แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5
1
ให้คุณภาวิไล (รพ.สต.ตะคุ) เข้าอบรมครูต้นแบบการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 30 เมย 57  ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา รายบละเอียดตามเอกสารที่ส่งมา

2
ระเบียบ-พกส-2556

3
**คำอธิบาย**

4
**คำอธิบาย**

5
การส่งรายงาน นสค. เพิ่อให้อำเภอบันทึกลงในเวป www.r9health.org
1. ให้ส่งไฟล์รายงานผลงานของ นสค. ไม่เกินวันที่ 4 ของเดือนถัดไป ( เพราะ เขต 9 จะปิดหน้าเวปคีย์ในวันที่่ 5 ของเดือนถัดไป )โดยให้ส่งเป็นไฟล์ เพื่อที่จะสแกน Upload ไฟล์ด้วย
2. แบบรายงานที่ต้องส่งแบบเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคล ได้แก่ตัวชี้วัดที่  6.2 และ 7.1
            6.2 ร้อยละการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ
            7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุประเภทติดบ้านหรือ ติดเตียงได้รับการเยี่ยมและฟื้นฟูสภาพ
3. ตัวชี้วัดข้อ 2.3 ผู้ติดยาเสพติดไม่กลับไปเสพซ้ำ  ให้พิมพ์แบบสรุปรายงาน บสต. 5 จากหน้าเวป
4. ตัวชี้วัดข้อ 8.1 -8.7 ผลการดำเนินการมีส่วนร่วมของ นสค. ให้ส่งเป็นไฟล์ ( ต้องแสกนลายเซ็นต์ ผอ.รพ.สต. ลงในผู้รายงานด้วย)

6
จากการที่จังหวัดมาประเมินผลงานอำเภอเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้
1. การขึ้นทะเบียนสิทธิว่างของอำเภอ ดำเนินการได้น้อยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา อำเภอจึงขอให้ทุก รพ.สต. ได้ตรวจสอบสิทธิ์ว่างและขึ้นทะเบียนให้ได้ตามห่วงเวลาที่กำหนดครับ โดยใช้การ Authen ด้วยบัตร Smartcard หากมีปัญหาในการดำเนินงานให้ประสานที่ศูนย์งานประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย
2. ไม่มีการส่งแบบคำร้องของผู้ที่มีการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ หลังจากขึ้นสิทธิ์แล้ว  ( อำเภอได้ตรวจสอบเดือน มีค มี 1-2 แห่งที่ส่ง )  จึงขอให้ทุก รพ.สต. ที่ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่างแล้วให้ส่งเอกสารแบบคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ศูนย์งานประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย

ทั้งนี้ ขอให้ ทุก รพ.สต.  แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานหลักประกันสุขภาพ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ เพื่อส่งให้ศูนย์งานประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย และการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

7
การดูแลผู้ที่ถูกตัดจากUC

8
ขอให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม "นักสุขภาพครอบครัวหลักสูตร ทักษะนักให้คำปรึกษา"
รุ่นที่ 2 วันที่ 28-30 เมษายน  2557  รายละเอียดรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และ ตารางการอบรม ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้....
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ  เพราะอำเภอจะตอบรับให้จังหวัดภายในวันที่ 18 เมษายน  2557

9
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฐมภูมิ(คตค.)
1. แบบขออนุมัติปฏิบัติงาน ทำส่งพร้อมตารางเวรรายเดือน
2.ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน เบิกเป็นรายงวด
3.สรุปผลงาน+แบบรายงาน ที่ต้องส่งก่อนวันที่ 4 ของเดือนถัดไป
สำหรับตำแหน่งที่ปฏิบัติไม่ตรง จ.18  เช่น จพ. จบ ป.ตรี จะรับค่าตอบแทนด้านวิชาการ หรือ จพ. มีวุฒิพยาบาล จะรับค่าตอบแทนด้านวิชาการ  ให้ประสานการออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่จาก สสอ.

