แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
1
สสจ. ขอหมายเลขครุภัณฑ์ที่ทำแผนขอซื้อ ด่วนภายในวันนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ต้องมีเลขครุภัณฑ์ที่ขอซื้อทดแทน ตามจำนวนเครื่องที่ซื้อ
2. เครื่องปั่นฮีมาโตคริต ขอเลขครุภัณฑ์เดิมที่ทดแทน
3.รายการ อื่น ๆ ด้วยครับ
ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันนี้

2
แบบ อสม.ลาออก สมัครใหม่2560

3
ขอส่งข้อมูลกิจกรรมโครงการ ผลงานเด่นของหน่วยงานฯ

4
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพฯ

5
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.สำรวจข้อมูลสถานที่ที่เปิดให้บริการแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน (มีสถานที่เปิดและผู้ให้บริการ)ให้บริการด้านการนวดเพื่อสุขภาพ ..เพื่อเป็นข้อมูลให้อำเภอลงตรวจสอบมาตรฐานประจำปีตามกฏหมายสถานบริการเพื่อสุขภาพ ปี 2559 ..ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอทาง e-office ภายในวันที่ 27 ตุลาคม  2559..ขอบคุณมากครับ

6
ผู้ประกันตน16 ตค 59

7
KPI-template-แผน จ.นม ปี 60-14ตค59

8
ผู้ประกันตน 16กย59

9
**ลงนามแผนตำบล**
แจ้ง ผอ.รพ.สต. ทุกท่าน ขอเชิญทุกท่านมาลงชื่อแแผนตำบล เพื่อนำเข้าเล่มแผนที่  สสอ. วันนี้ถ้าว่างเชิญเลยครับ..จะเข้าเล่มพรุ่งนี้...ถ้า ผอ.รพ.สต.ท่านใด ไม่ได้มา แต่ จนท.อื่นมา..ผมจะส่งไฟล์ไปให้ เป็น pdf ให้ ผอ.ลงนามและพิมพ์ (ตัวจริง)มาส่ง  2 ชุดครับ..

10
Planfin ถึง หมออำนาจ

11
ให้ท่าเยี่ยม

12
ให้นกออก ตรวจสอบ

13
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559 ประกอบการทำแผนงบลงทุน

16
ตัวอย่างแผนกองทุนตำบล2560 จากจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนกองทุนปี 2560

20
ข้อมูลประกอบการทำแผนและ template  KPI 2560

21
ผู้ประกันตน 16-8-59

22
ขอให้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ(ตจบ.)

26
ข้อมูล506แยกรายแห่ง โดยให้นำเข้าโปรแกรม R506 ส่วนการนำเข้าข้อมูลที่สำรองไว้ ....หากแห่งใดดำเนินการแล้วรายงานผลด้วยครับ

27
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ( รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ )
1.หนังสือปะหน้าจาก รพ.สต. ขออนุมัตจัดหา
2.แบบประกอบการขออนุมัต ทำส่ง 2 ชุด
3. สำเนาเอกสารหน้าแผนงบลงทุนที่มีรายการดังกล่าว พร้อม ผอ.รพ.สต. รับรองสำเนา

28
การประชุมวิชาการประจำปี ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 2559*** รายละเอียดตามเอกสารครับ

29
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ให้ประเมินผลรายตำบล ส่งเป็นเอกสารภายในวันที่  19  สิงหาคม  2559

30
การประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพตามวัย ปี 2559 ให้สรุปผลการประเมินตามแบบฟอร์ม (เป้าหมายประเมินเฉพาะที่ผ่านการอบรม ที่แจกให้)  ส่งเป็นเอกสารภายในวันที่  15  สิงหาคม  2559  รายละเอียดใน e-office เป้าหมายคือ ผู้ที่ผ่านอบรม ปี 2559

31
คู่มือการบริหารงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559)

สำนักบริหารงานทะเบียน สปสช. ได้ดำเนินการจัดส่งคู่มือไปยังหน่วยบริการทุกแห่งทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สามารถดาวน์โหลดคู่มือ ได้ที่ https://goo.gl/wKFEjs

