แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6
1
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ขอเชิญผอ.รพ.สต. ประชุมในวันที่  29  เมษายน  2558  เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.ปักธงชัย
หากที่ใดทราบแล้วให้ตอบรับด้วยครับ

2
ข้อมูลผู้ประกันตน16เมย58

3
ขอให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม . ตะขบ , หนองนกเขียน,ลำนางแก้ว ได้ตรวจสอบร้านชำและเฝ้าระวังรถเร่ในการจำหน่ายยาชุดในพื้นที่ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  พร้อมรายงานผลให้อำเภอทราบด้วยครับ
1. ชื่อร้านที่ตรวจ   ที่อยู่  ผลการตรวจยาชุด ( พบ ไม่พบ ) พร้อมระบุจำนวน

4
แจ้งหน่วยงานที่ส่งข้อมูลการให้บริการคนเสียชีวิต มีค 58*** จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม**

5
มาตรการประหยัดพลังงาน2558

6
ด่วน ขอให้บันทึกข้อมูลมาตรการประหยัดพลังงาน 2558 ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. บันทึกข้อมูลที่ http://www.e-report.energy.go.th/
2. User  moph-xxxxx Pass  moph-xxxxx  โดย xxxxx คือ รหัสหน่วยบริการ ( ยกเว้นแห่งที่เปลี่ยน)
3.ให้บันทึกข้อมูล 2 ส่วน
    3.1  ข้อมูลมาตรการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่ ตค.57 - มีค.58  ให้แล้วเสร็จภายใน 25  เมษายน 2558  และเดือน เมษายน 58 ภายใน 30 เมษายน 2558 ( เนื่องจากศาลากลางจังหวัดจะประเมินตัวชี้วัด)
    3.2 ให้บันทึกข้อมูล สำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน ในเวปเดียวกัน
หากมีปัญหาในการดำเนินงานให้แจ้งให้ สสอ. หรือ ผช.วิชาการ( ไพบูลย์ ) ทราบด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ

8
คู่มือประเมินรอบ1-2558ของจังหวัด ---ให้ทุก รพ.สต. ใด้ประเมินตนเองตามคู่มือ ลงในแบบฟอร์มเพื่อเตรียมรับการประเมินจากทีมอำเภอ..ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งครับ

9
ข้อมูลผู้ประกันตน 1เมย58

10
การจัดทำโครงการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน(IVM)
เพื่อทราบและเป็นแนวทางดำเนินการร่วมกับ อปท

11
ขอเสนอแผนงานโครงการกำจัดยุงลายนำโรคไข้เลือดออก
เพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการประสานงานกับ อปท. และการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่้

12
การป้องกันโรคและภัยสุขขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
เพื่อให้หน่วยงานทราบ และเป็นแนวทาง
ในการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ในพื้นทืี่

13
การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องเมษายน 2558

14
สสอ.ขอแจ้งมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกของเขนครชัยบุรินทร์ เพื่อให้ทุก รพ.สต. ได้ถือเป็นแนวทางการดำเนินงานปี 2558
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ....

15
**รายงานผลงบค่าเสื่อมสำหรับหน่วยบริการ ( 80 %) ปี 2558 ที่ดำเนินการแล้ว **
1. ขอไฟล์รูปถ่าย ที่มี โลโก้ สปสช. ติด
2.แจ้ง วัน เดือน ปี ที่จัดซื้อ / จ้าง หรือทำสัญญา ...

16
ตารางออกเยี่ยมให้กำลังใจ รพสต. สสอ. รพช. ประจำปี58
เปลี่ยนแปลงตารางออกเยี่ยมใหม่
ให้พื้นที่เตรียมนำเสนอตามนโยบาย12ข้อ ไม่เกิน15 นาที
และเตรียมเอกสารการนำเสนอให้ผู้นิเทศ
และสรุปผล ณ โรงพยาบาล

17
ไฟล์ราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสิ่งก่อสร้างปี58
ใช้ไฟลนี้ปี 58-59

19
อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรมNP(สสอ.ปักธงชัย)** สำหรับ รพ.สต.ตะคุ และ รพ.สต.บ้านดู่
ในวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา่

