แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5
ขอเชิญประชุมทำแผน2561 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

7
แนวทางให้บริการผู้ป่วยรอยต่อหมู่บ้านระหว่างอำเภอ
สำหรับ รพ.สต.ตะขบ น้ำวับ และทุก รพ.สต. .....

8
แจ้งแนวทางการดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวฯ ว 1854 ปก

9
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561**ส่งให้อำเภอภายในวันที่ 18 กันยายน  2560 ทาง e-office

10
การอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยและ ผช.แผนไทย 372 ชม. แห่งใดประสงค์จะเข้ารับการอบรม แจ้งชื่อภายในัวนที่ 20 กันยายน  2560 ทาง e-office

11
ขอให้ส่งรายชื่อตัวแทน จนท. เพื่อเป็น คปสอ. ปี 2561 ( ประธานโซน) โซนละ 1 คน แจ้งรายชื่อภายในวันที่ 20 กันยายน  2560

12
การคัดเลือก อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางการคัดเลือกในปี 2561

13
แจ้ง ผช.แผนไทยทุกแห่ง ..ขอติดตามผลการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุโรคช้อเข่าเสื่อม ปี 2560 โดนให้สรุปรายงานตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม ส่งเป็นเอกสารให้อำเภอเพื่อรวบรวมภายในวันที่ 20 กันยายน 2560

14
ข้อมูลประกอบการทำ fixcost2561 ส่งเป็นไฟล์ ( ให้ครบทุก sheet ) ภายในวันที่  20  กันยายน  2560

15
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

16
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

17
ผู้ประกันตน รพ.มหาราช 16 สค 60

18
จากการติดตามระบบโปรแกรมประกันสังคมและจ่ายตรง อปท.( บางแห่ง) พบว่า ...โปรแกรมทั้งสอง มีการติดตั้งและเชื่อม hosxp ครบถ้วน แต่ยังไม่มีการเครียร์ข้อมูลหลายรายการในคู่มือการติดตั้งโปรแกรมการจ่ายตรง เช่น การไม่ merge ตาราง cds ของ 3 ตารางที่กำหนดให้ในขั้นตอนข้อที่ 14 และ 17 ., และยังไม่ได้ใส่ pillcode ในขั้นตอนข้อที่ 16 ......แห่งใดมีปัญหาในการดำเนินงานแจ้งด้วยครับ..ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ผมส่งใน e-office ห้อง รพ.สต ....ขอความร่วมมือดำเนินการด่วนนะครับ

19
เชียงสา อสม.รับค่าป่วยการ121คน

20
ฐาน 506 -19สค60 ให้นำเข้าแบบนำข้อมูลสำรองมาใช้ ใน R506

22
ด้วยจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอปักธงชัย ได้ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกองทุน ณ เดือน มิย 60 พบว่ามีบางกองทุนที่บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในเวปไม่ครบถ้วน  สสอ.ปักธงชัย จึงขอให้ รพ.สต.บ้านดู่ บุสมอ ตะขบ นกออก หนองปลิง ลำนางแก้ว รพ.ปักธงชัย สุขเกษม หลุมข้าว ท่าเยี่ยม   สรุปข้อมูลกองทุนตำบลตามเอกสาร ...ส่งให้ สสอ.ปักธงชัย ตามแบบฟอร์มสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข ส่งให้อำเภอภายในวันที 2 สิงหาคม 2560 ก่อนเวลา 13.00 น. เพื่อสรุปรายงานแจ้งนายอำเภอปักธงชัย

23
แจ้งการดาวโหลดข้อมูลผู้ประกันตน สำหรับ  รพ.มหาราช  รพ.เทพรัตน์ และ รพ.ปากช่อง ...ตามแนวทางในรายละเอียด  ( เพื่อนำเข้าข้อมูลในโปรแกรม SSNdata ให้แยกโปรแกรม ลงคนละเครื่อง)

25
แบบสำรวจข้อมูล อย.น้อย 2560  ส่งช้าสุดวันที่  3  สิงหาคม 2560 ...ขอบคุณครับ

31
ประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว  ส่ง 24 กค 60

35
สรุปผลงานแพทย์แผนไทย โดย เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ปี 2560  ส่งเป็นไฟล์ภายในวันที่ 23 กค.60

36
แบบฟอร์มขอUsername-Password ที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ

