แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
ขอให้ รพ.สต.ต้นแบบ(ศูนย์การเรียนรู้)ให้ประเมินระบบสนับสนุนจาก รพ.แม่ข่าย

2
อสม.หนองปลิง

3
เอกสารงาน อสม.(แบบบันทึกข้อมูล อสม.(อสม.ใหม่,ลาออก),รับรองสิทธิ์,รายงาน)2560

6
ข้อมูลผู้ประกันตน 16มีค60

11
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.ประสาน อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2560 ในหัวข้อ "อสม.ชวนคนไทย ลดภัย  CVD เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน" ระหว่าง 13-17 มีนาคม และให้รวบรวมผลงานตามเอกสารส่งให้อำเภอภายในวันที่ 23 มีนาคม 60 เป็นเอกสาร (กระดาษ)...หรือไฟล์ใน  e-office..(ขอขอบคุณครับ)

12
เกณฑ์ รพ.สต.คิดดาวเยี่ยมเสริมพลัง ณ 13 มีค.60

13
เกณฑ์ รพ.สต.คิดดาว ณ 27 กพ.60
แก้ไขเกณฑ์ในหมวดที่ 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นข้อความนี้นะคะ
รพ.สต.ขนาดกลาง
3.ทันตภิบาล 1 คนมีการให้บริการจำนวน 600-1,000 ครั้ง/ประชากร 3,001-8,000 คนใน 1 ปี
รพ.สต.ขนาดใหญ่
3.ทันตภิบาล 2 คนหรือนักวิชาการทันตสาธารณสุข 1 คนและมีการให้บริการจำนวน 1,400-2,000ครั้ง/ประชากร8,001-10,000คนใน 1 ปี
สอบถามเพิ่มเติมเรื่องข้อ 4 ค่ะ. ต้องเป็นหลักสูตรผู้สั่งการรักษา 60 ชั่วโมงหรือเหมือนเดิมค่ะ
ในข้อ 4 เรื่องบุคลากรแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหมายถึง ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แพทย์ไทย สาขานวดไทย 330 ชั่วโมง หรือ 372 ช่ัวโมง ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย หมายถึง เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้สั่งการรักษา 60 ชั่วโมง

16
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรพสต.รายโซน**

17
สำรวจข้อมูลบัญชีธนาคาร อสม.
ให้ อสม. ที่รับค่าป่วยการ เปิดบัญชีธนาคาร(ถ้ายังไม่เปิด)เพื่อรับค่าป่วย ดำเนินการภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมแจ้งเลขบัญชีส่งให้ สสอ.
1.ถ้า อสม.มีบัญชีธนาคารส่วนตัวแล้ว ตามธนาคารที่แจ้ง ให้ใช้ บช. นั้นได้ 2. ถ้าจะเปิดใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารเดียวกันก็ได้ ขอให้เป็นธนาคารตามที่แจ้ง...

18
4 เมษายน 2560 สสจ. จะมาสุ่มประเมินตัวชี้วัดงานแผนไทย ตามรายละเอียดใน e-office ฝากผู้รับผิดชอบงานด้วยครับ

19
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต. ประสานครูผู้รับงาน ประเมิน รร. อย.น้อย ปี 2560 ด้วยตนเองค่ทเกณฑ์ ส่งให้อำเภอภายใน 17 มีนาคม 2560 ตามรายละเอียดที่ส่งมาและแจ้งในที่ประชุมประจำเดือน ....เน้น รร.มัธยมขยายโอกาส และ มัธยมกรมสามัญ...

20
ให้ รพ.สต. คัดเลือก อสม.ดีเด่นปี 2560
ระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน
ระดับตำบล สาขาละ 1 คน อาจจะครบหรือไม่ครบ 10 สาขา
ส่งระดับอำเภอ  รพ.สต. ละ 1 คน และให้นำเสนอผลงานตามสาขาที่ได้ส่งคัดเลือก
ส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มให้อำเภอภายใน 17 มีนาคม 2560

21
วาระประชุม ไพบูลย์ มีค 60

22
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขขอให้ รพ.สต. เป้าหมายตอบแบบสอบถาม “การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญสำหรับบุคลากรสาธารณสุข” ทาง website  รพ.สต. เป้าหมายได้แก่ สุขัง ขุนละคร น้ำซับ นกออก หนองปลิง บ้านโคก และนางเหริญ
•   สำหรับนักวิชาการสาธารณสุข ที https://goo.gl/vjxsnE หรือ  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZCf9mIxm3LPqErTo-YHctQibXLauhh6RS9-Doyq2ec4ODng/viewform
•   สำหรับพยาบาลวิชาชีพ https://goo.gl/NpOyOX หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetp-I2rL9V695dbk8fFbEjTjTkZUH5G8_kjpgkVpOmoEZhMA/viewform