10
แจ้งเตือนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ ฯ

11
การดูแลประชาชนที่ถูกปลดสิทธิ์จากระบบหลักประกันสุขภาพฯ

12
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเชิงรุก คตค.วันที่ 4 เมย56 เวลา 14.00 น.ที่ สสอ.ปักธงชัย ขอความกรุณาอย่าขาดและตรงเวลานะครับ ขอบคุณมาก
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

13
ข้อมูล Pt. ที่ไปรับบริการที่ รพ. ....ตค.56-มค 57
เพื่อคำนวณ OP Visit

14
**ข้อมูล E0 ปี 2557**
นำเข้าฐาน E0 เพื่อป้องกันการ Error ครับ  ปล. ต้องลบ EO เก่าออกก่อน แล้ว Copy ไปวางใหม่ทั้งหมด
ดำเนินการแล่ว  แจ้งอำเภอทราบด้วยครับ

15
มุม HosXP / Re: KM-HosXP
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 11:27:19 PM »
เพิ่มเติม

16
มุม HosXP / KM-HosXP
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 11:13:48 PM »
KM-HosXP จากเวปจังหวัดใกล้เคียง http://203.157.162.18/kmbro/ เผื่อท่านได้ใช้
(ขอเอาไว้ห้องนี้ก่อน)

17
รายชื่อผู้ป่วย CA คัดกรองวัณโรค อำเภอปักธงชัย ( เฉพาะแห่งที่มี) ส่งให้ทางเมล์ครับ
ตะคุ   takhu02706@gmail.com
บุสมอ   jirapan02708@gmail.com
พระเพลิง   praploeng02712@gmail.com
บ้านพร้าว   jitpraser55@gmail.com
บ้านโคก   bussakhon09@gmail.com
หนองนกเขียน   nongnokian02720@gmail.com
บ้านงิ้ว   banngew02716@gmail.com
ตะขบ   takhob02710@gmail.com
ลำนางแก้ว   athipat5674@gmail.com
น้ำซับ   numsub_02711@gmail.com
ปลายดาบ   jirapat53@gmail.com
นกออก   nokok02713@gmail.com
นางเหริญ   mr.yanchimplee@gmail.com
หนองปลิง   teeranath.07@gmail.com
ขุนละคร   chukiat.dom@gmail.com
สุขัง   sukhang02707@gmail.com
ท่าเยี่ยม   tayium02704@gmail.com
บ้านดู่   somnueksb@gmail.com

18
ย้ายที่ทำการสมาคมสงเคราะห์ อสม รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้ง

19
สมัคร พอ สว. ท่านใดประสงค์ที่จะสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่คุณเข็มจิรา  ภายในวันจันทร์ที่  31 มีนาคม  2557

20
การกำหนดหลักเกณฑ์ กองทุนตำบล อปท. ปี 2557

21
ข้อมูลผู้ประกันตน 16มีค57

22
ขอความร่วมมือให้ความรู้แก่ประชาชนและ อสม. เรื่องการป้องกันโรคที่จะเกิดในฤดูร้อน
ตามเอกสารที่แนบ

23
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 มีค 57

24
1.   ขอเชิญอบรม นสค.นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ในวันที่ 12-13 มีนาคม  2557 ณ ห้อง ศอน. ชั้น 3 สสจ. นม รายละเอียดตามรายชื่อที่แจ้งใน e-office ( จามจุรี  ปียวดี คงขวัญ วิภาพร  รุจิรา)
2.   ขอเชิญเข้ารับการอบรม นสค.ทักษะนักสอบสวนโรคเบื้องต้น วันที่ 24-26 มีนาคม 2557 ห้องประชุม สดถย. สสจ.นม. รายละเอียดตามรายชื่อที่แจ้งใน e-office ( เชิดชัย เสริมศรี สมดุลย์  อำนาจ มนัส ปฏิญญา วัชรชัย นิตยา )


25
ขอเชิญ Mr TB ทุก รพ.สต. ประชุมในวันที่  10  มีนาคม  2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัดหมี่ รพ.ปักธงชัย
ให้นำสรุปรายงานการคัดกรองในกลุ่มเบาหวานเดือน มค - กพ 57 มาด้วยนะครับ
ทราบแล้วตอบรับด้วย

26
ขอเชิญอบรม นสค.นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (สสอ.) ในวันทีี 12-13 มีนาคม  2557 ณ ห้อง ศอน. ชั้น 3 สสจ. นม
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

27
ขอเชิญเข้ารับการอบรม นสค. นสค.ทักษะนักสอบสวนโรคเบื้องต้น
วันที่ 24-26 มีนาคม 2557 ห้องประชุม สดถย. สสจ.นม. ตามรายชื่อและเอกสารที่แนบ

