้เลือดออก โดยเน้นกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในวัดทุกแห่งให้ CI=0
รายละเอียดตามเอกสาร และให้สรุปรายงานส่งมาในรายงานประจำเดือน

24
สสอ. ขอความร่วมมือให้ทุก รพ.สต. ส่งรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียน อย. น้อย  ภายในวันที่ 28 พฤษ๋ภาคม 2557 เพื่อรวบรวมสรุปส่ง สสจ.นม
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

25
สนับสนุนป้ายCFGTให้ร้านอาหารที่ยังไม่มีป้าย
ให้แจ้งยอดมาเพื่อการจัดสรรป้ายใหม่  (ป้ายมีจัดสรรจำนวนหนึ่งเท่านั้น)

26
ส่ง 43 แฟ้ม โครงสร้างปี 2556 / Re: ส่ง43แฟ้ม(เมย.57)
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2014, 09:00:48 PM »
Upload แล้ว

27
ส่ง 43 แฟ้ม โครงสร้างปี 2556 / Re: 43 แฟ้ม เมษายน 2557
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2014, 09:00:32 PM »
Upload แล้ว

28
Upload แล้ว

29
Upload แล้ว

30
ส่ง 43 แฟ้ม โครงสร้างปี 2556 / Re: 43แฟ้มเมย
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2014, 08:59:53 PM »
Upload แล้ว

31
Upload แล้ว

32
Upload แล้ว

33
ระเบียบการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล อสม****

36
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทำรายงาน ( คนรับงานหลัก) แห่งละ 1 คน  และผู้ที่ผ่านการอบรมนักจัดการข้อมูลจากจังหวัด แห่งละ 1 คน ประชุมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้นำคอมพิวเตอร์ที่มี HosXP และมีฐานข้อมูลด้วย
พร้อมทั้งให้จัดทำรายงาน นสค. เดือน เมษายน 2557 มาส่งด้วยครับ จาก http://www.pakthongchai.net/wordpress/forum/index.php?topic=12353.0

1. ผลงานสรุป บสต.5
2. แบบรายงานข้อ6.2 และ 7.1-9.แบบเยี่ยมบ้าน
3.แบบรายงานข้อ6.2 และ 7.1-10.สรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน
4.แบบรายงานข้อ8-4.แบบเก็บผลงาน wecando 8.1
5.แบบรายงานข้อ8-5.แบบเก็บผลงาน wecando(ข้อ8.2-8.7)
6.แบบรายงานข้อ8-6.แบบสรุป wecando(รพ.สต.)

37
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย อย่าซื้อ อย่าใช้ ( รายละเอียดตามไฟล์)

38
ให้คุณภาวิไล (รพ.สต.ตะคุ) เข้าอบรมครูต้นแบบการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 30 เมย 57  ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา รายบละเอียดตามเอกสารที่ส่งมา

39
ระเบียบ-พกส-2556

40
**คำอธิบาย**

41
**คำอธิบาย**

42
การส่งรายงาน นสค. เพิ่อให้อำเภอบันทึกลงในเวป www.r9health.org
1. ให้ส่งไฟล์รายงานผลงานของ นสค. ไม่เกินวันที่ 4 ของเดือนถัดไป ( เพราะ เขต 9 จะปิดหน้าเวปคีย์ในวันที่่ 5 ของเดือนถัดไป )โดยให้ส่งเป็นไฟล์ เพื่อที่จะสแกน Upload ไฟล์ด้วย
2. แบบรายงานที่ต้องส่งแบบเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคล ได้แก่ตัวชี้วัดที่  6.2 และ 7.1
            6.2 ร้อยละการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ
            7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุประเภทติดบ้านหรือ ติดเตียงได้รับการเยี่ยมและฟื้นฟูสภาพ
3. ตัวชี้วัดข้อ 2.3 ผู้ติดยาเสพติดไม่กลับไปเสพซ้ำ  ให้พิมพ์แบบสรุปรายงาน บสต. 5 จากหน้าเวป
4. ตัวชี้วัดข้อ 8.1 -8.7 ผลการดำเนินการมีส่วนร่วมของ นสค. ให้ส่งเป็นไฟล์ ( ต้องแสกนลายเซ็นต์ ผอ.รพ.สต. ลงในผู้รายงานด้วย)