หากดำเนินการแล้ว แจ้งกลับใน e-office ด้วยครับ

23
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ขอให้หน่วยบริการปฐมภูมิลงทะเบียนในระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ http://www.tumdee.org/alert/hph/ หากดำเนินการแล้วให้แจ้งกลับทาง e-office

24
การประชุมผู้แทนสหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ในวันที่  13  มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สสอ.ปักธงชัย ตำแทนผู้เข้าประชุมได้แก่ จนท.รพ.สต. แห่งละ 1 คน และ อสม.ตำวแทน 1 คน ) ให้แจ้งชื่อได้ที่ e-office
อสม. ให้แจ้ง ชื่อนามสกุล  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล

25
**รพ.สต.ติดดาว 5ดาว5ดี**

26
ข้อมูลผู้ประกันตน 1มีค 60

27
แนวทางการบริหารจัดการ ค่าป่วยการ อสม. ปี 2560  ว 171 อสม

28
*****

29
***

30
ข้อมูล 506-26กพ60

35
ข้อมูล506-1มค-20กพ60** ให้นำเข้าจากข้อมูลสำรอง

36
ข้อมูลผู้ประกันตน16กพ60**

37
เอกสารประกอบการเบิก ฉ.11ฉ.12

41
แจ้งเพื่อทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติ-ประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

45
เอกสารการตรวจคลินิก ส่งให้ จนท.ที่เปิดสถานพยาบาลทุกท่าน ประกอบการตรวจประจำปี 2560 ในวันที่ 17 กพ 60

46
ด้วย สสจ.นม.จะจัดอบรมหมอพื้นบ้านของอำเภอปักธงชัย วันที่ 20 กพ 60 เวลา 08.30 น.  ที่ สสอ.ปักธงชัย  เป้าหมาย  รพ.สต. แห่งละ 1 คน รวม รพ.ด้วยครับ..เพิ่ม สำหรับ ตะคุ บ้านดู่ ตะขบ รพ. บ้านโคก นกออก บุสมอ ปลายดาบ หนองปลิง น้ำซับ  แห่งละ 2 คน..รวม 30 คน....ส่งรายชื่อเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่ 17  กพ 60 รายละเอียดใน e-office ( ผมได้แนบทะเบียนหมอพื้นบ้านของจังหวัด ปี 2559  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้มาอบรม) .....

48
ด่วน ขอข้อมูล อสม.ใหม่**
ตามที่ จังหวัดแจ้งให้มีการปรับลด อสม.ที่รับค่าป่วยลงตามที่จังหวัดจัดสรร และได้แจ้งที่ประชุมประจำเดือนแล้วนั้น...
ขอให้ทุก รพ.สต. ส่งไฟล์ อสม.ที่ปรับ อสม.ที่รับค่าป่วยการ ให้อำเภอภายในวันที่ 14  กพ 60 ( จังหวัดขอด่วนเนื่องจากจะใช้ขออนุมัตจาก อบจ.)
เช่น อสม.ที่รับค่าป่วยการ 65 คน ปรับเป็น อสม. รับค่าป่วยการ 64 และ อสม.จิตอาสา ( มีสิทธิ์ในสวัสดิการ อสม เพียงแต่ไม่ได้รับค่าป่วยการ) 1 คน  เป็นต้น

49
สไลด์การพัฒนา รพ.สต.คุณภาพบุสมอ

50
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 กพ 60***

51
เอกสารที่ต้องใช้ในการเสนอ care plan ต่อ อปท.**

52
ข้อมูลผู้ประกันตน 16 มค 60**

53
การตรวจ SI2

56
**ข้อมูล 506 ปี 2560*** 23 มค 60

59
**ข้อมูล 506 ปี 2559*** นำเข้าโปรแกรม R506 ปี 2559

60
คู่มือเกณฑ์คงค้าง ของ รพ.สต

61
รวมข้อมูลส่ง สสจ. แล้ว

64
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบ้ติระบบการตรวจสอบค่าชดเชยและค่าบริการ***

65
แนวทางปฏิบัติระบบส่งต่อผู้ป่วย(Refer) ของจังหวัดนครราชสีมา

66
โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2017 รองรับการต่อ License ถึง 2018 http://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/NHSOAuthen4_2017.rar
ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2560 http://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/update%20License%20Manager2560.rar

67
สำเนาแผนตำบลที่ส่งขออนุมัติจาก สสจ.นม. ( ในส่วนการขออนุมัติจาก สสจ.นม.ลงนาม อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

68
หนังสือแผนปฎิบัติราชการสสจ.นม60

69
รายงานผลการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2560 งานแผนไทย
***ส่งผลงานเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่ 16 มกราคม 2560  ตรมรายละเอียดที่แจ้งในที่ประชุมประจำเดือน

70
ขอแจ้ง รพ.สต.ตะขบ-แนวทางการดำเนินงาน อย.น้อยในโรงเรียน

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10