แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
1
คู่มือเกณฑ์คงค้าง ของ รพ.สต

2
รวมข้อมูลส่ง สสจ. แล้ว

5
เอกสารประชุม รพสต.คุณภาพ

6
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบ้ติระบบการตรวจสอบค่าชดเชยและค่าบริการ***

7
แนวทางปฏิบัติระบบส่งต่อผู้ป่วย(Refer) ของจังหวัดนครราชสีมา

8
โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018 http://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/NHSOAuthen4_2017.rar
ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2560 http://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/update%20License%20Manager2560.rar

9
สำเนาแผนตำบลที่ส่งขออนุมัติจาก สสจ.นม. ( ในส่วนการขออนุมัติจาก สสจ.นม.ลงนาม อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

10
หนังสือแผนปฎิบัติราชการสสจ.นม60

11
รายงานผลการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2560 งานแผนไทย
***ส่งผลงานเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่ 16 มกราคม 2560  ตรมรายละเอียดที่แจ้งในที่ประชุมประจำเดือน

12
ขอแจ้ง รพ.สต.ตะขบ-แนวทางการดำเนินงาน อย.น้อยในโรงเรียน

13
สสอ. ขอแจ้งการส่งรายงานคุ้มครองผู้บริโภค ที่ต้องรายงานเดือน มกราคม 2560 (ตามที่แจ้งในที่ประชุม)
โดยให้ รพ.สต. ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่ 25 มกราคม 2560

14
สสอ. ขอแจ้งตารางการออกนิเทศงาน รพ.สต. เดือน มากราคม 2560

15
ระเบียบวาระการประชุมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านวิชาการ ( นายไพบูลย์ พลตะคุ )วันที่ 6  มกราคม  2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย

16
การดำเนินงานของขวัญปีใหม่ “สาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพ รับปีใหม่ 2560” ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนงานแพทย์แผนไทย
ให้ รพ.สต. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มและเอกสารใน E-Office ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 

17
การตรวจสอบข้อมูลกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ให้ดาวโหลดข้อมูลเป้าหมายที่ http://state.cfo.in.th  รพ.สต. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารตามเป้าหมายและขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ตามแนวทางวิธีการดำเนินงานในเว็ป และสรุปรายงานให้อำเภอเพื่อรวบรวมส่งจังหวัดทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

18
สรุปสาระสำคัญการประชุม VDO Conference Service Plan RDU

19
สปสช.อนุมัติงบลงทุน 90% ตามรายละเอียด

20
แจ้ง รพ.สค. บุสมอ บ้านโคก ท่าเยี่ยม บ้านดู่ ปลายดาบ
            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ      บูรณาการกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุณภาพ ( ศูนย์เรียนรู้ )      จึงขอเรียนเชิญ ผู้รับผิดชอบงาน แห่งละ ๑  ท่าน   เข้าร่วมประชุม  ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐   ณ    ห้องประชุม ศอน. ชั้น ๓   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา   อ.เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดใน e-office

21
ส่ง..หนองนกเขียน

22
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 มค 60

23
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที
รุ่นที่ 1 วันที่ 9- 13 มกราคม 2560 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1.นส.จามจุรี สกุณี
2.นางจิตตานันท์ กลิ่นกิ่ง
3.นายชูเกียรติ เขตสระน้อย
รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้...

25
แบบบันทึกการดำเนินงาน “ด่านชุมชน” เทศกาลปีใหม่ 2560
สำหรับ ด่านที่ 1. รพ.สต. ตะคุ  / สุขัง / งิ้ว / หนองนกเขียน / นกออก
สรุปรายงานการอยู่ด่านประจำวัน และส่งรายงานช้าสุดภายใน 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

26
เอกสารประกอบการสมัครจ่ายตรง** เพิ่มเติมตามที่ประชุมวันที่ 23 ธค 59

27
การกำหนดแนวทางการสั่งใช้ยาสมุนไพรเป็นลำดับแรก  แจ้งเพื่อทราบและดำเนินการตามแนวทาง

28
**รายงานงาน คบส.ปี 2560*** ตามที่แจ้งในที่ประชุมผู้รับผิดชอบงานวันที่ 23 ธค 59 ดู Sheet ที่ 1 ในส่วนกำหนดการรายงานในแต่ละกิจกรรม.....

