แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8
1
ด้วยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทยของ คปสอ.ปักธงชัย จะออกประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทยประจำปี 2559 ตามรายละเอียดในตารางที่กำหนด จึงขอให้ทุก รพ.สต. เตรียมข้อมูลดังนี้
1. ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยศึกษาจากแนวทางที่ส่งให้

2
แจ้ง รพ.สต.บ้านดู่ ขอส่งหลักเกณฑ์ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย

3
ที่สมัครเพิ่ม กัญญารัตน์ เชิดชัย  ชิตชัย  ประสิทธิ์  ไพบูลย์ สุดารัตน์  อภิญญา จุฑามาศ

4
แจ้งผู้ที่สมัครสภาการสาธารณสุขชุมชน แล้ว ผมขอรายชื่อนามสกุล หน่วยงานที่สมัครด้วยครับ  เพื่อการประสานงาน  ขอบคุณมากครับ

5
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ฯ ว 883
ให้คุณณงค์ ตอบรับนำเสนอวิชาการาส่งที่ สสอ. ภายในวันที่ 12 พค 59 ส่งที่ไพบูลย์

6
หนังสือเชิญ อปท.อบรม DHS

7
หนังสือเชิญ ผอ.รพ.สต.อบรม DHS

8
ขอความร่วมมือ รพ.สต.สำเนาหนังสือประสานโรงเรียนสังกัดดำเนินงาน อย.น้อยในโรงเรียน เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนิืนงาน อย.น้อยในโรงเรียน

9
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลฯ

10
การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.
พท.) ให้ทุก รพ.สต. ประเมินตนเอง และทีมประเมินของอำเภอจะประเมินรับรองภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559  รายละเอียดใน E-office

11
ข้อมูลผู้ประกันตน16เมย59

12
ฐานข้อมูล 506 ณ 20เมย59

13
ฐานข้อมูล 506 ณ 20เมย59

14
ฐานข้อมูล 506 ณ 20เมย59

15
ข้อกำหนดCFGT Plus (สำหรับผู็ประกอบการค้า)

18
ขอรูปสวนสมุนไพรในหน่วยบริการ พร้อมรูปสมุนไพรแต่ละประเภทครับ  เพื่อเป็นข้อมูลตามโครงการพืชผักแทนยา 5 บวก 1 ส่งทางห้องนี้ครับ

19
แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคที่เรียในร้านอาหารและร้านแผงลอย ให้ทำ 50 ตัวอย่าง จาก ประมาณ 10 ร้านขึ้นไป

20
ประชากรสิทธิ งวด 2 เดือน มี.ค. 59


**** ตัดข้อมูล 22 มี.ค. 59 เวลา 23.59 น. *****

21
ด้วยในวันที่  26  มีนาคม  2559 จังหวัดจัดงานเชิดชูเกียรติ วัน  อสม. ณ อาคารชาติชายฮอล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้เชิญทุก รพ.สต. เข้าร่วมมงานนั้น ...สสอ.ปักธงชัย จึงให้ทุก รพ.สต. แจ้งชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมงานในวันดังกล่ามาที่ สสอ. ด้วยครับ....แจ้งชื่อทาง E-Office

23
ผูัประกันตน16มีค59

24
แบบร่ายยาวโครงการ

โครงการ NCD ให้จัดเป็นการประชุม หรืออบรม ครึ่งวันมีค่าอาหารว่าง

25
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 มีค 59

26
ข้อมูลประกอบการประชุมที่เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่  3  มีนาคม  2559  เฉพาะพื้นที่ในเทศบาลเมืองเมืองปัก
ขอบคุณมากครับ

27
แผนตำบลที่จังหวัดอนุมัติแล้ว***

28
ข้อมูลผู้ประกันตน 16 กพ 59

29
จาก สสอ.ปักธงชัย ถึง เครือข่ายรพ.สต. / Re: ฐาน506ปี2559
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 08:18:20 AM »
ฐาน506ปี2559

30
จาก สสอ.ปักธงชัย ถึง เครือข่ายรพ.สต. / Re: ฐาน506ปี2559
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 08:17:45 AM »
ฐาน506ปี2559

31
จาก สสอ.ปักธงชัย ถึง เครือข่ายรพ.สต. / ฐาน506ปี2559
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 08:16:36 AM »
ฐาน506ปี2559 เพื่อนำเข้าโปรแกรม R506 ปี 2559 ให้เลือกนำเข้าจากการสำรองข้อมูล

โปรแกรม r506 http://www.boe.moph.go.th/getFile.php?fid=405

32
อ้างถึง หนังสือ สสจ.นม. ที่ นม 0032.003.2/ ว 1665  ลงวันที่ 17 มิ.ย.57
สรุปดังนี้
ข้อ 1. แบบบันทึกข้อมูล อสม. (กรณี อสม.ใหม่)
ข้อ 2. การขอหนังสือรับสิทธิ์ ยกเว้นค่าห้องพิเศษ กรณีนอนห้องพิเศษ ใน รพช. ให้ขอหนังสือรับรองจาก สสอ./รพช. ที่ อสม.คนนั้นสังกัด
    *** หากนอนพักรักษาตัว(ห้องพิเศษ) ที่ รพ.มหาราช นครราชสีมา ให้จัดทำ "คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล" ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
3.
ข้อ 4. แก้ไขการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ตามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ปี 2558 ระหว่าง อบจ.นม. และ สสจ.นม. ให้พื้นที่ ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

33
ให้ตะขบ ตะคุ ประสานโรงเรียนมัธยม อบรมครู อย.น้อย.........