20
แก้ไขเล่มแผน..ส่วนงบค่าเสื่อม****

21
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 มีค 58**

22
ข้อมูลผู้ประกันตน16กพ58****

23
อบรมการแพทย์แผนไทยหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม
สำหรับ รพ.สต.พระเพลิง และบุสมอ

24
ฝาก รพ.สต.ตะคุ และ นางเหริญ print หนังสือเชิญร้าน Primary GMP ครับ...ขอบคุณมาก

25
ขอเชิญประชุมวิทยากรอบรม อสม.ช.ตามกลุ่มวัยและ ปปช.(วิทยากร รพ.สต.ละ1คน) ประชุมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา14.00 น.ณ หอประชุม สสอ.ปักธงชัย...

26
ข้อมูลผู้ประกันตน 1กพ58

27
แนวทางการดำเนินงาน อสม.เชิงรุก ปี 2558 จังหวัดแจ้งแนวทางล่าสุดครับ ...ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารที่ส่งให้

28
ด้วยแผนอำเภอ / ตำบลได้รับอนุมัติจาก สสจ. และ คปสอ. แล้ว  อำเภอขอให้ทุก รพ.สต. ได้เร่งรัดดำเนินการตามแผน โดยให้ดำเนินการภายใน  30 มิถุนายน 2558 ดังนี้
1. แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ให้ท่านจัดทำร่ายยาวโครงการ พร้อมกับถ่ายเอกสารสรุปแผนตำบลที่ได้รับอนุมัติแล้วจากเล่มแผน ....โดย ผอ.รพ.สต. เป็นผู้เสนอ  ให้ ผช.สสอ.ที่รับผิดงานตามโครงการที่เสนอ ( สมพงษ์ ไพบูลย์ บัณฑิต) เห็นชอบโครงการ และ สสอ. เป็นผู้อนุมัติโครงการ
2. แผนงบค่าเสื่อมหน่วยบริการ 80 %  เมื่อได้รับการโอนงบจาก CUP แล้ว ได้เร่งรัดดำเนินการตามแผน โดยให้ดำเนินการภายใน  30 มิถุนายน 2558
3.แผนงบค่าเสื่อมเงินบำรุงหน่วยบริการ ตามที่อนุมัติแล้ว ให้ดำเนินการได้ทันที
ตามรายละเอียดไฟล์ที่ส่งให้พร้อมเล่มแผนที่จะแจกในวันประชุมประจำเดือน กพ.58

29
มุม HosXP / ข้อควรปฏิบัติหลัง upgrade structure เสร็จ ****
« เมื่อ: มกราคม 28, 2015, 08:52:28 PM »
ข้อควรปฏิบัติหลัง upgrade structure เสร็จ ในการลง version ใหม่ หรือ คีย์แล้วโปรแกรมไม่บันทึกให้

30
ด้วย คปสอ. ปักธงชัย จะอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต อบรมในวันที่  17  กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปักธงชัย
โดยมีเป้าหมายอบรม ตำบลละ 2 หมู่บ้าน ๆ ละ 6 คน  รวมตำบลละ 12 คน
จึงขอให้ รพ.สต. คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายและ อสม. ที่จะอบรม โดยแจ้งชื่อให้อำเภอตามไฟล์ ภายในวันที่  30 มกราคม  2558  เพื่อจะได้รวบรวมแจ้งจังหวัด

31
ข้อมูลผู้ประกันตน16มค58

32
ไฟล์การต่ออายุ License_Manager ปี 2558 สำหรับ UC search

33
เอกสารการนิเทศงานจากจังหวัดรอบ1-58

34
ข้อมูลผู้ประกันตน1มค58**

35
คู่มือทำ EGP

36
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ประสาน อสม. ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานของท่าน จำนวน  10 คน   เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43  “นครราชสีมาเกมส์” ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

37
**เพลงปักธงชัย**ประกอบการแข่งขันเต้นแอโรบิก

38
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุม ในวันที่  1  ธันวาคม   2557 เวลา 09.00 น. ..เรื่องที่ประชุมประกอบด้วย
1.งบค่าเสื่อมระดับเขต
2.โครงการ "สัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุ ปี2558"


