แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
ให้ รพ.สตที่ได้รับงบลงทุน ปี 2560 ในอาทิตย์  ให้นำครุภัณฑ์ลงทะเยียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน**และให้ส่งภาพงบลงทุนปี 2560 ที่มี ป้าย สปสช.พร้มติดเลขครุภัณฑ์**ส่งให้อำเภอ เพื่อรายงาน สปสช.

4
**บุสมอ**

5
ขอความร่วมมือ รพ.สต. การประสานจาก สสจ.นม เชิญโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน อย.น้อย  ตามรายละเอียด เน้นในโรงเรียนมัธยม และขยายนโอกาส ... ขอความร่วมมือส่งหนังสือให้ รร. เชิญร่วมกิจกรรม(เพิ่มเติมให้ ระบุชื่อโรงเรียนในหนังสือเชิญให้ด้วยครับ) ....ส่งภายในวันที่  25 พค.2560  หากดำเนินการแล้ว กรุณาตอบกลับให้อำเภอทราบด้วยครับ ขอบคุณมาก

13
ตัวอย่างโครงการ PPA เหลือจ่าย**ตามที่จังหวัดโอนงบลง รพ.สต. ...ให้ทำร่ายยาวตามไฟล์ พร้อมแนบตารางการอบรม ( ทำเพิ่ม) ส่งเสนอ สสอ.อนุมัติ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

16
ผลการจัดทำ Drug Catalog รายงานความก้าวหน้าได้ตลอดเวลาครับ  ในส่วนที่ตรวจไม่ผ่าน ส่งไฟล์จากโปรแกรมมาให้ เภสัชโก้ ตรวจสอบได้*** ขอบคุณมาก

18
*แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ-2561*  กำหนดส่งแบบประเมินตนเอง ( ส่งเป็นกระดาษ ลงดินสอ ) ภายในวันที่ 18 พค.2560

19
ไฟล์ประกอบการประชุมที่จะใช้ในวันที่ 5 พค 60  ให้ รพ.สต. ดาวโหลด พร้อมพิมพ์มาใช้ประชุมด้วยครับ

20
คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข จ.นม.ปี2560

21
การบันทึกรายการรหัสยาแผนไทย 25 หลักจังหวัดนครราชสีมา ให้ รพ.สต. ตรวจสอบและบันทึกตามแนวทางของจังหวัด

22
**คำสั่ง CUP แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัดระดับอำเภอ ปี 2560 **

23
**ข้อมูลผุ้ประกันตน 16 เมย 60**

25
เอกสาร รพ.สต.ติดดาว

26
ขอให้ รพ.สต.ต้นแบบ(ศูนย์การเรียนรู้)ให้ประเมินระบบสนับสนุนจาก รพ.แม่ข่าย

27
อสม.หนองปลิง

28
เอกสารงาน อสม.(แบบบันทึกข้อมูล อสม.(อสม.ใหม่,ลาออก),รับรองสิทธิ์,รายงาน)2560

31
ข้อมูลผู้ประกันตน 16มีค60

36
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.ประสาน อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2560 ในหัวข้อ "อสม.ชวนคนไทย ลดภัย  CVD เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน" ระหว่าง 13-17 มีนาคม และให้รวบรวมผลงานตามเอกสารส่งให้อำเภอภายในวันที่ 23 มีนาคม 60 เป็นเอกสาร (กระดาษ)...หรือไฟล์ใน  e-office..(ขอขอบคุณครับ)

37
เกณฑ์ รพ.สต.คิดดาวเยี่ยมเสริมพลัง ณ 13 มีค.60

38
เกณฑ์ รพ.สต.คิดดาว ณ 27 กพ.60
แก้ไขเกณฑ์ในหมวดที่ 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นข้อความนี้นะคะ
รพ.สต.ขนาดกลาง
3.ทันตภิบาล 1 คนมีการให้บริการจำนวน 600-1,000 ครั้ง/ประชากร 3,001-8,000 คนใน 1 ปี
รพ.สต.ขนาดใหญ่
3.ทันตภิบาล 2 คนหรือนักวิชาการทันตสาธารณสุข 1 คนและมีการให้บริการจำนวน 1,400-2,000ครั้ง/ประชากร8,001-10,000คนใน 1 ปี
สอบถามเพิ่มเติมเรื่องข้อ 4 ค่ะ. ต้องเป็นหลักสูตรผู้สั่งการรักษา 60 ชั่วโมงหรือเหมือนเดิมค่ะ
ในข้อ 4 เรื่องบุคลากรแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหมายถึง ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แพทย์ไทย สาขานวดไทย 330 ชั่วโมง หรือ 372 ช่ัวโมง ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย หมายถึง เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้สั่งการรักษา 60 ชั่วโมง

