แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7
2
เชิญโรงเรียนมัธยมในพื้นที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ อย
ตะคุ  รร.สมเด็จ
ตะขบ  รร.ลำพระเพลิง
บ้านโคก  รร.สะแกราช
บ้านดู่  รร. ปักธงชัย
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน รร. โดยนำหนังสือเชิญในเอกสาร  ไปให้ รร. ครับ....ขอบคุณมาก

3
ให้ทุก รพ.สต. ทำแผนงบลงทุน ปี 2559 ( เฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์) และ ปี 2560-2562 ( สิ่งก่อสร้าง) ตามแบบฟอร์ม ส่งให้อำเภอเพื่อรวบรวมเสนอ CUP ภายในวันนี้ ( 28 กค 58) ก่อน 12.00 น.

4
***เพิ่มเติม***

5
สถานการณ์DHF๋ ณ 23 กค 58 และตาราง GEN ตำบลที่เปลี่ยนแปลง

7
ขอเชิญสมัครสมาชิกวารสารหมออนามัย ฉบับ e-book รายละเอียดตามเอกสาร

8
ส่งหนังสือ ให้ตะคุ ประสานพื้นที่ อบต.ตะคุและประธาน อสม.ตะคุ ประชุม DHS วันที่6-7สค 58 ที่ korat Hotel

9
นำเข้าเสร็จ ต้องเรียง E0  E1 ใหม่  เนื่องเป็น E0  E1 ในภาพอำเภอ

10
ขอข้อมูลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี  2558  ตามรายละเอียด หากแห่งใดดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่รายงาน  ผมขอข้อมูลเพื่อรายงาน  สปสช. ดังนี้   วันเดือนปีที่ออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  พร้อมภาพถ่ายที่ติดโลโก้  สปสช.   ขอด่วนนะครับ  เพราะจังหวัดเร่งรัดติดตาม

11
ด้วย รพ.ปักธงชัย จะจัดประชุมโครงการพัฒนาอาสามิตรภาพบำบัด คนปักธงชัยมีน้ำใจ ในวันที่ 27 -28 กค 58 ณ ห้องประชุมไหมไทย รพ.ปักธงชัย ดังนั้น ขอเชิญ จิตอาสา รพ.สต. ละ 5คน เข้าประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว และให้แจ้งรายชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ จิตรอาสาที่จะเข้ารับการอบรม ทาง E-Office

14
ข้อมูล R506 1มค 58-20 กค 58  รายหน่วยบริการ
ให้นำเข้าในโปรแกรม R506 (นำข้อมูล 506 จากการสำรองข้อมูล)
หากมีปัญหาในการดำเนินงานติดต่องานระบาด สสอ.

15
โครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก ปี 2558 งวดเดือน  พค.58  รายละเอียดตามเอกสาร

16
การบันทึกข้อมูลให้วัคซีนป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน ให้ดำเนินการตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

17
คู่มือการใช้งานCOCเบื้องต้น

18
**ขอข้อมูล อสต.ของ รพ.สต.ตะคุ เพิ่มเติม***รายละเอียดในไฟล์ส่วนที่ลงสีเหลือง  ขอวันนี้ด้วยครับ

19
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์FCT

20
ข้อมูลผู้ประกันตน16มิย58

21
เอกสาร MERS เพื่อใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่

22
เอกสารประกอบการเบิกค่าป่วยการ อสม.ตามแบบฟอร์ม  อบจ.
1. ใบสำคัญรับเงิน  ( ต้องประทับตราจ่ายเงินแล้วด้วย)
2 แบบรายงาน รพ.สต.
3 แบบรายงานรายบุคคล

ขอความกรุณาอย่าเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มครับ ....เนื่องจาก อบจ.ให้ใช้ตามแบบนี้

23
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2012ฯ เพื่อเป็นคู่มือแนวปฏิบัติในพื้นที่

24
แจ้งการจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม.เชิงรุกฯ  เดือน มีนาคม  2558