37
เอกสารประกอบการประชุมประเมิน รพสต.ติดดาว 29 มิย.60 https://1drv.ms/f/s!Anj6ZLrEyHUWgr8QXUkYC0LHkJA_5g

38
**ข้อมูลผู้ประกันตน1กค60**  https://1drv.ms/u/s!Anj6ZLrEyHUWgr8EcbWntXKvzXbgSw

40
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 รพ.ปักธงชัยขอเชิญ รพ.สต. เข้าประชุมดังนี้ ภาคเช้าเชิญ ผอ.รพ.สต.หรือผู้รับงานประกันสุขภาพ แห่งละ 1คน ประชุมงานประกันสุขภาพ...ภาคบ่าย เชิญ จนท.ผู้ที่ผ่านการอบรมการสั่งใช้ยา แห่งละ 1คนเข้าประชุมงาน RDU ของฝ่ายเภสัชกรรม...ทั้งนี้ให้แจ้งชื่อผู้เข้าประชุมใน e-office
1. รายชื่อจนท.ผู้ที่จะประชุมในภาคเช้า งานประกันสุขภาพ ชื่อ.................
2. รายชื่อจนท.ผู้ที่จะประชุมในภาคบ่าย งาน RDU ชื่อ

41
***ให้ตรวจสอบทะเบียน อสม.รับค่าป่วยการ ***** ข้อมูล ณ 20 มิย 60 ในเวป thaiphc.net

42
สรุปจำนวน อสม. ที่รับค่าป่วยการในเวป thaiphc.net(18-6-60)****
1.สรุปเปรียบเทียบกับรับค่าป่วยการที่โอนงบ
2.อสม.รับค่าป่วยการรายหมู่
3.รายชื่อ อสม.รับค่าป่วยการ
4.อสม. หมู่บ้าน 0 ****ฝากพื้นที่แก้ไข

43
สสอ. ขอแจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว

44
ตามที่ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานงานแผนไทย 60 ( รพ.สส.พท.) ในทุก รพ.สต. ...อำเภอขอส่งผลการประเมินตามรายละเอียดในไฟล์เพื่อเป็นแนทางการพัฒนางานแผนไทยในทุก รพ.สต.....

45
**ข้อมูลผู้ประกันตน 1 มิย60**

46
ซักซ้อมแนวทางการให้บริการผู้ป่วยที่กำหนดเป็นพื้นที่รอบต่อระหว่างอำเภอ ว 1068 ปก  ตามเอกสารและให้ดำเนินการขึ้นทะเบียน UC ประชาชนในพื้นที่รอยต่อตามแนวทางภายใน 10 มิย 60.....ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

48
จังหวัดแจ้งแนวทางการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. เพื่อให้ทุก รพ.สต. ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ...

54
ท่าเยี่ยม

55
ให้ รพ.สตที่ได้รับงบลงทุน ปี 2560 ในอาทิตย์  ให้นำครุภัณฑ์ลงทะเยียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน**และให้ส่งภาพงบลงทุนปี 2560 ที่มี ป้าย สปสช.พร้มติดเลขครุภัณฑ์**ส่งให้อำเภอ เพื่อรายงาน สปสช.

58
ไฟล์ประกอบการประชุมที่จะใช้ในวันที่ 5 พค 60  ให้ รพ.สต. ดาวโหลด พร้อมพิมพ์มาใช้ประชุมด้วยครับ

59
การบันทึกรายการรหัสยาแผนไทย 25 หลักจังหวัดนครราชสีมา ให้ รพ.สต. ตรวจสอบและบันทึกตามแนวทางของจังหวัด

60
**คำสั่ง CUP แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัดระดับอำเภอ ปี 2560 **

61
**ข้อมูลผุ้ประกันตน 16 เมย 60**

63
เอกสาร รพ.สต.ติดดาว

64
ขอให้ รพ.สต.ต้นแบบ(ศูนย์การเรียนรู้)ให้ประเมินระบบสนับสนุนจาก รพ.แม่ข่าย

65
อสม.หนองปลิง

66
เอกสารงาน อสม.(แบบบันทึกข้อมูล อสม.(อสม.ใหม่,ลาออก),รับรองสิทธิ์,รายงาน)2560

69
ข้อมูลผู้ประกันตน 16มีค60

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11