แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8
1
รายชื่อขอสมัครใช้สิทธิเข้าใช้งานโปรแกรมตรวจสอบสิทธิออนไลน์โดยการ การ Authentication ด้วยบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ส่งไฟล์ข้อมูลให้อำเภอ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชานผู้ขอ( ส่งเป็นเอกสารพร้อมรับรองสำเนา) ช้าสุดภายในวันจันทร์ที่ 8 กพ.59 ก่อน 12.00 น. ครับ

2
ข้อมูลผูัประกันตน 16-1-59

3
ผลงานฉีด IPV จาก HDC เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
http://203.157.102.130/hdc

4
ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ เขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2559 ที่จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 28-29 มกราคม  2559
หากท่านใด หรือ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมงานดังกล่าว ให้ทำบันทึกจาก รพ.สต. ลงนามโดย ผอรพ.สต. เพื่อที่อำเภอจะทำเรื่องขออนุญาติ ต่อไป  ขอให้แจ้งภายในวันที่ 25  มกราคม  2559

5
คำสั่ง คปสอ. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล ปี 59

9
UC Authentication 4.0x version 2016
รองรับการต่อ License Manager เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลสนบท. ถึง ปี ค.ศ.2017

ขอให้ใช้โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2016
แทนโปรแกรม UCAuthentication 4.0x และเวอร์ชั่นเก่ากว่านั้น

ดาวน์โหลด โปรแกรมได้ที่ ... https://goo.gl/91Tx1Q
หรือ http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-information_detail.aspx?ContentID=NTkwMDAwMDgz

11
นกออก ตะขบ  ขอข้อมูลในSheet สีแดง เพื่อประกอบการทำ FixCost

12
ข้อมูลผู้ประกันตน1มค5
ดาวส์โหลดที่  http://1drv.ms/1mXzQ0C

13
ตามที่ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการทำรูปเล่มเสนอแผนตำบลประจำปี 2559   รพ.สต. ละ 2 เล่ม เพื่อเสนอขออนุมัติจาก CUP  สสอ.ขอส่งแนวทางและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการทำแผน  ตามรายละเอียดตามนี้......โดยให้ทุก รพ.สต. ส่งเล่มแผนภายในวันที่ 8  ธันวาคม  2558 ...

15
เชิญ ผอ.รพ.สต.บ้านดู่ ประชุม....รายละเอียด. https://onedrive.live.com/redir?resid=1675C8C4BA64FA78!25103&authkey=!AOm_rjeoQkNbcWc&ithint=file%2cpdf

24
ด้วย รพ.ปักธงชัย ได้ทำโครงการเยี่ยมบ้านและดูแลผู้ป่วยที่บ้านสัญจร ปี 2559 โดยเชิญ ผช.แผนไทยทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรม ตามรายละเอียดหนังสือและตารางการอบรม..สสอ.ปักธงชัย จึงขอให้ทุก รพ.สต.ให้ความร่วมมิอตามโครงการฯ

25
ขอให้ทุก รพ.สต. จัดทำแผนตำบลและแผน service plan ปี 2559 9ามแนวทางที่ประชุมผู้บริหาร รพ.สต. เมื่อวานนี้ ( 22ธค58) ดังนี้
1.ให้คัดเลือกการจัดบริการ Service Plan รพ.สต. ละอย่างน้อย 1 รายการ ตามแนวทางของ CUP ปี 2559
2.ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขระดับตำบล และให้สรุปชื่อโครงการ แหล่งงบประมาณ และรายละเอียดอื่น ๆ
ให้รวบรวมข้อมูลส่งไฟล์ ( รายละเอียดใน e-office ) ส่งให้อำเภอภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อรวบรวมเสนอ คปสอ. ต่อไป

35
ตามที่ CUP ปักธงชัย ได้จัดสรรงบ PPA ลงหน่วยบริการ เพื่อการจัดบริการตามกิจกรรมใน 3 กลุ่ม นั้น   คปสอ.ปักธงชัย จึงขอให้ทุก รพ.สต.ที่มีเป้าหมาย จัดกิจกรรมบริการตามคำอธิบายให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม และให้รายงานผลเป็นไฟล์ เพื่อที่อำเภอจะได้รายงาน  สปสช. ต่อไป ส่งไฟล์ภายในวันที่  28  ธันวาคม  2558 ( รายละเอียดตามที่แจ้งในที่ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558 )

36
การคัดเลือก อสม. ดีเด่น 2559 ให้ทุก รพ.สต. ดำเนินการดังนี้
1. คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับหมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน ( ทถกหมู่บ้านต้องมี)
2. คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับตำบล ๆ ละ 10 สาขา(อาจครบหรือไม่ครบ 10 ) คัดเลือกจาก ดีเด่นระดับหมู่บ้าน
3. คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับตำบล 1-2คน เพื่อส่งคัดเลือก ระดับอำเภอ