28
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2012**

29
ประกาศกรมควบคุมดรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2012**

30
ตามที่ รพ.ประชุม จนท. ในวันที่  16 มิย 58 นั้น ได้ให้ รพ.สต.สำรวจเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 เมย 56 - 30 เมย 58 เพื่อจัดสรรคู่มือเฝ้าระวังพัฒนาเด็กปฐมวัย ( DSPM) โดยให้แจ้งใน E-office  ภายในวันที่  18 มิถุนายน  2558

31
ทำเนียบ FCTปักธงชัย*

34
ขอให้ทุก รพ.สต. ได้ดำเนินการตัดเลือกประธาน อสม. ระดับ ตำบล ประจำปี 2558 ( เนื่องจากประธานเดิมหมดอายุทุก 4 ปี) โดยให้ดำเนินการตามแนวทางและส่งผลการคัดเลือกให้อำเภอภายในวันที่  20  สิงหาคม  2558 **

35
การให้สิทธิ(คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคคลที่มีปัญหา**เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

36
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน **เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน

37
ข้อมูลผู้ประกันตน1มิย58**

38
จากจังหวัด ..
เนื่องจาก สสจ.นม. ได้รับการประสานจาก อบจ.นม.
เรื่อง การตรวจเยี่ยมงานโครงการสนับสนุน อสม.เชิงรุก ปี 2558
โดยให้เตรียมข้อมูลดังนี้
1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง อสม. (ให้พื้นที่พิมพ์รายชื่อ อสม.ที่รับค่าป่วยการ แนบ)
2.รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.(รายบุคคล) และ บันทึกการลงชื่อปฏิบัติงาน/ประชุม ของ อสม.
3.ใบสำคัญรับเงิน (ที่ อสม.เซ็นต์ชื่อ) และ สำเนาใบเสร็จรับเงิน ที่ รพ.สต.ออกให้ สสจ.ตามยอดเงินที่ได้รับจัดสรร
** ผู้ตรวจเยี่ยม ได้แก่ จนท.ผู้รับผิดชอบงานจาก อบจ.นม. จำนวน 3-4 ท่าน
**** แก้ไข รพ.สต.นาราก ครบุรี  เป็น รพ.สต.โคกกระชาย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
*** รายงาน 3 เดือนแรก (ต.ค.-ธ.ค.57) อยู่ที่ อบจ. (กรณี อ.ใดที่ส่งแล้ว ไม่ต้องเตรียมใหม่นะครับ)
                           ขอบคุณครับ/สิทธิศักดิ์
อำเภอปักธงชัย ตรวจเยี่ยมที่  รพ.สต.หนองนกเขียน  วันที่  1 กค 58

39
เอกสารลำนางแก้ว  งานคุ้มครอง

40
ข้อมูลผู้ประกันตน 16พค58

41
**ส่งลำนางแก้ว**

42
**ส่งลำนางแก้ว**

44
ตัวอย่างนำเสนอรับ นพ.สสจ. ให้ รพ.สต.บ้านดู่***

45
การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในช่วงรณรงค์  ...ตามรายละเอียดในเอกสาร

46
ขอรายงานสถานการณ์และเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก รายละเอียดตามเอกสาร

47
ขอข้อมูล FCT เพิ่มเติม (เนื่องจากเขต ขอข้อมูล)  ในระดับตำบล / ชุมชน  ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่  15  พค.2558 ของคุณมาก

50
แจ้งแนวทางการบันทึกรณรงค์วัคซีนMR+Flu ซึ่งจากการสอบถามโดยเจ้าหน้าที่ในวันที่ประชุมชี้แจงที่ สสอ. ณ วันที่  6 พฤาภาคม  2558 โดย อำเภอได้ให้ ผู้รับผิดชอบที่ รพ.สอบถาม สสจ. ได้แนวทางการบันทึกข้อมูลรณรงค์ให้วัคซีน MR  ( พค.58- กย.58 )และวัคซีน FLU  ใน HosXP_PCU ดังนี้
1.วัคซีน MR ให้ศึกษาจากเอกสารแนวทางและการบันทึก ( ตามที่ส่งให้)
2.วัคซีน FLU  รพ.แจ้งให้หน่วยบริการเจ้าของพื้นที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลใน HosXP_PCU (ยกเว้นที่มารับที่ รพ. แต่สำหรับ รพ.สต. บุสมอ + บ้านดู่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายบางส่วนต้องมารับที่ รพ. ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาร่วมและนำข้อมูลไปบันทึกในHosXP_PCUที่หน่วยงาน)

