แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
ผู้ประกันตน 16-7-60
https://1drv.ms/u/s!Anj6ZLrEyHUWgsUFw1iztkb99NDrJw

10
สรุปผลงานแพทย์แผนไทย โดย เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ปี 2560  ส่งเป็นไฟล์ภายในวันที่ 23 กค.60

11
หนอง​นก​เขียน​

16
***ส่งภาพงบค่าเสื่อม​computer *

17
แบบฟอร์มขอUsername-Password ที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ

18
เอกสารประกอบการประชุมประเมิน รพสต.ติดดาว 29 มิย.60 https://1drv.ms/f/s!Anj6ZLrEyHUWgr8QXUkYC0LHkJA_5g

19
**ข้อมูลผู้ประกันตน1กค60**  https://1drv.ms/u/s!Anj6ZLrEyHUWgr8EcbWntXKvzXbgSw

21
**ไฟล์ประชุม นสค.***

22
คู่มือประเมิน / แบบฟอร์มประเมิน / ตารางวันออกประเมิน รอบ2 ปี 2560

27
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 รพ.ปักธงชัยขอเชิญ รพ.สต. เข้าประชุมดังนี้ ภาคเช้าเชิญ ผอ.รพ.สต.หรือผู้รับงานประกันสุขภาพ แห่งละ 1คน ประชุมงานประกันสุขภาพ...ภาคบ่าย เชิญ จนท.ผู้ที่ผ่านการอบรมการสั่งใช้ยา แห่งละ 1คนเข้าประชุมงาน RDU ของฝ่ายเภสัชกรรม...ทั้งนี้ให้แจ้งชื่อผู้เข้าประชุมใน e-office
1. รายชื่อจนท.ผู้ที่จะประชุมในภาคเช้า งานประกันสุขภาพ ชื่อ.................
2. รายชื่อจนท.ผู้ที่จะประชุมในภาคบ่าย งาน RDU ชื่อ

28
***ให้ตรวจสอบทะเบียน อสม.รับค่าป่วยการ ***** ข้อมูล ณ 20 มิย 60 ในเวป thaiphc.net

29
ท่าเยี่ยม

30
บ้านพร้าว

33
**ส่งรูปงบค่าเสื่อม 2560****

34
สรุปจำนวน อสม. ที่รับค่าป่วยการในเวป thaiphc.net(18-6-60)****
1.สรุปเปรียบเทียบกับรับค่าป่วยการที่โอนงบ
2.อสม.รับค่าป่วยการรายหมู่
3.รายชื่อ อสม.รับค่าป่วยการ
4.อสม. หมู่บ้าน 0 ****ฝากพื้นที่แก้ไข

35
สสอ. ขอแจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว

36
ตามที่ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานงานแผนไทย 60 ( รพ.สส.พท.) ในทุก รพ.สต. ...อำเภอขอส่งผลการประเมินตามรายละเอียดในไฟล์เพื่อเป็นแนทางการพัฒนางานแผนไทยในทุก รพ.สต.....

37
**ข้อมูลผู้ประกันตน 1 มิย60**

38
ซักซ้อมแนวทางการให้บริการผู้ป่วยที่กำหนดเป็นพื้นที่รอบต่อระหว่างอำเภอ ว 1068 ปก  ตามเอกสารและให้ดำเนินการขึ้นทะเบียน UC ประชาชนในพื้นที่รอยต่อตามแนวทางภายใน 10 มิย 60.....ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

40
จังหวัดแจ้งแนวทางการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. เพื่อให้ทุก รพ.สต. ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ...

46
ท่าเยี่ยม

47
ให้ รพ.สตที่ได้รับงบลงทุน ปี 2560 ในอาทิตย์  ให้นำครุภัณฑ์ลงทะเยียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน**และให้ส่งภาพงบลงทุนปี 2560 ที่มี ป้าย สปสช.พร้มติดเลขครุภัณฑ์**ส่งให้อำเภอ เพื่อรายงาน สปสช.

49
ตัวอย่างโครงการ PPA เหลือจ่าย**ตามที่จังหวัดโอนงบลง รพ.สต. ...ให้ทำร่ายยาวตามไฟล์ พร้อมแนบตารางการอบรม ( ทำเพิ่ม) ส่งเสนอ สสอ.อนุมัติ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

51
ไฟล์ประกอบการประชุมที่จะใช้ในวันที่ 5 พค 60  ให้ รพ.สต. ดาวโหลด พร้อมพิมพ์มาใช้ประชุมด้วยครับ

52
คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข จ.นม.ปี2560

53
การบันทึกรายการรหัสยาแผนไทย 25 หลักจังหวัดนครราชสีมา ให้ รพ.สต. ตรวจสอบและบันทึกตามแนวทางของจังหวัด

54
**คำสั่ง CUP แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัดระดับอำเภอ ปี 2560 **

55
**ข้อมูลผุ้ประกันตน 16 เมย 60**

57
เอกสาร รพ.สต.ติดดาว

58
ขอให้ รพ.สต.ต้นแบบ(ศูนย์การเรียนรู้)ให้ประเมินระบบสนับสนุนจาก รพ.แม่ข่าย

59
อสม.หนองปลิง

60
เอกสารงาน อสม.(แบบบันทึกข้อมูล อสม.(อสม.ใหม่,ลาออก),รับรองสิทธิ์,รายงาน)2560

63
ข้อมูลผู้ประกันตน 16มีค60

68
ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.ประสาน อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2560 ในหัวข้อ "อสม.ชวนคนไทย ลดภัย  CVD เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน" ระหว่าง 13-17 มีนาคม และให้รวบรวมผลงานตามเอกสารส่งให้อำเภอภายในวันที่ 23 มีนาคม 60 เป็นเอกสาร (กระดาษ)...หรือไฟล์ใน  e-office..(ขอขอบคุณครับ)

69
เกณฑ์ รพ.สต.คิดดาวเยี่ยมเสริมพลัง ณ 13 มีค.60

70
เกณฑ์ รพ.สต.คิดดาว ณ 27 กพ.60
แก้ไขเกณฑ์ในหมวดที่ 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นข้อความนี้นะคะ
รพ.สต.ขนาดกลาง
3.ทันตภิบาล 1 คนมีการให้บริการจำนวน 600-1,000 ครั้ง/ประชากร 3,001-8,000 คนใน 1 ปี
รพ.สต.ขนาดใหญ่
3.ทันตภิบาล 2 คนหรือนักวิชาการทันตสาธารณสุข 1 คนและมีการให้บริการจำนวน 1,400-2,000ครั้ง/ประชากร8,001-10,000คนใน 1 ปี
สอบถามเพิ่มเติมเรื่องข้อ 4 ค่ะ. ต้องเป็นหลักสูตรผู้สั่งการรักษา 60 ชั่วโมงหรือเหมือนเดิมค่ะ
ในข้อ 4 เรื่องบุคลากรแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหมายถึง ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แพทย์ไทย สาขานวดไทย 330 ชั่วโมง หรือ 372 ช่ัวโมง ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย หมายถึง เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้สั่งการรักษา 60 ชั่วโมง

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11