แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Planfin61ราย รพ.สต.

2
Planfin61ราย รพ.สต.

3
16-11-60 15.44  ส่งจังหวัดแล้ว

4
16-11-60 15.09  ส่งจังหวัดแล้ว

5
ให้ รพ.สต. คัดเลือก อสม.ดีเด่นปี 2561
ระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ( ทุกหมู่บ้านต้องมี)
ระดับตำบล สาขาละ 1 คน อาจจะครบหรือไม่ครบ 11 สาขา
ส่งระดับอำเภอ  รพ.สต. ละ 1 คน และให้นำเสนอผลงานตามสาขาที่ได้ส่งคัดเลือก
ส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มให้อำเภอภายใน 24 พฤศจิกายน 2560

6
**อสม.เชียงสา นางเหริญ ขุนละคร บุสมอ***

7
14-11-60 17.33  ส่งจังหวัดแล้ว

8
จากที่ สสจ.นม. ได้ตรวจสอบข้อมูลในเวป ณ วันที่ 13 พย 60 พบว่า อำเภอปักธงชัย มีข้อมูล อสม. ที่ยังไม่ตรงกับการได้รับโอนค่าป่วยการเดือน กันยายน 2560 และต้องใช้เป็นข้อมูลในการใช้ e-payment ...สสอ.ปักธงชัย  จึงขอให้ รพ.สต. ที่ข้อมูลไม่ตรง ( แถบสี) ให้ตรวจสอบ และรายงานตามแบบฟอร์มมาด่วนครับ  ......

16
แจ้งการจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม เชิงรุก ปี 60 เดือน กย 60

17
แจ้งแนวทางงานประกันสังคม ปี 2561

19
ข้อมูลผู้ประกันตน 1พย60

25
ขอความร่วมมือส่งข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์** ให้ทุก รพ.สต. ดำเนินการตามรายละเอียดในหนังสือ ภายใน 3 พย 60***หากแห่งใดดำเนินแล้วแจ้งกลับใน e-office  ด้วยครับ

26
แผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ จ.นมและ.คำอธิบายตัวชี้วัด ปี2561

28
**แบบลงทะเบียนผู้ใช้ e-Payment61**
งาน สช.สสจ.นครราชสีมา ขอสำรวจรายชื่อลงทะเบียน จนท.รพ.สต. ผู้จะขอ username/password สำหรับใช้ในการคีย์เบิกค่าป่วยการ อสม.61  แห่งละ 2 คน ส่งไฟล์ใน e-office ภายในวันที่ 3 พย 60

31
การเตรียมความพร้อม E-Payment (ต.ค.60)

34
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2561-รพ.สต...ให้ทุก รพ.สต. จัดทำแผนซื้อจ้างพัสดุของหน่วยงานประจำปี ตามประเภท  ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอทาง e-office และให้ส่งเอกสาร (กระดาษ)พร้อมบันทึกข้อความนำส่งปะหน้า ภายในวันที่  3 พฤศจิกายน  2560 ...เพื่อรวบรวมในภาพอำเภอ

38
ข้อมูลผู้ประกันตน 16ตค60

40
แบบขอ username and password โปรแกรม authentication สปสช.***

41
ให้ตรวจสอบทะเบียน อสม.เพื่อส่ง อบจ*(ข้อมูล ณ 19 ตุลาคม 2560 จากจังหวัด)
ให้ตรวจสอบ
ลงข้อมูลในเวป www.thaiphc.net ให้ตรงกับที่รับค่าป่วยการ
ด่วนครับ

42
การใช้โปรแกรม SSN data Tranfer และE-Cliam อปท***
ขอให้ทุก รพ.สต. รายงานผลปัจจุบันว่าได้ใช้หรือยังไม่ได้ใช้  และมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ อย่างไร  แจ้งผ่าน e-office ครับ  ....เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาในต้นเดือน พฤศจิกายน 2560

47
1.   การดำเนินงานตามโครงการการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ในพื้นที่ รพ.สต.นกออก บ้านพร้าว หนองปลิง  งิ้ว ลำนางแก้ว  โดยการ
   สำรวจข้อมูลร้านชำคุณภาพ
   สำรวจข้อมูลการใช้ยาในกลุ่มผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป) ที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
   หากพบกลุ่มเป้าหมายมีการใช้ยาสเตียรอยด์ ให้แจ้ง สสอ. เพื่อออกติดตามเยี่ยมร่วมกับเภสัชกร รพ.ปักธงชัย
ขอความร่วมมือส่งสรุปรายงานผลการสำรวจ ภายใน 15 พฤศจิกายน ( ตามรายละเอียดที่แจ้งในที่ประชุม)