ทราบแล้วตอบรับด้วย

28
สสจ.นม. ขอให้ ผช. แพทย์แผนไทย  372 ชั่วโมง ทุกคน ร่วมให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ในนการออก พอสว. ในวันที่ 7 มีนาคม  2557  ที่บ้านสุกสีงาม ต.ตะขบ
ขอให้ตอบรับกลับด้วยครับ

30
*ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ อสม. ที่ ต.ธงชัยเหนือ ที่บ้านไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง*
โดย บริจาคได้ที่ สสอ.ปักธงชัย เพื่อรวบรวมให้ผู้ประสบความเสียหาย ต่อไป
และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ให้ อสม. ทุกท่านได้ทราบ เพื่อร่วมบริจาคต่อไป

( รายละเอียดตามไฟล์)

31
ฝากประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังในพื้นที่
แจ้งข้อมูลเตือนภัยผลิตภัณฑ์'น้ำหมักเต็มพลังฯ'

32
คำแนะนำในการจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุง เพื่อศึกษาและเป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อ...

33
ตรวจสอบการลงโปรแกรม
1 UC search client ใหม่ ( ต้องมีรหัส pincode 4หลัก จึงจะเข้าโปรแกรมได้ และต้องมี User/Pass ที่กำลังขอ สปสช. จึงจะเข้าใช้งานสิทธิออนไลน์ได้)
2 SSn Data 1.4 ใหม่

ที่ใดลงแล้ว และลงได้ไม่มีปัญหา  ตอบกลับด้วยครับ
( ในส่วนเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด สามารถหาซื้อได้ที่ร้านคอมส์ ที่ Driver รองรับ windows รุ่นใหม่ๆๆ )

34
**นโยบายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก2557***
ให้มีการชี้แจงให้ จนท. ทุกคน  อสม.ทุกคน ผู้นำชุมชน  อปท. เพื่อการควบคุมป้องกันโรค  การเฝ้าระวังโรค  การวิเคราะห์ระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

35
http://164.115.22.73/community/?content=home&pvcode=30
(เว็บนี้ตัดข้อมูลจาก 43 แฟ้ม ในแฟ้ม Community_Service ครับ)

36
ข้อมูลผู้ประกันตน 16 กพ 57

37
มุมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / โปรแกรม ssdata v1.4 คนไข้นอก
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2014, 09:25:33 AM »
โปรแกรม ssdata v1.4 คนไข้นอก พร้อมการติดตั้ง
เริ่มใช้ปี 2557
ติดตั้งได้หรือไม่ได้  ตอบกลับด้วยครับ

38
การบันทึก..แผนไทย

39
สิทธิ์ว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 57
ตรวจสอบ + ลงทะเบียนสิทธิ์
สิทธิ์ใด ไม่อยู่ในพื้นที่ ส่งเป็นไฟล์ excel ให้ สสอ.เหมือนเดิมค่ะ
ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 57 ก่อนเที่ยง นะคะ
จะรวบรวมส่งจังหวัดช่วงบ่ายค่ะ
........................................................................................
ฝากทุก รพ.สต. ดำเนินการด้วยครับ
http://61.19.30.156/ucnull/datatambon.php?amph=301400

40
งบประมาณแผนตำบล งบ cup ปี 2557  ให้ทุก รพ. สต. ทำร่ายยาว เพื่อขออนุมัติ

41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการฯ

42
งบค่าเสื่อมปี 56 การปรับปรุงห้องแผนไทย 12000 บาท ขอรูปภาพและวันเดือนปีที่ทำสัญญาหรือวันสั่งซื้อจ้าง ด้วยครับ

43
งบค่าเสื่อมปี 56 การปรับปรุงห้องแผนไทย 12000 บาท ขอรูปภาพและวันเดือนปีที่ทำสัญญาหรือวันสั่งซื้อจ้าง ด้วยครับ

44
ขอวันเดือนปีที่ทำสัญญา / หรือวันที่ออกใบส่งซื้อสั่งจ้าง งบค่าเสื่อม ปี 2556   2 รายการ
1.ค่าปรับปรุงห้องแผนไทย
2.ปรับปรุงห้องประชุม

46
งบค่าเสื่อม 3 รายการที่ส่งรูปมาให้ ขอวันเดือนปีที่ทำสัญญา / วันสั่งซื้อ ด้วยครับ

