แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5
ข้อมูล506-1มค-20กพ60** ให้นำเข้าจากข้อมูลสำรอง

7
ข้อมูลผู้ประกันตน16กพ60**

8
เอกสารประกอบการเบิก ฉ.11ฉ.12

13
แจ้งเพื่อทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติ-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

19
เอกสารการตรวจคลินิก ส่งให้ จนท.ที่เปิดสถานพยาบาลทุกท่าน ประกอบการตรวจประจำปี 2560 ในวันที่ 17 กพ 60

20
ด้วย สสจ.นม.จะจัดอบรมหมอพื้นบ้านของอำเภอปักธงชัย วันที่ 20 กพ 60 เวลา 08.30 น.  ที่ สสอ.ปักธงชัย  เป้าหมาย  รพ.สต. แห่งละ 1 คน รวม รพ.ด้วยครับ..เพิ่ม สำหรับ ตะคุ บ้านดู่ ตะขบ รพ. บ้านโคก นกออก บุสมอ ปลายดาบ หนองปลิง น้ำซับ  แห่งละ 2 คน..รวม 30 คน....ส่งรายชื่อเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่ 17  กพ 60 รายละเอียดใน e-office ( ผมได้แนบทะเบียนหมอพื้นบ้านของจังหวัด ปี 2559  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้มาอบรม) .....

21
รายงานการประเมินผลตัวชี้วัด RDU ใน รพ.สต. ปี 2559-2560 จำนวน  3 ตัวชี้วัด ขอให้ รพ.สต. ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรม RDU ( เชื่อมกับฐาน Hosxp_pcu )  ที่ คปสอ.ปักธงชัย สอนในวันที่ 10 กพ 60 โดยแยกเป็นผลงานรวมรายปี 2559 และ ปี 2560 ส่งรายไตรมาส  ให้ส่งตามแบบฟอร์มภายในวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2560 ส่วนเดือนต่อไปส่งไม่เกินวันที่ 5 ขอแต่ละงวด  เพื่อ CUP จะประมวลผลส่งจังหวัด......ส่งเป็นไฟล์ในห้องไพบูลย์ / ห้องรายงาน RDU.....รายละเอียดใน e-office

23
ด่วน ขอข้อมูล อสม.ใหม่**
ตามที่ จังหวัดแจ้งให้มีการปรับลด อสม.ที่รับค่าป่วยลงตามที่จังหวัดจัดสรร และได้แจ้งที่ประชุมประจำเดือนแล้วนั้น...
ขอให้ทุก รพ.สต. ส่งไฟล์ อสม.ที่ปรับ อสม.ที่รับค่าป่วยการ ให้อำเภอภายในวันที่ 14  กพ 60 ( จังหวัดขอด่วนเนื่องจากจะใช้ขออนุมัตจาก อบจ.)
เช่น อสม.ที่รับค่าป่วยการ 65 คน ปรับเป็น อสม. รับค่าป่วยการ 64 และ อสม.จิตอาสา ( มีสิทธิ์ในสวัสดิการ อสม เพียงแต่ไม่ได้รับค่าป่วยการ) 1 คน  เป็นต้น

24
สไลด์การพัฒนา รพ.สต.คุณภาพบุสมอ

25
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 กพ 60***

26
เอกสารที่ต้องใช้ในการเสนอ care plan ต่อ อปท.**

27
เกณฑ์ รพสต.ติดดาว สนย.แก้ไข ณ 1 กพ.60

28
ข้อมูลผู้ประกันตน 16 มค 60**

29
การตรวจ SI2

32
**ข้อมูล 506 ปี 2560*** 23 มค 60

35
**ข้อมูล 506 ปี 2559*** นำเข้าโปรแกรม R506 ปี 2559

36
คู่มือเกณฑ์คงค้าง ของ รพ.สต

37
รวมข้อมูลส่ง สสจ. แล้ว

40
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบ้ติระบบการตรวจสอบค่าชดเชยและค่าบริการ***

41
แนวทางปฏิบัติระบบส่งต่อผู้ป่วย(Refer) ของจังหวัดนครราชสีมา

42
โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018 http://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/NHSOAuthen4_2017.rar
ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2560 http://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/update%20License%20Manager2560.rar

43
สำเนาแผนตำบลที่ส่งขออนุมัติจาก สสจ.นม. ( ในส่วนการขออนุมัติจาก สสจ.นม.ลงนาม อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