48
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระดับตำบล ปี 2561
   รพ.สต.สรุปแผนงาน / โครงการ  ( งบ PP , งบเงินบำรุง , งบกองทุนตำบล หรืองบ อปท.)ตามแบบฟอร์มส่งเป็นเอกสารโดยให้ ผอ.รพ.สต. ลงนามผู้เสนอโครงการ และอำเภอจะรวบรวมเสนอ  เพื่อให้ประธาน คปสอ.พิจารณาอนุมัติโครงการ ส่งภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560  โดยให้ส่งมา 2 ชุด ( ตัวจริง ไม่ถ่ายเอกสาร)
   การจัดทำแผน 16 ช่อง และรูปเล่มแผนตำบลตามแนวทางจังหวัด ส่งเป็นเอกสารรูปเล่ม ( ไม่เย็บเล่ม ) จำนวน 2 เล่ม เพื่อให้ประธาน คปสอ. อนุมัติ ส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560

51
ขอเชิญประชุมทำแผน2561 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

52
แนวทางให้บริการผู้ป่วยรอยต่อหมู่บ้านระหว่างอำเภอ
สำหรับ รพ.สต.ตะขบ น้ำวับ และทุก รพ.สต. .....

53
แจ้งแนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวฯ ว 1854 ปก

54
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561**ส่งให้อำเภอภายในวันที่ 18 กันยายน  2560 ทาง e-office

55
การอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยและ ผช.แผนไทย 372 ชม. แห่งใดประสงค์จะเข้ารับการอบรม แจ้งชื่อภายในัวนที่ 20 กันยายน  2560 ทาง e-office

56
ขอให้ส่งรายชื่อตัวแทน จนท. เพื่อเป็น คปสอ. ปี 2561 ( ประธานโซน) โซนละ 1 คน แจ้งรายชื่อภายในวันที่ 20 กันยายน  2560

57
การคัดเลือก อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางการคัดเลือกในปี 2561

58
แจ้ง ผช.แผนไทยทุกแห่ง ..ขอติดตามผลการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุโรคช้อเข่าเสื่อม ปี 2560 โดนให้สรุปรายงานตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม ส่งเป็นเอกสารให้อำเภอเพื่อรวบรวมภายในวันที่ 20 กันยายน 2560

59
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

60
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

61
ผู้ประกันตน รพ.มหาราช 16 สค 60

62
จากการติดตามระบบโปรแกรมประกันสังคมและจ่ายตรง อปท.( บางแห่ง) พบว่า ...โปรแกรมทั้งสอง มีการติดตั้งและเชื่อม hosxp ครบถ้วน แต่ยังไม่มีการเครียร์ข้อมูลหลายรายการในคู่มือการติดตั้งโปรแกรมการจ่ายตรง เช่น การไม่ merge ตาราง cds ของ 3 ตารางที่กำหนดให้ในขั้นตอนข้อที่ 14 และ 17 ., และยังไม่ได้ใส่ pillcode ในขั้นตอนข้อที่ 16 ......แห่งใดมีปัญหาในการดำเนินงานแจ้งด้วยครับ..ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ผมส่งใน e-office ห้อง รพ.สต ....ขอความร่วมมือดำเนินการด่วนนะครับ

63
เชียงสา อสม.รับค่าป่วยการ121คน

64
ฐาน 506 -19สค60 ให้นำเข้าแบบนำข้อมูลสำรองมาใช้ ใน R506

66
ด้วยจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอปักธงชัย ได้ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกองทุน ณ เดือน มิย 60 พบว่ามีบางกองทุนที่บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในเวปไม่ครบถ้วน  สสอ.ปักธงชัย จึงขอให้ รพ.สต.บ้านดู่ บุสมอ ตะขบ นกออก หนองปลิง ลำนางแก้ว รพ.ปักธงชัย สุขเกษม หลุมข้าว ท่าเยี่ยม   สรุปข้อมูลกองทุนตำบลตามเอกสาร ...ส่งให้ สสอ.ปักธงชัย ตามแบบฟอร์มสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข ส่งให้อำเภอภายในวันที 2 สิงหาคม 2560 ก่อนเวลา 13.00 น. เพื่อสรุปรายงานแจ้งนายอำเภอปักธงชัย

67
แจ้งการดาวโหลดข้อมูลผู้ประกันตน สำหรับ  รพ.มหาราช  รพ.เทพรัตน์ และ รพ.ปากช่อง ...ตามแนวทางในรายละเอียด  ( เพื่อนำเข้าข้อมูลในโปรแกรม SSNdata ให้แยกโปรแกรม ลงคนละเครื่อง)

69
แบบสำรวจข้อมูล อย.น้อย 2560  ส่งช้าสุดวันที่  3  สิงหาคม 2560 ...ขอบคุณครับ

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11