41
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรพสต.รายโซน**

42
สำรวจข้อมูลบัญชีธนาคาร อสม.
ให้ อสม. ที่รับค่าป่วยการ เปิดบัญชีธนาคาร(ถ้ายังไม่เปิด)เพื่อรับค่าป่วย ดำเนินการภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมแจ้งเลขบัญชีส่งให้ สสอ.
1.ถ้า อสม.มีบัญชีธนาคารส่วนตัวแล้ว ตามธนาคารที่แจ้ง ให้ใช้ บช. นั้นได้ 2. ถ้าจะเปิดใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารเดียวกันก็ได้ ขอให้เป็นธนาคารตามที่แจ้ง...

43
4 เมษายน 2560 สสจ. จะมาสุ่มประเมินตัวชี้วัดงานแผนไทย ตามรายละเอียดใน e-office ฝากผู้รับผิดชอบงานด้วยครับ

44
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต. ประสานครูผู้รับงาน ประเมิน รร. อย.น้อย ปี 2560 ด้วยตนเองค่ทเกณฑ์ ส่งให้อำเภอภายใน 17 มีนาคม 2560 ตามรายละเอียดที่ส่งมาและแจ้งในที่ประชุมประจำเดือน ....เน้น รร.มัธยมขยายโอกาส และ มัธยมกรมสามัญ...

45
ให้ รพ.สต. คัดเลือก อสม.ดีเด่นปี 2560
ระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน
ระดับตำบล สาขาละ 1 คน อาจจะครบหรือไม่ครบ 10 สาขา
ส่งระดับอำเภอ  รพ.สต. ละ 1 คน และให้นำเสนอผลงานตามสาขาที่ได้ส่งคัดเลือก
ส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มให้อำเภอภายใน 17 มีนาคม 2560

46
วาระประชุม ไพบูลย์ มีค 60

47
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขขอให้ รพ.สต. เป้าหมายตอบแบบสอบถาม “การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสำหรับบุคลากรสาธารณสุข” ทาง website  รพ.สต. เป้าหมายได้แก่ สุขัง ขุนละคร น้ำซับ นกออก หนองปลิง บ้านโคก และนางเหริญ
•   สำหรับนักวิชาการสาธารณสุข ที https://goo.gl/vjxsnE หรือ  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZCf9mIxm3LPqErTo-YHctQibXLauhh6RS9-Doyq2ec4ODng/viewform
•   สำหรับพยาบาลวิชาชีพ https://goo.gl/NpOyOX หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetp-I2rL9V695dbk8fFbEjTjTkZUH5G8_kjpgkVpOmoEZhMA/viewform

หากดำเนินการแล้ว แจ้งกลับใน e-office ด้วยครับ

48
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ขอให้หน่วยบริการปฐมภูมิลงทะเบียนในระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ http://www.tumdee.org/alert/hph/ หากดำเนินการแล้วให้แจ้งกลับทาง e-office

49
การประชุมผู้แทนสหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ในวันที่  13  มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สสอ.ปักธงชัย ตำแทนผู้เข้าประชุมได้แก่ จนท.รพ.สต. แห่งละ 1 คน และ อสม.ตำวแทน 1 คน ) ให้แจ้งชื่อได้ที่ e-office
อสม. ให้แจ้ง ชื่อนามสกุล  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล

50
**รพ.สต.ติดดาว 5ดาว5ดี**

51
ข้อมูลผู้ประกันตน 1มีค 60

52
แนวทางการบริหารจัดการ ค่าป่วยการ อสม. ปี 2560  ว 171 อสม

53
*****

54
***

55
ข้อมูล 506-26กพ60

60
ข้อมูล506-1มค-20กพ60** ให้นำเข้าจากข้อมูลสำรอง

61
ข้อมูลผู้ประกันตน16กพ60**

62
เอกสารประกอบการเบิก ฉ.11ฉ.12

66
แจ้งเพื่อทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติ-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

70
เอกสารการตรวจคลินิก ส่งให้ จนท.ที่เปิดสถานพยาบาลทุกท่าน ประกอบการตรวจประจำปี 2560 ในวันที่ 17 กพ 60

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10