แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8
1
เอกสารของบลงทุน

2
สสจ.ขอเชิญ ผช.แผนไทยทุกคนประชุมในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ที่  สจ. ตามรายละเอียดในหนังสือ

3
ข้อมูล506แยกรายแห่ง

4
ข้อมูล506แยกรายแห่ง

5
ข้อมูล506แยกรายแห่ง โดยให้นำเข้าโปรแกรม R506 ส่วนการนำเข้าข้อมูลที่สำรองไว้ ....หากแห่งใดดำเนินการแล้วรายงานผลด้วยครับ

6
เอกสารงาน อสม.(แบบบันทึกข้อมูล อสม.(อสม.ใหม่,ลาออก),รับรองสิทธิ์,รายงาน) ว1665
อ้างถึง หนังสือ สสจ.นม. ที่ นม 0032.003.2/ ว 1665  ลงวันที่ 17 มิ.ย.57
สรุปดังนี้
ข้อ 1. แบบบันทึกข้อมูล อสม. (กรณี อสม.ใหม่)
ข้อ 2. การขอหนังสือรับสิทธิ์ ยกเว้นค่าห้องพิเศษ กรณีนอนห้องพิเศษ ใน รพช. ให้ขอหนังสือรับรองจาก สสอ./รพช. ที่ อสม.คนนั้นสังกัด
    *** หากนอนพักรักษาตัว(ห้องพิเศษ) ที่ รพ.มหาราช นครราชสีมา ให้จัดทำ "คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล" ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
3.
ข้อ 4. แก้ไขการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ตามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ปี 2558 ระหว่าง อบจ.นม. และ สสจ.นม. ให้พื้นที่ ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน

7
ขอให้ประเมินตนเองการพัฒนาในระบบ Quality Service Clean (QSC) ส่งเป็นเอกสารให้อำเภอภายในวันที่  15  กรกฏาคม 2559

8
ด้วย สสจ.นม. ได้ให้ทุกหน่วยงานได้มีการส่งเสริมการปลูกและการใช้สมุนไพรในทุกแห่ง สสอ.ปักธงชัย จึงขอให้ทุกแห่งได้มีการจัดปลุกพืชสมุนไพร และกระจายให้ชุมชน อสม. ในพื้นที่ เพื่อใช้สมุนไพร
1.สมุนไพรตามนโยบาย ได้แก่ รางจืด และ พรมมิ
2.สมุนไพร 5+1 รายการได้แก่ บัวบก ใบหม่อน ว่านหางจระเข้ เสลดพังพอน ฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรในชุมชน
หากมีการดำเนินการแล้วให้รายงานให้อำเภอทราบทั้งทางเอกสารและรูปภาพส่งใน e-office

9
สไลด์ประชุมกลยุทธ์ในการดำเนินงานระบบ UC ร่วมกับ สสจ. (เตรียมรับการตรวจจาก สตง) 5 ก.ค. สตาร์เวลล์ บาหลี

10
คู่มือประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ2559

11
แบบเสนองบลงทุนค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ปี 2559  สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

12
ข้อมูลผู้ประกันตน16มิย59

15
ให้ตอบกลับการลงรหัส EPIใน Hosxp_PCU  หากมีการดำเนินการแล้ว****ตามที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2559 ที่ สสอ.

16
ขอข้อมูล ผส.ภาวะพึ่งพิง พื้นที่ LTC ระยะที่ 2
ด้วย ทต.ลำนางแก้ว อบต.สำโรง อบต.ตะคุ ได้สมัครเข้าโครงการการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง  ( LTC ) กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขานครราชสีมา ( สปสช.)  ซึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ขอข้อมูลผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง ( LTC ) เพื่อประกอบการดำเนินงานตามโครงการฯ นั้น
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย จึงให้ รพ.สต. ตะคุ  สุขัง ลำนางแก้ว ขุนละคร ได้สำรวจ ข้อมูลผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง ( LTC ) ตามแบบฟอร์ม ( ทั้ง 2 sheets)ส่งเป็นไฟล์ทาง e-office ให้ คุณเขมจิรา อนุเรือง ผู้รับผิดชอบงานของ สสอ.ปักธงชัย  ภายในวันที่ 24  มิถุนายน  2559

17
ไฟล์ประชุมวีดีโอทางไกลงานวัคซีนวันที่ 8 มิถุนายน 2559

18
กรอบการดำเนินงานจ่ายค่าป่วยการ อสม.ของ อบจ. รายละเอียดตามเอกสาร

19
เอกสารการประชุมศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค วันที่ 8 มิถุนายน 2559