32
จาก สปสช. ***************
เปิดใช้งาน ระบบโปรแกรม NHSO Client Version 1.0.32
- ปรับปรุงเงื่อนไขการขอเลขอนุมัติ กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ กรมบัญชีกลาง และ อปท.
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้ NHSO Client เวอร์ชั่นก่อนๆ
ขอให้ Uninstall และลงโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่นี้ทดแทนค่ะ
ทีมผู้พัฒนาระบบ และ ผู้รับผิดชอบเขต ขออภัยในความไม่สะดวกของระบบที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://1drv.ms/u/s!Anj6ZLrEyHUWgoQyNkQahxNNjKRIaQ  หรือ Download (http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-services_downloadnew.aspx)
หรือ http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-information_detail.aspx?ContentID=NTkwMDAwNDIw

33
แบบฟอร์มประเมินรอบ2-59

34
สสจ.ขอเชิญ ผช.แผนไทยทุกคนประชุมในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ที่  สจ. ตามรายละเอียดในหนังสือ

35
เอกสารงาน อสม.(แบบบันทึกข้อมูล อสม.(อสม.ใหม่,ลาออก),รับรองสิทธิ์,รายงาน) ว1665
อ้างถึง หนังสือ สสจ.นม. ที่ นม 0032.003.2/ ว 1665  ลงวันที่ 17 มิ.ย.57
สรุปดังนี้
ข้อ 1. แบบบันทึกข้อมูล อสม. (กรณี อสม.ใหม่)
ข้อ 2. การขอหนังสือรับสิทธิ์ ยกเว้นค่าห้องพิเศษ กรณีนอนห้องพิเศษ ใน รพช. ให้ขอหนังสือรับรองจาก สสอ./รพช. ที่ อสม.คนนั้นสังกัด
    *** หากนอนพักรักษาตัว(ห้องพิเศษ) ที่ รพ.มหาราช นครราชสีมา ให้จัดทำ "คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล" ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
3.
ข้อ 4. แก้ไขการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ตามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ปี 2558 ระหว่าง อบจ.นม. และ สสจ.นม. ให้พื้นที่ ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน

36
ขอให้ประเมินตนเองการพัฒนาในระบบ Quality Service Clean (QSC) ส่งเป็นเอกสารให้อำเภอภายในวันที่  15  กรกฏาคม 2559

37
ด้วย สสจ.นม. ได้ให้ทุกหน่วยงานได้มีการส่งเสริมการปลูกและการใช้สมุนไพรในทุกแห่ง สสอ.ปักธงชัย จึงขอให้ทุกแห่งได้มีการจัดปลุกพืชสมุนไพร และกระจายให้ชุมชน อสม. ในพื้นที่ เพื่อใช้สมุนไพร
1.สมุนไพรตามนโยบาย ได้แก่ รางจืด และ พรมมิ
2.สมุนไพร 5+1 รายการได้แก่ บัวบก ใบหม่อน ว่านหางจระเข้ เสลดพังพอน ฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรในชุมชน
หากมีการดำเนินการแล้วให้รายงานให้อำเภอทราบทั้งทางเอกสารและรูปภาพส่งใน e-office

38
สไลด์ประชุมกลยุทธ์ในการดำเนินงานระบบ UC ร่วมกับ สสจ. (เตรียมรับการตรวจจาก สตง) 5 ก.ค. สตาร์เวลล์ บาหลี

39
ข้อมูลผู้ประกันตน16มิย59

41
ให้ตอบกลับการลงรหัส EPIใน Hosxp_PCU  หากมีการดำเนินการแล้ว****ตามที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2559 ที่ สสอ.