43
จากการที่จังหวัดมาประเมินผลงานอำเภอเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้
1. การขึ้นทะเบียนสิทธิว่างของอำเภอ ดำเนินการได้น้อยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา อำเภอจึงขอให้ทุก รพ.สต. ได้ตรวจสอบสิทธิ์ว่างและขึ้นทะเบียนให้ได้ตามห่วงเวลาที่กำหนดครับ โดยใช้การ Authen ด้วยบัตร Smartcard หากมีปัญหาในการดำเนินงานให้ประสานที่ศูนย์งานประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย
2. ไม่มีการส่งแบบคำร้องของผู้ที่มีการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ หลังจากขึ้นสิทธิ์แล้ว  ( อำเภอได้ตรวจสอบเดือน มีค มี 1-2 แห่งที่ส่ง )  จึงขอให้ทุก รพ.สต. ที่ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่างแล้วให้ส่งเอกสารแบบคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ศูนย์งานประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย

ทั้งนี้ ขอให้ ทุก รพ.สต.  แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานหลักประกันสุขภาพ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ เพื่อส่งให้ศูนย์งานประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย และการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

44
การดูแลผู้ที่ถูกตัดจากUC

45
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฐมภูมิ(คตค.)
1. แบบขออนุมัติปฏิบัติงาน ทำส่งพร้อมตารางเวรรายเดือน
2.ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน เบิกเป็นรายงวด
3.สรุปผลงาน+แบบรายงาน ที่ต้องส่งก่อนวันที่ 4 ของเดือนถัดไป
สำหรับตำแหน่งที่ปฏิบัติไม่ตรง จ.18  เช่น จพ. จบ ป.ตรี จะรับค่าตอบแทนด้านวิชาการ หรือ จพ. มีวุฒิพยาบาล จะรับค่าตอบแทนด้านวิชาการ  ให้ประสานการออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่จาก สสอ.

46
แจ้งเตือนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ ฯ

47
การดูแลประชาชนที่ถูกปลดสิทธิ์จากระบบหลักประกันสุขภาพฯ

48
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเชิงรุก คตค.วันที่ 4 เมย56 เวลา 14.00 น.ที่ สสอ.ปักธงชัย ขอความกรุณาอย่าขาดและตรงเวลานะครับ ขอบคุณมาก
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

49
ข้อมูล Pt. ที่ไปรับบริการที่ รพ. ....ตค.56-มค 57
เพื่อคำนวณ OP Visit

50
**ข้อมูล E0 ปี 2557**
นำเข้าฐาน E0 เพื่อป้องกันการ Error ครับ  ปล. ต้องลบ EO เก่าออกก่อน แล้ว Copy ไปวางใหม่ทั้งหมด
ดำเนินการแล่ว  แจ้งอำเภอทราบด้วยครับ

51
มุม HosXP / Re: KM-HosXP
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 11:27:19 PM »
เพิ่มเติม

52
มุม HosXP / KM-HosXP
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 11:13:48 PM »
KM-HosXP จากเวปจังหวัดใกล้เคียง http://203.157.162.18/kmbro/ เผื่อท่านได้ใช้
(ขอเอาไว้ห้องนี้ก่อน)

53
รายชื่อผู้ป่วย CA คัดกรองวัณโรค อำเภอปักธงชัย ( เฉพาะแห่งที่มี) ส่งให้ทางเมล์ครับ
ตะคุ   takhu02706@gmail.com
บุสมอ   jirapan02708@gmail.com
พระเพลิง   praploeng02712@gmail.com
บ้านพร้าว   jitpraser55@gmail.com
บ้านโคก   bussakhon09@gmail.com
หนองนกเขียน   nongnokian02720@gmail.com
บ้านงิ้ว   banngew02716@gmail.com
ตะขบ   takhob02710@gmail.com
ลำนางแก้ว   athipat5674@gmail.com
น้ำซับ   numsub_02711@gmail.com
ปลายดาบ   jirapat53@gmail.com
นกออก   nokok02713@gmail.com
นางเหริญ   mr.yanchimplee@gmail.com
หนองปลิง   teeranath.07@gmail.com
ขุนละคร   chukiat.dom@gmail.com
สุขัง   sukhang02707@gmail.com
ท่าเยี่ยม   tayium02704@gmail.com
บ้านดู่   somnueksb@gmail.com

