แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6
1
ให้ ผช.แผนไทย ทำประวัติบุคคลพร้อมติดรูปถ่าย ตามแบบฟอร์ม ส่งเป็นเอกสาร ( กระดาษ ไม่รับไฟล์สแกน) ส่งให้อำเภอภายในวันที่ 12 กันยายน  2557
เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.
ขอบคุณมาก

2
กำหนดการประชุม กันยายน 2557 เพื่อทราบและให้ รพ.สต. ได้บริหารบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม/อบรมครับ

3
ด่วน.ให้ทุก รพ.สต. ที่ได้รับงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ (80%) จาก สปสช. ให้เร่งรัดดำเนินการจัดหางบค่าเสื่อม57 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2557
ตามรายการที่ส่งให้นี้ หากเลยกำหนดจะต้องให้หน่วยงานทำเรื่องขยายเวลามาที่ สสอ. รวบรวมนำเข้าที่ประชุม คปสอ.และรายงานจังหวัด
หากหน่วยงานใดดำเนินแล้ว ขอให้ดำเนินการดังนี้
1. ถ่ายรูปครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมที่ดำเนินการแล้ว พร้อมมีโลโก้ สปสช. ติดที่ครุภํณฑ์ ส่งมาทั้ง E-office
2.แจ้งวันเดือนปีที่ทำสัญญา / ออกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง


(โลโก้ สปสช. ขอให้เป็นสติกเกอร์ที่ติดบนครุภัณฑ์ )

6
ขอทุก  รพสต.ให้การประเมินการจัดระดับบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐฯตามแบบฟอร์ม ส่งเป็นเอกสาร(กระดาษ)  หรือแสกนเป็นไฟล์ pdfให้อำเภอภายในวันที่ 28  สค. 57

7
ขอยกเลิกการอบรมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ว 1717 คบ

8
ข้อมูลผู้ประกันตน 16 สค57

9
รพ.ปักธงชัย ขอเชิญ จนท.ประชุมเชิงปฏิบัติการความเข้าใจและการให้คำปรึกษาเรื่อง HIV / Aids  ในวันที่ 4-5 กันยายน  2557  ณ ห้องประชุมไหมไทย รพ.ปักธงชัย โดยขอเชิญ จนท. แห่งละ 2 คน เข้ารับการอบรม โดยให้แจ้งรายชื่อมให้อำเภอทราบทาง E-Office เพื่อแจ้งให้ รพ. ทราบต่อไป

10
แจ้งทุก รพ.สต. ขอเปลี่ยนตารางการประเมิน รพ.สต. รอบ 2 โดยทีมอำเภอ (สลับช่วงเวลา เนื่องจาก บางแห่งมีการบริการ NCD และการอบรม อสม. ในช่วงเช้า) รายละเอียดตามนี้...

11
ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออกและโรค มือ เท้าปาก ในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน

12
มาตรการการดำเนินงานในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอิโบลา

13
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปาสามัคคี ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 5  สิงหาคม 57
ขอร่วมบริจาคได้ที่   สสอ  ภายในวันที่  4  สค

14
แนวทางการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ว 3675 นิติการ

15
พรุ่งนี้ 29 กค.2557 เวลา 14.00 น.  สสอ.ขอเชิญ  ผอ.รพ.สต. เข้ารับฟังการบรรยาย " 108 วิธีประหยัดพลังงาน" ณ ห้องประชุม สสอ. ปักธงชัย
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

16
ถึง รพ.สต.ตะขบ นกออก ให้ประเมินจัดการสุขภาพต้นแบบในเวปไชต์ www.thaiphc.net ด่วนมากครับ
หรือ http://www.thaiphc.net/phc/phcadmin/administrator/index/index.php?options=tamman2557
พร้อมส่งเอกสารมาให้อำเภอด้วยครับ
ปล. มีตัวอย่างของ รพ.สต.ตะขบ ที่ดำเนินการแล้วครับ