34
1.ตรวจสอบทะเบียน อสม.2558 ของ อบจ**  แยกรายตำบล
2.ไฟล์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายเดือน ปีงบประมาณ 2558

35
**ฝาก รพ.สต.ตะขบ ตรวจสอบข้อมูลผลงานงบ PPA ขอวันนี้ครับ 13 กพ 58***
ปล. ได้ประสานกับท่าน ผอ. รับทราบแล้ว

36
มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณี ภัยหนาว

37
ข้อมูลผูัประกันตน 16-1-59

38
ผลงานฉีด IPV จาก HDC เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
http://203.157.102.130/hdc

39
ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ เขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2559 ที่จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 28-29 มกราคม  2559
หากท่านใด หรือ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมงานดังกล่าว ให้ทำบันทึกจาก รพ.สต. ลงนามโดย ผอรพ.สต. เพื่อที่อำเภอจะทำเรื่องขออนุญาติ ต่อไป  ขอให้แจ้งภายในวันที่ 25  มกราคม  2559

40
คำสั่ง คปสอ. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล ปี 59

42
UC Authentication 4.0x version 2016
รองรับการต่อ License Manager เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลสนบท. ถึง ปี ค.ศ.2017

ขอให้ใช้โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2016
แทนโปรแกรม UCAuthentication 4.0x และเวอร์ชั่นเก่ากว่านั้น

ดาวน์โหลด โปรแกรมได้ที่ ... https://goo.gl/91Tx1Q
หรือ http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-information_detail.aspx?ContentID=NTkwMDAwMDgz

43
นกออก ตะขบ  ขอข้อมูลในSheet สีแดง เพื่อประกอบการทำ FixCost

44
ข้อมูลผู้ประกันตน1มค5
ดาวส์โหลดที่  http://1drv.ms/1mXzQ0C

45
เชิญ ผอ.รพ.สต.บ้านดู่ ประชุม....รายละเอียด. https://onedrive.live.com/redir?resid=1675C8C4BA64FA78!25103&authkey=!AOm_rjeoQkNbcWc&ithint=file%2cpdf

48
ด้วย รพ.ปักธงชัย ได้ทำโครงการเยี่ยมบ้านและดูแลผู้ป่วยที่บ้านสัญจร ปี 2559 โดยเชิญ ผช.แผนไทยทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรม ตามรายละเอียดหนังสือและตารางการอบรม..สสอ.ปักธงชัย จึงขอให้ทุก รพ.สต.ให้ความร่วมมิอตามโครงการฯ

53
การคัดเลือก อสม. ดีเด่น 2559 ให้ทุก รพ.สต. ดำเนินการดังนี้
1. คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับหมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน ( ทถกหมู่บ้านต้องมี)
2. คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับตำบล ๆ ละ 10 สาขา(อาจครบหรือไม่ครบ 10 ) คัดเลือกจาก ดีเด่นระดับหมู่บ้าน
3. คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับตำบล 1-2คน เพื่อส่งคัดเลือก ระดับอำเภอ

ขอให้ดำเนินการพร้อมส่งผลการคัดเลือกให้อำเภอภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558

54
ตัวชี้วัดปี2559ปรับปรุงล่าสุด

55
แจ้งแนวทางการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิผ่าน Web Service
ตามรายละเอียดในเอกสาร
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

56
แจ้งแนวทางเข้าใช้งานตรวจสอบสิทธิAuthenSMC  ดาวน์โหลดที่ http://1drv.ms/1Q0F5Zn

57
สสอ.ขอส่งหนังสือแจ้งการจัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกของอำเภอปักธงชัย ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่
สามารถดาวโหลดได้ที่ http://1drv.ms/1NOtUNp

58
แบบรายงานผลการดำเนินงานปักธงชัยเมืองสะอาด ปลอดโรคไข้เลือดออก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง http://www.pakthongchai.net/wordpress/forum/index.php?topic=19459.0

60
ขอข้อมูลผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2559 ของทุก รพ.สต. เพื่อจัดทำระบบรายงานผล online โดยให้ระบุรายละเอียดที่ http://1drv.ms/1ShdjFv ระบุให้ครบโดยเฉพาะ Email ที่ใช้ต้องสามารถติดต่อได้สะดวก หากแห่งใดมี Email ของผู้รับผิดชอบงานและ ของ รพ.สต. ให้ลงมาทั้ง 2 เมลล์  ขอบคุณมาก ขอภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน  2558 ขอบคุณมากครับ..

61
ข้อมูลผู้ประกันตน1พย58

62
เอกสารให้ รพ.สต.ตะขบ

63
การต่ออายุสิทธิย่อยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นการชั่วคราว
แจ้งเพื่อทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติ

64
ข้อมูลผู้ประกันตน 16ตค58

67
ข้อมูลR506-25-10-58 สำหรับนำเข้า โปรแกรม R506

68
ราคากลาง

69
การตรวจติดตามข้อมูล อสม. โดย อบจ.นม**แจ้ง รพ.สต.งิ้ว เพื่อราบและให้ทุก รพ.สต. ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

70
ข้อมมูลผู้ประกันตน16กย58**

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8