21
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ได้แจ้งในที่ประชุมประจำเดือน มิถุนายน  2559 ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นของหน่วยงานอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง  นั้น
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย จึงให้ท่านและผู้รับผิดชอบงาน ได้รวบรวมและสรุปผลงานเด่นของหน่วยงานของท่าน อย่างน้อย 1 เรื่องส่งตามแบบฟอร์ม ให้อำเภอภายในวันที่  8 มิถุนายน  2559

22
ข้อมูลผู้ประกันตน16พค59

23
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ขอจัดสรรเข็มสำหรับ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ ครบ 10 ปี 20ปี และ 30 ปี ในอำเภอปักธงชัย ประจำปี 2559  โดยสามารถติดต่อรับได้ ที่ สสอ. รายละเอียดใน e-office

24
สสอ.ปักธงชัย ขอแจ้งรายละเอียดการศึกษาดูงาน รพ.สต.บ้านดู่ ตามรายละเอียด

25
แจ้ง รพ.สต.บ้านดู่(งานแผนไทย)  ส่งหนังสือนำเสนอผลงานแผนไทยประกวดระดับจังหวัดที่ รพ.ปากช่องวันที่  31 พค 59

26
การเก็บข้อมูลการได้รับนมโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ขอให้ทุก รพ.สต. ได้เก็บข้อมูลการได้รับนมโรงเรียน ทุกโรงเรียนๆ ละ 1 ฉบับ ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้  และให้รวบรวมเอกสารแบบสำรวจข้อมูลส่งให้งานคุ้มครองผู้บริโภค สสอ.ปักธงชัย ภายในวันที่  16 มิถุนายน  2559

27
การสุ่มประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารและสุขลักษณะการจัดการในสถานประกอบการ ขอให้ ทุก รพ.สต. ได้ประสานผู้ประกอบการอาหาร และเตรียมความพร้อมของร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและตลาดนัดตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ ที่กำหนด  เพื่อเตรียมการสุ่มประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โดยพื้นที่อำเภอปักธงชัย กำหนดการสุ่มประเมินในวันที่  30 พฤษภาคม 2559

28
ด้วยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทยของ คปสอ.ปักธงชัย จะออกประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทยประจำปี 2559 ตามรายละเอียดในตารางที่กำหนด จึงขอให้ทุก รพ.สต. เตรียมข้อมูลดังนี้
1. ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยศึกษาจากแนวทางที่ส่งให้

29
แจ้ง รพ.สต.บ้านดู่ ขอส่งหลักเกณฑ์ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย

30
ที่สมัครเพิ่ม กัญญารัตน์ เชิดชัย  ชิตชัย  ประสิทธิ์  ไพบูลย์ สุดารัตน์  อภิญญา จุฑามาศ

31
แจ้งผู้ที่สมัครสภาการสาธารณสุขชุมชน แล้ว ผมขอรายชื่อนามสกุล หน่วยงานที่สมัครด้วยครับ  เพื่อการประสานงาน  ขอบคุณมากครับ

32
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ฯ ว 883
ให้คุณณงค์ ตอบรับนำเสนอวิชาการาส่งที่ สสอ. ภายในวันที่ 12 พค 59 ส่งที่ไพบูลย์

33
หนังสือเชิญ อปท.อบรม DHS

34
หนังสือเชิญ ผอ.รพ.สต.อบรม DHS

35
ขอความร่วมมือ รพ.สต.สำเนาหนังสือประสานโรงเรียนสังกัดดำเนินงาน อย.น้อยในโรงเรียน เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนิืนงาน อย.น้อยในโรงเรียน

36
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลฯ

37
การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.
พท.) ให้ทุก รพ.สต. ประเมินตนเอง และทีมประเมินของอำเภอจะประเมินรับรองภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559  รายละเอียดใน E-office

38
ข้อมูลผู้ประกันตน16เมย59

39
ฐานข้อมูล 506 ณ 20เมย59

40
ฐานข้อมูล 506 ณ 20เมย59

41
ฐานข้อมูล 506 ณ 20เมย59

42
ข้อกำหนดCFGT Plus (สำหรับผู็ประกอบการค้า)

45
ขอรูปสวนสมุนไพรในหน่วยบริการ พร้อมรูปสมุนไพรแต่ละประเภทครับ  เพื่อเป็นข้อมูลตามโครงการพืชผักแทนยา 5 บวก 1 ส่งทางห้องนี้ครับ

46
แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคที่เรียในร้านอาหารและร้านแผงลอย ให้ทำ 50 ตัวอย่าง จาก ประมาณ 10 ร้านขึ้นไป

