แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
ข้อมูลผู้ประกันตน 16 มค 61

8
ด่วนมาก ขอให้ รพ.สต. ทุกแห่งรายงานความปลอดภัย รพ.สต.ทั่ง 2 ไฟล์ กรอกเสร็จส่งไว่ใน e office  ด้วย ....ส่งให้อำเภอภายในวันนี้วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ก่อน 16.30 น. เพื่อที่อำเภอรวบรวมส่งจังหวัดตามกำหนด...ขอบคุณมากครับ

9
แบบฟอร์มตารางแผนปฎิบัติการ 2561 16 ช่อง

10
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561**

11
* ตารางการนิเทศงาน รพ.สต. รอบที่ 1-2561*
- ผอ.รพ.สต. นำเสนอผลการดำเนินงาน
- ผู้นิเทศงาน พบปะแลกเปลี่ยนและสนับสนุนการดำเนินงานกับผู้รับผิดชอบงาน
- สรุปผลการนิเทศงาน

12
ตัวชี้วัดและแบบประเมินตัวชี้วัดของแผนไทย 2561

13
เอกสารประกอบการประชุม RDU 5-1-61
https://1drv.ms/f/s!Anj6ZLrEyHUWguRQ4UPr6pToxXbBsw

14
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 มค 61

19
แผนพัสดุุประจำปี 2561

23
ขอข้อมูลประกอบการดำเนินงาน พชอ.2561** ส่งให้อำเภอถายใน 29 ธันวาคม 2560 ....ขอบคุณมาก

24
บ้านพร้าว หมึกเติม

25
แบบฟอร์ม หนังสือส่งซ่อมครุภัณฑ์***เช่นครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม หรืออื่นๆ .......ที่ขำรุด ส่งซ่อมบริษัท ....

26
ข้อมูลผู้ประกันตน 16 ธค 60
https://1drv.ms/u/s!Anj6ZLrEyHUWguQ7lczI5lJD_pPKYg

27
บ้านพร้าว 18-12-60

28
**ภาพการจัดหาพัสดุ รพ.สต.****

31
***การดำเนินงานอาหารปลอดภัย 2561*****ดำเนินการภายใน กพ 2561 และให้รายงานผลโดยส่งไฟล์ทาง e-office

32
5-12-60
ตัดยอดรอบแรก

33
ข้อมูลผู้ประกันตน1ธค60

34
ให้ทุก รพ.สต. สำรวจความต้องการใช้ถุงขยะตามรายละเอียด ส่งไฟล์ใน e-office เท่าน้ันครับ...ขอภายในวันนี้ครับ...ขอบคุณมาก

35
การดำเนินงานแพทญ์แผนไทย 2561

36
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ของ สปสช**

37
ขอเชิญผู้รับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของทุก รพ.สต. ประชุมทางไกลผ่าน Video Conference กองทุนหลักประกันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.ปักธงชัย

38
การให้บริการรักษาผู้ป่วยนักกีฬาเวคบอร์ดชิงแช้มโลก***  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

39
Planfin61ราย รพ.สต.

40
Planfin61ราย รพ.สต.

41
**อสม.เชียงสา นางเหริญ ขุนละคร บุสมอ***

47
แจ้งการจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม เชิงรุก ปี 60 เดือน กย 60

48
แจ้งแนวทางงานประกันสังคม ปี 2561

49
ข้อมูลผู้ประกันตน 1พย60

53
ขอความร่วมมือส่งข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์** ให้ทุก รพ.สต. ดำเนินการตามรายละเอียดในหนังสือ ภายใน 3 พย 60***หากแห่งใดดำเนินแล้วแจ้งกลับใน e-office  ด้วยครับ

54
แผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ จ.นมและ.คำอธิบายตัวชี้วัด ปี2561

55
**แบบลงทะเบียนผู้ใช้ e-Payment61**
งาน สช.สสจ.นครราชสีมา ขอสำรวจรายชื่อลงทะเบียน จนท.รพ.สต. ผู้จะขอ username/password สำหรับใช้ในการคีย์เบิกค่าป่วยการ อสม.61  แห่งละ 2 คน ส่งไฟล์ใน e-office ภายในวันที่ 3 พย 60

56
การเตรียมความพร้อม E-Payment (ต.ค.60)

60
ข้อมูลผู้ประกันตน 16ตค60

62
แบบขอ username and password โปรแกรม authentication สปสช.***

63
ให้ตรวจสอบทะเบียน อสม.เพื่อส่ง อบจ*(ข้อมูล ณ 19 ตุลาคม 2560 จากจังหวัด)
ให้ตรวจสอบ
ลงข้อมูลในเวป www.thaiphc.net ให้ตรงกับที่รับค่าป่วยการ
ด่วนครับ

64
การใช้โปรแกรม SSN data Tranfer และE-Cliam อปท***
ขอให้ทุก รพ.สต. รายงานผลปัจจุบันว่าได้ใช้หรือยังไม่ได้ใช้  และมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ อย่างไร  แจ้งผ่าน e-office ครับ  ....เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาในต้นเดือน พฤศจิกายน 2560

69
1.   การดำเนินงานตามโครงการการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ในพื้นที่ รพ.สต.นกออก บ้านพร้าว หนองปลิง  งิ้ว ลำนางแก้ว  โดยการ
   สำรวจข้อมูลร้านชำคุณภาพ
   สำรวจข้อมูลการใช้ยาในกลุ่มผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป) ที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
   หากพบกลุ่มเป้าหมายมีการใช้ยาสเตียรอยด์ ให้แจ้ง สสอ. เพื่อออกติดตามเยี่ยมร่วมกับเภสัชกร รพ.ปักธงชัย
ขอความร่วมมือส่งสรุปรายงานผลการสำรวจ ภายใน 15 พฤศจิกายน ( ตามรายละเอียดที่แจ้งในที่ประชุม)

70
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระดับตำบล ปี 2561
   รพ.สต.สรุปแผนงาน / โครงการ  ( งบ PP , งบเงินบำรุง , งบกองทุนตำบล หรืองบ อปท.)ตามแบบฟอร์มส่งเป็นเอกสารโดยให้ ผอ.รพ.สต. ลงนามผู้เสนอโครงการ และอำเภอจะรวบรวมเสนอ  เพื่อให้ประธาน คปสอ.พิจารณาอนุมัติโครงการ ส่งภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560  โดยให้ส่งมา 2 ชุด ( ตัวจริง ไม่ถ่ายเอกสาร)
   การจัดทำแผน 16 ช่อง และรูปเล่มแผนตำบลตามแนวทางจังหวัด ส่งเป็นเอกสารรูปเล่ม ( ไม่เย็บเล่ม ) จำนวน 2 เล่ม เพื่อให้ประธาน คปสอ. อนุมัติ ส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12