47
แจ้งการเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจ  RSC

48
การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกฯ

49
ถึง..ผู้รับงานคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูลเป้าหมายงานคุ้มครอง ปี 2557 ( Final )
เพื่อที่จะได้รวบรวมภาพอำเภอและแจ้งเป้าหมายจังหวัดและการสนับสนุนอุปกรณ์การดำเนินงานของ CUP
ขอภายในวันอังคารที่ 5 กพ 2557 ครับ และขอรายงานผลงาน
1. การตรวจตลาดนัด ขอวันที่ 10 กพ 57
2. การตรวจร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร  ขอผลงานวันที่  17 กพ 57

50
ขอเชิญ ตัวแทนผู้รับ นสค. ประชุมเรื่องค่าตอบแทนเชิงรุกในหน่วยบริการปฐมภูมิสำหรับ นสค.
ประชุมในวันศุกร์ที่ 31 มค 57 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุม สสอ.
ทั้งนี้ให้ดาวโหลดเอกสารเพื่อมาศึกษาก่อนได้ที่ http://www.pakthongchai.net/wordpress/forum/index.php?topic=11117.0

51
ติดตามงบค่าเสื่อม2556 ที่ยังไม่ได้รายงาน สปสช.
ถ้ายังไม่ดำเนินการให้แจ้งอำเภอ
ถ้าดำเนินการแล้ว ยังไม่รายงาน ให้ส่งรูปภาพที่มีโลโก้ สปสช. และ วันเดือนปีที่ทำสัญญา
ให้รายงานอำเภอภายในวันที่ 31 มกราคม 2557

52
จาก สสจ. นม .
เรียน ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนทุกท่าน
         งาน สช. สสจ.นม. ขอส่งหนังสือ กปถ.
เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท)
เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบฯ อุดหนุน ต่อไป
 โดยพิจาณาจัดทำโครงการชุมชน/หมู่บ้าน ไอโอดีน อย่างน้อย 1 โครงการ
*** กรุณาอ่านแนวทางฯ ตามไฟล์แนบโดยละเอียดก่อนดำเนินการครับ***
                                                                                                               /สิทธิศักดิ์

53
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ( ส.ส.)

54
แจ้งสรุปผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ขอความร่วมมือสำเนาแจ้งให้ อปท. ทราบด้วยนะครับ

55
ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ 2557
10883   ปักธงชัย,รพช.   
ตค56. =100.00
พย56=   99.87
ค่าเฉลี่ย=99.94

56
สสจ.และ สปสช....ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อมปี 2551-2557 ตามแนวทางชอง สปสช. ( เอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้)
ขอให้ทุก รพ.สต. ตรวจสอบงบค่าเสื่อมของหน่วยงานและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

57
การสนับสนุนน้ำยา SI-2 เพื่อตรวจในร้านอาหารและแผงลอย ( อาหารตามสั่ง)

58
แจ้งการจัดสรรเงินค่าป่วยการโครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้ครับ

59
ตารางการให้วัคซีนเด็กไทยปี 2557

60
เอกสารการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

61
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยฯ

62
ขอให้ทุก รพ.สต.ดำเนินงานโรงเรียน อย.น้อย พร้อมกับประเมินมาตรฐานตามแบบฟอร์ม ให้ดำเนินการภายใน 30 เมษายน  2557

63
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต. ตรวจประเมินร้านอาหาร แผงลอย และสถานที่จำหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว เมนูชูสุขภาพ ตามแบบฟอร์ม และสรุปผลรายงานเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อรวบรวมส่งจังหวัด


ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

64
ขอความร่วมมือ รพ.สต.ที่มีเป้าหมายตลาดนัดในพื้นที่ร่วมกับ อบต.หรือเทศบาล ประเมินตลาดนัด(ตลาดประเภท 2) ตามแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ(ตล.2)  และส่งเอกสารกลับมาที่ สสอ.ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557  เพื่อสรุปรวบรวมให้จังหวัด

65
ฐาน 506 ปี 2557 ณ 20 มกราคม 2557

69
ไฟล์วิเคราะห์ไข้เลือดออก2556

70
ตัวอย่างโครงการ NCD เพื่อทำร่ายยาว
  • งบประมาณ
  • ตัวอย่างโครงการ 7 ช่อง ( ชื่อโครงการ ตามไฟล์)

หน้า: [1] 2 3 4 5