18
สถานการณ์โรคติดเชื้อที่สำคัญ 12 กรกฎาคม 2557

19
**การส่งรายงาน Area Stratification***
ให้ส่งไม่เกินวันที่ 18 ของเดือนนั้น เนื่องจากอำเภอต้องรวบรวมส่งจังหวัดไม่เกิน 20 ของเดือน
เช่น เดือน กค. 57 นับผลงานตั้งแต่ 20 มิย.57 - 18 กค .57 ครับ เป็นผลงานของเดือน
ในส่วนเดือน มิย.57 ที่หลายแห่งส่งช้าไม่ทันตามกำหนด อำเภอรวบรวมเป็นเดือนถัดไปให้ หรือว่าถ้ามีผลงานใหม่สามารถส่งมาเพิ่มได้ ( ให้สอดคล้องกับรายงาน คตค. ข้อ 8.1)
ยกเว้น แห่งที่ส่งทันนะครับ ก็ส่งตามปกติตามกำหนด
ขอขอบคุณทุกแห่ง

20
นโยบายการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.นม ปี 57 เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่

21
ขอเชิญ จนท.อบรมพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปฯ ในวันที่ 18 กค.2557 ที่ สสจ.นม.
จำนวน 2 ท่าน
1.นส.ภาวิลัย ล้ำเลิศ  รพ.สต.ตะคุ
2.นส.ภาฤดี  สินปรุ รพ.สต.บ้านดู่
รายละเอียดตามเอกสาร

22
ข้อมูลผู้ประกันตน1กค57

23
นโยบายปลัดกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัด

24
ขอส่งมาตราการเร่งรัดป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

26
เอกสารการขออนุมัติการประชุมสัมมนา อสม. ที่ สสจ.ขอจากกองทัพภาค ที่ 2

27
ขอความร่วมมือตรวจและประเมินผลสุขภาพ อสม. ตามรายละเอียด ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ก่อน 12.00 น. เพื่อรวบรวมให้จังหวัด

28
แจ้ง  รพ.สต. ทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่างเดือน พค. 2557 แล้ว ให้ส่งเอกสารประกอบการขึ้นสิทธิ์ ที่ศูนย์หลักประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย
รพ.สต. ใดที่ดำเนินการขึ้นสิทธิ์แล้วและส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งให้อำเภอทราบด้วย

29
แจ้งทุก รพ.สต....อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ SRM+ผอ.รพ.สต.  รวมแห่งละ 5. คน.ตามรายชื่อที่ท่านแจ้งให้อำเภอทราบนั้น อบรมในวันที่ 3-4 มิย. 57 ที่ ห้องไหมไทย รพ.ปักธงชัย ขอความร่วมมือ แจ้งผู้ที่เข้ารับการอบรมทราบด้วยครับ..ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

30
แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.กฎอัยการศึก ปี 57

31
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาขอพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

32
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมการระบาดโรคไข้เลือดออก โดยเน้นกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในวัดทุกแห่งให้ CI=0
รายละเอียดตามเอกสาร และให้สรุปรายงานส่งมาในรายงานประจำเดือน

33
สสอ. ขอความร่วมมือให้ทุก รพ.สต. ส่งรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียน อย. น้อย  ภายในวันที่ 28 พฤษ๋ภาคม 2557 เพื่อรวบรวมสรุปส่ง สสจ.นม
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

34
สนับสนุนป้ายCFGTให้ร้านอาหารที่ยังไม่มีป้าย
ให้แจ้งยอดมาเพื่อการจัดสรรป้ายใหม่  (ป้ายมีจัดสรรจำนวนหนึ่งเท่านั้น)

35
ส่ง 43 แฟ้ม โครงสร้างปี 2556 / Re: ส่ง43แฟ้ม(เมย.57)
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2014, 09:00:48 PM »
Upload แล้ว

36
ส่ง 43 แฟ้ม โครงสร้างปี 2556 / Re: 43 แฟ้ม เมษายน 2557
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2014, 09:00:32 PM »
Upload แล้ว