ขอให้ดำเนินการพร้อมส่งผลการคัดเลือกให้อำเภอภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558

37
ตัวชี้วัดปี2559ปรับปรุงล่าสุด

38
แจ้งแนวทางการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิผ่าน Web Service
ตามรายละเอียดในเอกสาร
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

39
แจ้งแนวทางเข้าใช้งานตรวจสอบสิทธิAuthenSMC  ดาวน์โหลดที่ http://1drv.ms/1Q0F5Zn

40
ขอให้ทุก รพ.สต. สำรวจข้อมูลเป้าหมายและรายงานผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ปี 2559  ตามไฟล์แนบ  ส่งให้อำเภอภายในวันที่ 15 ธันวาคม  2558 ทาง e-office เพื่อรวบรวมรายงานส่งจังหวัด.......

41
สสอ.ขอส่งหนังสือแจ้งการจัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกของอำเภอปักธงชัย ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่
สามารถดาวโหลดได้ที่ http://1drv.ms/1NOtUNp

42
แบบรายงานผลการดำเนินงานปักธงชัยเมืองสะอาด ปลอดโรคไข้เลือดออก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง http://www.pakthongchai.net/wordpress/forum/index.php?topic=19459.0

43
ตั้งแต่ ธค.58 เป็นต้นไป การเบิกวัคซีนให้ใช้แบบเบิก  3/1 ซึ่งจะมีวัคซีน IPV เพิ่ม...ตามที่จังหวัดแจ้ง ส่วนแนวทางตามคู่มือที่จังหวัดแจ้งในวันอบรม จะมีการพุดคุยกันอีกครั้งในส่วนผู้รับงานทุกระดับ

45
ขอข้อมูลผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2559 ของทุก รพ.สต. เพื่อจัดทำระบบรายงานผล online โดยให้ระบุรายละเอียดที่ http://1drv.ms/1ShdjFv ระบุให้ครบโดยเฉพาะ Email ที่ใช้ต้องสามารถติดต่อได้สะดวก หากแห่งใดมี Email ของผู้รับผิดชอบงานและ ของ รพ.สต. ให้ลงมาทั้ง 2 เมลล์  ขอบคุณมาก ขอภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน  2558 ขอบคุณมากครับ..

46
ข้อมูลผู้ประกันตน1พย58

47
เอกสารให้ รพ.สต.ตะขบ

48
การต่ออายุสิทธิย่อยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นการชั่วคราว
แจ้งเพื่อทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติ

49
ข้อมูลผู้ประกันตน 16ตค58

52
ข้อมูลR506-25-10-58 สำหรับนำเข้า โปรแกรม R506

53
ราคากลาง

54
การตรวจติดตามข้อมูล อสม. โดย อบจ.นม**แจ้ง รพ.สต.งิ้ว เพื่อราบและให้ทุก รพ.สต. ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

55
ข้อมมูลผู้ประกันตน16กย58**

56
ข้อมูลผู้ประกันตน1กย 58

57
การใช้วัคซีน MMR ที่ผลิตจากวัคซีนคางทูม สายพันธ์ urabe ในเด็กเล็ก

58
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

59
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษจากการับประทานเห็ดมีพิษ

60
รายงานผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก และการดื้อต่อสารเคมี

61
ประเมินกองทุนตำบล ปี 2559
ให้ทุก รพ.สต. ทุกแห่งเข้ารับการประเมิน และประสานงานกับกองทุนตำบล และร่วมประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม

62
ข้อมูลผู้ประกันตน16-8-58

63
ตารางGENบุสมอ

64
ประชาสัมพันธ์ข่าว-น้ำหมักเต็มพลัง ตราผู้ใหญ่สุพรรณ ตามรายละเอียดในหนังสือ
ขอความร่วมมือทุก รพสต. ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม อสม ประจำเดือน หรือที่ประชุมที่สำคัญในพื้นที่ ฯลฯ

65
สิทธ์ว่างรอบ 2เดือน สค 58 http://61.19.30.156/ucnull/dataamp.php ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสิทธิ์ภายใน 22สค 58

66
ติดตามการส่งงาน สค.58

67
ให้ รพ.สต. ตะคุ

68
เอกสารการอบรมฟื้นฟู 43 แฟ้ม สำหรับ รพ.สต. (สสจ.บุรีรัมย์)

69
เอกสารการอบรมฟื้นฟู 43 แฟ้ม สำหรับ รพ.สต.  ( จาก สสจ.บุรีรัมย์)

70
แจ่ง รพ.สต.ท่าเยี่ยม ขอให้คุณนรชัย เข้ารับการอบรมกรรมการหมออนามัย ตามรายละเอียดครับ

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8