47
ประชากรสิทธิ งวด 2 เดือน มี.ค. 59


**** ตัดข้อมูล 22 มี.ค. 59 เวลา 23.59 น. *****

48
ด้วยในวันที่  26  มีนาคม  2559 จังหวัดจัดงานเชิดชูเกียรติ วัน  อสม. ณ อาคารชาติชายฮอล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้เชิญทุก รพ.สต. เข้าร่วมมงานนั้น ...สสอ.ปักธงชัย จึงให้ทุก รพ.สต. แจ้งชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมงานในวันดังกล่ามาที่ สสอ. ด้วยครับ....แจ้งชื่อทาง E-Office

50
ผูัประกันตน16มีค59

51
แบบร่ายยาวโครงการ

โครงการ NCD ให้จัดเป็นการประชุม หรืออบรม ครึ่งวันมีค่าอาหารว่าง

52
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 มีค 59

53
ข้อมูลประกอบการประชุมที่เทศบาลเมืองเมืองปัก วันที่  3  มีนาคม  2559  เฉพาะพื้นที่ในเทศบาลเมืองเมืองปัก
ขอบคุณมากครับ

54
แผนตำบลที่จังหวัดอนุมัติแล้ว***

55
ข้อมูลผู้ประกันตน 16 กพ 59

56
จาก สสอ.ปักธงชัย ถึง เครือข่ายรพ.สต. / Re: ฐาน506ปี2559
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 08:18:20 AM »
ฐาน506ปี2559

57
จาก สสอ.ปักธงชัย ถึง เครือข่ายรพ.สต. / Re: ฐาน506ปี2559
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 08:17:45 AM »
ฐาน506ปี2559

58
จาก สสอ.ปักธงชัย ถึง เครือข่ายรพ.สต. / ฐาน506ปี2559
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2016, 08:16:36 AM »
ฐาน506ปี2559 เพื่อนำเข้าโปรแกรม R506 ปี 2559 ให้เลือกนำเข้าจากการสำรองข้อมูล

โปรแกรม r506 http://www.boe.moph.go.th/getFile.php?fid=405

59
อ้างถึง หนังสือ สสจ.นม. ที่ นม 0032.003.2/ ว 1665  ลงวันที่ 17 มิ.ย.57
สรุปดังนี้
ข้อ 1. แบบบันทึกข้อมูล อสม. (กรณี อสม.ใหม่)
ข้อ 2. การขอหนังสือรับสิทธิ์ ยกเว้นค่าห้องพิเศษ กรณีนอนห้องพิเศษ ใน รพช. ให้ขอหนังสือรับรองจาก สสอ./รพช. ที่ อสม.คนนั้นสังกัด
    *** หากนอนพักรักษาตัว(ห้องพิเศษ) ที่ รพ.มหาราช นครราชสีมา ให้จัดทำ "คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล" ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
3.
ข้อ 4. แก้ไขการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ตามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ปี 2558 ระหว่าง อบจ.นม. และ สสจ.นม. ให้พื้นที่ ส่งรายงานฯ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

60
ให้ตะขบ ตะคุ ประสานโรงเรียนมัธยม อบรมครู อย.น้อย.........

61
1.ตรวจสอบทะเบียน อสม.2558 ของ อบจ**  แยกรายตำบล
2.ไฟล์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายเดือน ปีงบประมาณ 2558

62
**ฝาก รพ.สต.ตะขบ ตรวจสอบข้อมูลผลงานงบ PPA ขอวันนี้ครับ 13 กพ 58***
ปล. ได้ประสานกับท่าน ผอ. รับทราบแล้ว

63
มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณี ภัยหนาว

64
ข้อมูลผูัประกันตน 16-1-59

65
ผลงานฉีด IPV จาก HDC เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
http://203.157.102.130/hdc

66
ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ เขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2559 ที่จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 28-29 มกราคม  2559
หากท่านใด หรือ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมงานดังกล่าว ให้ทำบันทึกจาก รพ.สต. ลงนามโดย ผอรพ.สต. เพื่อที่อำเภอจะทำเรื่องขออนุญาติ ต่อไป  ขอให้แจ้งภายในวันที่ 25  มกราคม  2559

67
คำสั่ง คปสอ. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล ปี 59

69
UC Authentication 4.0x version 2016
รองรับการต่อ License Manager เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลสนบท. ถึง ปี ค.ศ.2017

ขอให้ใช้โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2016
แทนโปรแกรม UCAuthentication 4.0x และเวอร์ชั่นเก่ากว่านั้น

ดาวน์โหลด โปรแกรมได้ที่ ... https://goo.gl/91Tx1Q
หรือ http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-information_detail.aspx?ContentID=NTkwMDAwMDgz

70
นกออก ตะขบ  ขอข้อมูลในSheet สีแดง เพื่อประกอบการทำ FixCost

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8