42
ไฟล์ประชุมวีดีโอทางไกลงานวัคซีนวันที่ 8 มิถุนายน 2559

43
กรอบการดำเนินงานจ่ายค่าป่วยการ อสม.ของ อบจ. รายละเอียดตามเอกสาร

44
เอกสารการประชุมศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค วันที่ 8 มิถุนายน 2559

45
ข้อมูลผู้ประกันตน16พค59

46
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ขอจัดสรรเข็มสำหรับ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ ครบ 10 ปี 20ปี และ 30 ปี ในอำเภอปักธงชัย ประจำปี 2559  โดยสามารถติดต่อรับได้ ที่ สสอ. รายละเอียดใน e-office

47
สสอ.ปักธงชัย ขอแจ้งรายละเอียดการศึกษาดูงาน รพ.สต.บ้านดู่ ตามรายละเอียด

48
แจ้ง รพ.สต.บ้านดู่(งานแผนไทย)  ส่งหนังสือนำเสนอผลงานแผนไทยประกวดระดับจังหวัดที่ รพ.ปากช่องวันที่  31 พค 59

49
การเก็บข้อมูลการได้รับนมโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เก็บข้อมูลการได้รับนมโรงเรียน ทุกโรงเรียนๆ ละ 1 ฉบับ ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้  และให้รวบรวมเอกสารแบบสำรวจข้อมูลส่งให้งานคุ้มครองผู้บริโภค สสอ.ปักธงชัย ภายในวันที่  16 มิถุนายน  2559

50
การสุ่มประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารและสุขลักษณะการจัดการในสถานประกอบการ ขอให้ ทุก รพ.สต. ได้ประสานผู้ประกอบการอาหาร และเตรียมความพร้อมของร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและตลาดนัดตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ ที่กำหนด  เพื่อเตรียมการสุ่มประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยพื้นที่อำเภอปักธงชัย กำหนดการสุ่มประเมินในวันที่  30 พฤษภาคม 2559

51
ด้วยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทยของ คปสอ.ปักธงชัย จะออกประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทยประจำปี 2559 ตามรายละเอียดในตารางที่กำหนด จึงขอให้ทุก รพ.สต. เตรียมข้อมูลดังนี้
1. ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยศึกษาจากแนวทางที่ส่งให้

52
แจ้ง รพ.สต.บ้านดู่ ขอส่งหลักเกณฑ์ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย

53
ที่สมัครเพิ่ม กัญญารัตน์ เชิดชัย  ชิตชัย  ประสิทธิ์  ไพบูลย์ สุดารัตน์  อภิญญา จุฑามาศ

54
แจ้งผู้ที่สมัครสภาการสาธารณสุขชุมชน แล้ว ผมขอรายชื่อนามสกุล หน่วยงานที่สมัครด้วยครับ  เพื่อการประสานงาน  ขอบคุณมากครับ

55
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ฯ ว 883
ให้คุณณงค์ ตอบรับนำเสนอวิชาการาส่งที่ สสอ. ภายในวันที่ 12 พค 59 ส่งที่ไพบูลย์

56
หนังสือเชิญ อปท.อบรม DHS

57
หนังสือเชิญ ผอ.รพ.สต.อบรม DHS

58
ขอความร่วมมือ รพ.สต.สำเนาหนังสือประสานโรงเรียนสังกัดดำเนินงาน อย.น้อยในโรงเรียน เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนิืนงาน อย.น้อยในโรงเรียน

59
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลฯ

60
การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.
พท.) ให้ทุก รพ.สต. ประเมินตนเอง และทีมประเมินของอำเภอจะประเมินรับรองภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559  รายละเอียดใน E-office

61
ข้อมูลผู้ประกันตน16เมย59

62
ฐานข้อมูล 506 ณ 20เมย59

63
ฐานข้อมูล 506 ณ 20เมย59

64
ฐานข้อมูล 506 ณ 20เมย59

65
ข้อกำหนดCFGT Plus (สำหรับผู็ประกอบการค้า)

68
ขอรูปสวนสมุนไพรในหน่วยบริการ พร้อมรูปสมุนไพรแต่ละประเภทครับ  เพื่อเป็นข้อมูลตามโครงการพืชผักแทนยา 5 บวก 1 ส่งทางห้องนี้ครับ

69
แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคที่เรียในร้านอาหารและร้านแผงลอย ให้ทำ 50 ตัวอย่าง จาก ประมาณ 10 ร้านขึ้นไป

70
ประชากรสิทธิ งวด 2 เดือน มี.ค. 59


**** ตัดข้อมูล 22 มี.ค. 59 เวลา 23.59 น. *****

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9