39
ใบสมัครการเต้นแอโรบิก 2557 งานผ้าไหมปักธงชัยและของดีโคราช ครั้งที่ 15

40
รพ.มหาราชนครราชสีมา

เปลี่ยนโปรแกรม ssdata 1.4.2  คีย์คนไข้นอก  เริ่มใช้เดือน พย 57

หมายเหตุ กรณี โรงพยาบาลที่มีคนไข้ใน ช่วยส่ง summary และ คำนวณหาค่า Adjrw ด้วยนะครับ

41
การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

42
ข้อมูลผู้ประกันตน16พย57

43
ให้ทุกรพ.สต.เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

44
**แจ้ง รพ.สต.บ้านโคก** เชิญเป็นวิทยากรอบรม อย.น้อย รร.สะแกราชธวัชศึกษา

45
ข้อมูลการใช้งานระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(วิธีตกลงราคา)

46
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 พย57

47
การใช้นิยามการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรค

48
ขอความร่วมมือป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาว

49
ข้อมูลผู้ประกันตน16ตค57

50
แจ้งรายละเอียดการประเมินผลการให้บริการสุขภาพของเขตบริการสุขภาพที่ 9

51
คู่มือ ลงรหัสวัคซีน ( จากเฟส IT Health Korat )

52
ข้อมูลผู้ประกันตน 1ตค57

53
ไฟล์อบรม 29/09/2557 (hosxptool 57.09.29 +hipdata+editdtabase)
http://203.157.161.4/koratbox/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A129092557.zip

54
ขอความร่วมมือ..ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เรื่อง การยืนคำขอจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญการการแพทย์แผนไทย

55
การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานพยาบาลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

56
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
สำหรับ รพ.สต.ตะขบ และ บ้านพร้าว

58
ข้อมูลผู้่ประกันตน 1 กย 57

59
ขอยกเลิกการอบรมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ว 1717 คบ

60
ข้อมูลผู้ประกันตน 16 สค57

61
รพ.ปักธงชัย ขอเชิญ จนท.ประชุมเชิงปฏิบัติการความเข้าใจและการให้คำปรึกษาเรื่อง HIV / Aids  ในวันที่ 4-5 กันยายน  2557  ณ ห้องประชุมไหมไทย รพ.ปักธงชัย โดยขอเชิญ จนท. แห่งละ 2 คน เข้ารับการอบรม โดยให้แจ้งรายชื่อมให้อำเภอทราบทาง E-Office เพื่อแจ้งให้ รพ. ทราบต่อไป

62
แจ้งทุก รพ.สต. ขอเปลี่ยนตารางการประเมิน รพ.สต. รอบ 2 โดยทีมอำเภอ (สลับช่วงเวลา เนื่องจาก บางแห่งมีการบริการ NCD และการอบรม อสม. ในช่วงเช้า) รายละเอียดตามนี้...

63
ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออกและโรค มือ เท้าปาก ในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน

64
มาตรการการดำเนินงานในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอิโบลา

65
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปาสามัคคี ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 5  สิงหาคม 57
ขอร่วมบริจาคได้ที่   สสอ  ภายในวันที่  4  สค

66
แนวทางการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ว 3675 นิติการ

67
พรุ่งนี้ 29 กค.2557 เวลา 14.00 น.  สสอ.ขอเชิญ  ผอ.รพ.สต. เข้ารับฟังการบรรยาย " 108 วิธีประหยัดพลังงาน" ณ ห้องประชุม สสอ. ปักธงชัย
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

68
ถึง รพ.สต.ตะขบ นกออก ให้ประเมินจัดการสุขภาพต้นแบบในเวปไชต์ www.thaiphc.net ด่วนมากครับ
หรือ http://www.thaiphc.net/phc/phcadmin/administrator/index/index.php?options=tamman2557
พร้อมส่งเอกสารมาให้อำเภอด้วยครับ
ปล. มีตัวอย่างของ รพ.สต.ตะขบ ที่ดำเนินการแล้วครับ

70
สถานการณ์โรคติดเชื้อที่สำคัญ 12 กรกฎาคม 2557

หน้า: [1] 2 3 4 5 6