29
ระบบงานแพทย์แผนไทย_14ธค59
UPDATE Hosxotool V59.12.19 เพิ่มระบบตรวจสอบรหัสยา24หลักแพทย์แผนไทย
รหัสยา24หลักแพทย์แผนไทยใช้ร่วมกับHosxptoolตัวใหม่ครับ (cdrug_planthai.7z..restore เข้าใน mysql hosxp_pcu )

30
ข้อมูลผู้ประกันตน 16ธค59

31
ให้ รพ.สต.สมัครจ่ายตรงของข้าราชการกรมบัญชีกลางและส่สนท้องถิ่นตามรายละเอียด ส่งเอกสารให้อำเภอด่วนภายใน 19 ธค 59 

32
ให้ข้าราชการเ รพ.สต.ตะคุ หนองปลิง หนองนกเขียน เข้าอบรมกข่อมูแผนไทย ทั่ สสจ .ในวันที่ 20 ธค 59

33
ข้อมูลผู้ประกันตน 1ธค59

34
เพิ่มเติม

35
เพิ่มเติม

36
เพิ่มเติม

37
เพิ่มเติม

38
เพิ่มเติม

39
เอกสารงาน IC จากที่ประชุมประจำเดือน ธค 59

40
ผู้ประกันตน 16 พย 59

41
ผู้ประกันตน1พย59

42
ระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version 1.0.35 (เงื่อนไขการปรับปรุงปุ่มแสดงรายการ การแก้ไข/ยกเลิก รายการขอเลขอนุมัติ) Last Update 2016-09-21]
http://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/NHSO%20CLIENT/setup-NHSOclient%20Version%201_0_35%20Build%20201609201400.rar

43
การส่งตรวจน้ำมันทอดซ้ำ

47
หนังสือแจ้งประเมินกองทุนตำบล
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต. พิมพ์หนังสือส่งให้กองทุนตำบล ฯ เรื่องการประเมินกองทุนตำบล ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

48
แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม

49
รพ.สต. ตะขบเก็บตัวอย่างอาหาร  วันที่ 10 พย 59

50
คู่มือการกำหนดหมายเลขพัสดุ สำนักงบประมาณ
http://203.157.0.200/stores/body.php

52
แบบ อสม.ลาออก สมัครใหม่2560

53
ขอส่งข้อมูลกิจกรรมโครงการ ผลงานเด่นของหน่วยงานฯ

54
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพฯ

55
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.สำรวจข้อมูลสถานที่ที่เปิดให้บริการแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน (มีสถานที่เปิดและผู้ให้บริการ)ให้บริการด้านการนวดเพื่อสุขภาพ ..เพื่อเป็นข้อมูลให้อำเภอลงตรวจสอบมาตรฐานประจำปีตามกฏหมายสถานบริการเพื่อสุขภาพ ปี 2559 ..ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอทาง e-office ภายในวันที่ 27 ตุลาคม  2559..ขอบคุณมากครับ

56
ผู้ประกันตน16 ตค 59

57
KPI-template-แผน จ.นม ปี 60-14ตค59

58
ผู้ประกันตน 16กย59

59
Planfin ถึง หมออำนาจ

60
ให้ท่าเยี่ยม

61
ให้นกออก ตรวจสอบ

62
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559 ประกอบการทำแผนงบลงทุน

65
ตัวอย่างแผนกองทุนตำบล2560 จากจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนกองทุนปี 2560

68
ข้อมูลประกอบการทำแผนและ template  KPI 2560

69
ผู้ประกันตน 16-8-59

70
ขอให้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ(ตจบ.)

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9