52
กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน  รพ.ปักธงชัย  ข้อมูลพื้นที่ รพ.สต. อำเภอปักธงชัย เพื่อจัดส่งให้กระทรวงนั้น  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย จึงขอให้ทุก รพ.สต. บันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลที่มีแล้ว  ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่  12  พฤษภาคม  2558  ...ขอบคุณมากครับ

53
ขอเชิญคณะกรรมการ คปสอ. ประชุมวันที่ 18 พค.58 เวลา13.00 น. ณห้องประขุมแพรวา รพ.ปักธงชัย  หากท่านใดมีวาระที่จะนำเข้าในวาระการประชุม ขอให้แจ้งมาที่ สสอ. ได้เลยครับ

54
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง ประชุมวิชาการด้านแพทย์และสาธารณสุข ในวันที่  11 พค.2558 ณ โรงแรมสบายโฮเตล ตามรายละเอียดในหนังสือที่ส่งมา

55
ส่งเอกสารให้นางเหริญ

56
งบค่าเสื่อมเงินบำรุง 2558**

57
แบบรายงานโครงการ อสม. พลังชุมชน รู้ตน ลดเสียง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ตานภัยเบาหวาน ความคนโลหิตสูงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน2558ซึ่งดำเนินการโดย อสม.(กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อสม.)รายละเอียดแจ้งในที่ประชุมชมรม อสม.และประชุมประจำเดือน 29 เมย 58  รายงานผล 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันที่30เมย.58  และ ครังที่2 วันที่ 31สค.58   ซึ่งทาง ชมรม อสม.จะไปประสานกับู รพ.สต.เพื่อการรายงานผลต่ไป

58
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร ตามรายละเอียดในหนังสือครับ

59
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ขอเชิญผอ.รพ.สต. ประชุมในวันที่  29  เมษายน  2558  เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.ปักธงชัย
หากที่ใดทราบแล้วให้ตอบรับด้วยครับ

60
ข้อมูลผู้ประกันตน16เมย58

61
ขอให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม . ตะขบ , หนองนกเขียน,ลำนางแก้ว ได้ตรวจสอบร้านชำและเฝ้าระวังรถเร่ในการจำหน่ายยาชุดในพื้นที่ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  พร้อมรายงานผลให้อำเภอทราบด้วยครับ
1. ชื่อร้านที่ตรวจ   ที่อยู่  ผลการตรวจยาชุด ( พบ ไม่พบ ) พร้อมระบุจำนวน

62
แจ้งหน่วยงานที่ส่งข้อมูลการให้บริการคนเสียชีวิต มีค 58*** จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม**

63
มาตรการประหยัดพลังงาน2558

64
ข้อมูลผู้ประกันตน 1เมย58

65
การจัดทำโครงการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน(IVM)
เพื่อทราบและเป็นแนวทางดำเนินการร่วมกับ อปท

66
ขอเสนอแผนงานโครงการกำจัดยุงลายนำโรคไข้เลือดออก
เพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการประสานงานกับ อปท. และการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่้

67
การป้องกันโรคและภัยสุขขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
เพื่อให้หน่วยงานทราบ และเป็นแนวทาง
ในการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ในพื้นทืี่

68
การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องเมษายน 2558

69
สสอ.ขอแจ้งมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกของเขนครชัยบุรินทร์ เพื่อให้ทุก รพ.สต. ได้ถือเป็นแนวทางการดำเนินงานปี 2558
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ....

70
ตารางออกเยี่ยมให้กำลังใจ รพสต. สสอ. รพช. ประจำปี58
เปลี่ยนแปลงตารางออกเยี่ยมใหม่
ให้พื้นที่เตรียมนำเสนอตามนโยบาย12ข้อ ไม่เกิน15 นาที
และเตรียมเอกสารการนำเสนอให้ผู้นิเทศ
และสรุปผล ณ โรงพยาบาล

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7