44
หนังสือแผนปฎิบัติราชการสสจ.นม60

45
รายงานผลการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2560 งานแผนไทย
***ส่งผลงานเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่ 16 มกราคม 2560  ตรมรายละเอียดที่แจ้งในที่ประชุมประจำเดือน

46
ขอแจ้ง รพ.สต.ตะขบ-แนวทางการดำเนินงาน อย.น้อยในโรงเรียน

47
สสอ. ขอแจ้งตารางการออกนิเทศงาน รพ.สต. เดือน มากราคม 2560

48
ระเบียบวาระการประชุมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านวิชาการ ( นายไพบูลย์ พลตะคุ )วันที่ 6  มกราคม  2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย

49
การดำเนินงานของขวัญปีใหม่ “สาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพ รับปีใหม่ 2560” ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนงานแพทย์แผนไทย
ให้ รพ.สต. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มและเอกสารใน E-Office ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 

50
การตรวจสอบข้อมูลกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ให้ดาวโหลดข้อมูลเป้าหมายที่ http://state.cfo.in.th  รพ.สต. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารตามเป้าหมายและขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ตามแนวทางวิธีการดำเนินงานในเว็ป และสรุปรายงานให้อำเภอเพื่อรวบรวมส่งจังหวัดทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

51
สรุปสาระสำคัญการประชุม VDO Conference Service Plan RDU

52
สปสช.อนุมัติงบลงทุน 90% ตามรายละเอียด

53
แจ้ง รพ.สค. บุสมอ บ้านโคก ท่าเยี่ยม บ้านดู่ ปลายดาบ
            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ      บูรณาการกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุณภาพ ( ศูนย์เรียนรู้ )      จึงขอเรียนเชิญ ผู้รับผิดชอบงาน แห่งละ ๑  ท่าน   เข้าร่วมประชุม  ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐   ณ    ห้องประชุม ศอน. ชั้น ๓   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา   อ.เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดใน e-office

54
ส่ง..หนองนกเขียน

55
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 มค 60

56
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที
รุ่นที่ 1 วันที่ 9- 13 มกราคม 2560 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1.นส.จามจุรี สกุณี
2.นางจิตตานันท์ กลิ่นกิ่ง
3.นายชูเกียรติ เขตสระน้อย
รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้...

58
แบบบันทึกการดำเนินงาน “ด่านชุมชน” เทศกาลปีใหม่ 2560
สำหรับ ด่านที่ 1. รพ.สต. ตะคุ  / สุขัง / งิ้ว / หนองนกเขียน / นกออก
สรุปรายงานการอยู่ด่านประจำวัน และส่งรายงานช้าสุดภายใน 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

59
เอกสารประกอบการสมัครจ่ายตรง** เพิ่มเติมตามที่ประชุมวันที่ 23 ธค 59

60
การกำหนดแนวทางการสั่งใช้ยาสมุนไพรเป็นลำดับแรก  แจ้งเพื่อทราบและดำเนินการตามแนวทาง

61
**รายงานงาน คบส.ปี 2560*** ตามที่แจ้งในที่ประชุมผู้รับผิดชอบงานวันที่ 23 ธค 59 ดู Sheet ที่ 1 ในส่วนกำหนดการรายงานในแต่ละกิจกรรม.....

62
ระบบงานแพทย์แผนไทย_14ธค59
UPDATE Hosxotool V59.12.19 เพิ่มระบบตรวจสอบรหัสยา24หลักแพทย์แผนไทย
รหัสยา24หลักแพทย์แผนไทยใช้ร่วมกับHosxptoolตัวใหม่ครับ (cdrug_planthai.7z..restore เข้าใน mysql hosxp_pcu )

63
ข้อมูลผู้ประกันตน 16ธค59

64
ให้ รพ.สต.สมัครจ่ายตรงของข้าราชการกรมบัญชีกลางและส่สนท้องถิ่นตามรายละเอียด ส่งเอกสารให้อำเภอด่วนภายใน 19 ธค 59 

65
ให้ข้าราชการเ รพ.สต.ตะคุ หนองปลิง หนองนกเขียน เข้าอบรมกข่อมูแผนไทย ทั่ สสจ .ในวันที่ 20 ธค 59

66
ข้อมูลผู้ประกันตน 1ธค59

67
เพิ่มเติม

68
เพิ่มเติม

69
เพิ่มเติม

70
เพิ่มเติม

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10