54
ย้ายที่ทำการสมาคมสงเคราะห์ อสม รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้ง

55
สมัคร พอ สว. ท่านใดประสงค์ที่จะสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่คุณเข็มจิรา  ภายในวันจันทร์ที่  31 มีนาคม  2557

56
การกำหนดหลักเกณฑ์ กองทุนตำบล อปท. ปี 2557

57
ข้อมูลผู้ประกันตน 16มีค57

58
ขอความร่วมมือให้ความรู้แก่ประชาชนและ อสม. เรื่องการป้องกันโรคที่จะเกิดในฤดูร้อน
ตามเอกสารที่แนบ

59
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 มีค 57

60
1.   ขอเชิญอบรม นสค.นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ในวันที่ 12-13 มีนาคม  2557 ณ ห้อง ศอน. ชั้น 3 สสจ. นม รายละเอียดตามรายชื่อที่แจ้งใน e-office ( จามจุรี  ปียวดี คงขวัญ วิภาพร  รุจิรา)
2.   ขอเชิญเข้ารับการอบรม นสค.ทักษะนักสอบสวนโรคเบื้องต้น วันที่ 24-26 มีนาคม 2557 ห้องประชุม สดถย. สสจ.นม. รายละเอียดตามรายชื่อที่แจ้งใน e-office ( เชิดชัย เสริมศรี สมดุลย์  อำนาจ มนัส ปฏิญญา วัชรชัย นิตยา )


61
ขอเชิญ Mr TB ทุก รพ.สต. ประชุมในวันที่  10  มีนาคม  2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัดหมี่ รพ.ปักธงชัย
ให้นำสรุปรายงานการคัดกรองในกลุ่มเบาหวานเดือน มค - กพ 57 มาด้วยนะครับ
ทราบแล้วตอบรับด้วย

62
ขอเชิญอบรม นสค.นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (สสอ.) ในวันทีี 12-13 มีนาคม  2557 ณ ห้อง ศอน. ชั้น 3 สสจ. นม
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

63
ขอเชิญเข้ารับการอบรม นสค. นสค.ทักษะนักสอบสวนโรคเบื้องต้น
วันที่ 24-26 มีนาคม 2557 ห้องประชุม สดถย. สสจ.นม. ตามรายชื่อและเอกสารที่แนบ

ทราบแล้วตอบรับด้วย

64
สสจ.นม. ขอให้ ผช. แพทย์แผนไทย  372 ชั่วโมง ทุกคน ร่วมให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ในนการออก พอสว. ในวันที่ 7 มีนาคม  2557  ที่บ้านสุกสีงาม ต.ตะขบ
ขอให้ตอบรับกลับด้วยครับ

66
*ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ อสม. ที่ ต.ธงชัยเหนือ ที่บ้านไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง*
โดย บริจาคได้ที่ สสอ.ปักธงชัย เพื่อรวบรวมให้ผู้ประสบความเสียหาย ต่อไป
และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ให้ อสม. ทุกท่านได้ทราบ เพื่อร่วมบริจาคต่อไป

( รายละเอียดตามไฟล์)

67
ฝากประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังในพื้นที่
แจ้งข้อมูลเตือนภัยผลิตภัณฑ์'น้ำหมักเต็มพลังฯ'

68
คำแนะนำในการจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุง เพื่อศึกษาและเป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อ...

69
ตรวจสอบการลงโปรแกรม
1 UC search client ใหม่ ( ต้องมีรหัส pincode 4หลัก จึงจะเข้าโปรแกรมได้ และต้องมี User/Pass ที่กำลังขอ สปสช. จึงจะเข้าใช้งานสิทธิออนไลน์ได้)
2 SSn Data 1.4 ใหม่

ที่ใดลงแล้ว และลงได้ไม่มีปัญหา  ตอบกลับด้วยครับ
( ในส่วนเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด สามารถหาซื้อได้ที่ร้านคอมส์ ที่ Driver รองรับ windows รุ่นใหม่ๆๆ )

70
http://164.115.22.73/community/?content=home&pvcode=30
(เว็บนี้ตัดข้อมูลจาก 43 แฟ้ม ในแฟ้ม Community_Service ครับ)

หน้า: [1] 2 3 4 5 6