37
Upload แล้ว

38
Upload แล้ว

39
ส่ง 43 แฟ้ม โครงสร้างปี 2556 / Re: 43แฟ้มเมย
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2014, 08:59:53 PM »
Upload แล้ว

40
Upload แล้ว

41
Upload แล้ว

42
ระเบียบการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล อสม****

45
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทำรายงาน ( คนรับงานหลัก) แห่งละ 1 คน  และผู้ที่ผ่านการอบรมนักจัดการข้อมูลจากจังหวัด แห่งละ 1 คน ประชุมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้นำคอมพิวเตอร์ที่มี HosXP และมีฐานข้อมูลด้วย
พร้อมทั้งให้จัดทำรายงาน นสค. เดือน เมษายน 2557 มาส่งด้วยครับ จาก http://www.pakthongchai.net/wordpress/forum/index.php?topic=12353.0

1. ผลงานสรุป บสต.5
2. แบบรายงานข้อ6.2 และ 7.1-9.แบบเยี่ยมบ้าน
3.แบบรายงานข้อ6.2 และ 7.1-10.สรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน
4.แบบรายงานข้อ8-4.แบบเก็บผลงาน wecando 8.1
5.แบบรายงานข้อ8-5.แบบเก็บผลงาน wecando(ข้อ8.2-8.7)
6.แบบรายงานข้อ8-6.แบบสรุป wecando(รพ.สต.)

46
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย อย่าซื้อ อย่าใช้ ( รายละเอียดตามไฟล์)

47
ให้คุณภาวิไล (รพ.สต.ตะคุ) เข้าอบรมครูต้นแบบการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 30 เมย 57  ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา รายบละเอียดตามเอกสารที่ส่งมา

48
ระเบียบ-พกส-2556

49
**คำอธิบาย**

50
**คำอธิบาย**

51
การส่งรายงาน นสค. เพิ่อให้อำเภอบันทึกลงในเวป www.r9health.org
1. ให้ส่งไฟล์รายงานผลงานของ นสค. ไม่เกินวันที่ 4 ของเดือนถัดไป ( เพราะ เขต 9 จะปิดหน้าเวปคีย์ในวันที่่ 5 ของเดือนถัดไป )โดยให้ส่งเป็นไฟล์ เพื่อที่จะสแกน Upload ไฟล์ด้วย
2. แบบรายงานที่ต้องส่งแบบเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคล ได้แก่ตัวชี้วัดที่  6.2 และ 7.1
            6.2 ร้อยละการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ
            7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุประเภทติดบ้านหรือ ติดเตียงได้รับการเยี่ยมและฟื้นฟูสภาพ
3. ตัวชี้วัดข้อ 2.3 ผู้ติดยาเสพติดไม่กลับไปเสพซ้ำ  ให้พิมพ์แบบสรุปรายงาน บสต. 5 จากหน้าเวป
4. ตัวชี้วัดข้อ 8.1 -8.7 ผลการดำเนินการมีส่วนร่วมของ นสค. ให้ส่งเป็นไฟล์ ( ต้องแสกนลายเซ็นต์ ผอ.รพ.สต. ลงในผู้รายงานด้วย)

52
จากการที่จังหวัดมาประเมินผลงานอำเภอเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้
1. การขึ้นทะเบียนสิทธิว่างของอำเภอ ดำเนินการได้น้อยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา อำเภอจึงขอให้ทุก รพ.สต. ได้ตรวจสอบสิทธิ์ว่างและขึ้นทะเบียนให้ได้ตามห่วงเวลาที่กำหนดครับ โดยใช้การ Authen ด้วยบัตร Smartcard หากมีปัญหาในการดำเนินงานให้ประสานที่ศูนย์งานประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย
2. ไม่มีการส่งแบบคำร้องของผู้ที่มีการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ หลังจากขึ้นสิทธิ์แล้ว  ( อำเภอได้ตรวจสอบเดือน มีค มี 1-2 แห่งที่ส่ง )  จึงขอให้ทุก รพ.สต. ที่ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่างแล้วให้ส่งเอกสารแบบคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ศูนย์งานประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย

ทั้งนี้ ขอให้ ทุก รพ.สต.  แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานหลักประกันสุขภาพ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ เพื่อส่งให้ศูนย์งานประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย และการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

53
การดูแลผู้ที่ถูกตัดจากUC

54
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฐมภูมิ(คตค.)
1. แบบขออนุมัติปฏิบัติงาน ทำส่งพร้อมตารางเวรรายเดือน
2.ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน เบิกเป็นรายงวด
3.สรุปผลงาน+แบบรายงาน ที่ต้องส่งก่อนวันที่ 4 ของเดือนถัดไป
สำหรับตำแหน่งที่ปฏิบัติไม่ตรง จ.18  เช่น จพ. จบ ป.ตรี จะรับค่าตอบแทนด้านวิชาการ หรือ จพ. มีวุฒิพยาบาล จะรับค่าตอบแทนด้านวิชาการ  ให้ประสานการออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่จาก สสอ.

55
แจ้งเตือนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ ฯ

56
การดูแลประชาชนที่ถูกปลดสิทธิ์จากระบบหลักประกันสุขภาพฯ

57
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเชิงรุก คตค.วันที่ 4 เมย56 เวลา 14.00 น.ที่ สสอ.ปักธงชัย ขอความกรุณาอย่าขาดและตรงเวลานะครับ ขอบคุณมาก
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

58
ข้อมูล Pt. ที่ไปรับบริการที่ รพ. ....ตค.56-มค 57
เพื่อคำนวณ OP Visit

59
**ข้อมูล E0 ปี 2557**
นำเข้าฐาน E0 เพื่อป้องกันการ Error ครับ  ปล. ต้องลบ EO เก่าออกก่อน แล้ว Copy ไปวางใหม่ทั้งหมด
ดำเนินการแล่ว  แจ้งอำเภอทราบด้วยครับ

60
มุม HosXP / Re: KM-HosXP
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 11:27:19 PM »
เพิ่มเติม

61
มุม HosXP / KM-HosXP
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 11:13:48 PM »
KM-HosXP จากเวปจังหวัดใกล้เคียง http://203.157.162.18/kmbro/ เผื่อท่านได้ใช้
(ขอเอาไว้ห้องนี้ก่อน)

62
รายชื่อผู้ป่วย CA คัดกรองวัณโรค อำเภอปักธงชัย ( เฉพาะแห่งที่มี) ส่งให้ทางเมล์ครับ
ตะคุ   takhu02706@gmail.com
บุสมอ   jirapan02708@gmail.com
พระเพลิง   praploeng02712@gmail.com
บ้านพร้าว   jitpraser55@gmail.com
บ้านโคก   bussakhon09@gmail.com
หนองนกเขียน   nongnokian02720@gmail.com
บ้านงิ้ว   banngew02716@gmail.com
ตะขบ   takhob02710@gmail.com
ลำนางแก้ว   athipat5674@gmail.com
น้ำซับ   numsub_02711@gmail.com
ปลายดาบ   jirapat53@gmail.com
นกออก   nokok02713@gmail.com
นางเหริญ   mr.yanchimplee@gmail.com
หนองปลิง   teeranath.07@gmail.com
ขุนละคร   chukiat.dom@gmail.com
สุขัง   sukhang02707@gmail.com
ท่าเยี่ยม   tayium02704@gmail.com
บ้านดู่   somnueksb@gmail.com

63
ย้ายที่ทำการสมาคมสงเคราะห์ อสม รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้ง

64
สมัคร พอ สว. ท่านใดประสงค์ที่จะสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่คุณเข็มจิรา  ภายในวันจันทร์ที่  31 มีนาคม  2557

65
การกำหนดหลักเกณฑ์ กองทุนตำบล อปท. ปี 2557

66
ข้อมูลผู้ประกันตน 16มีค57

67
ขอความร่วมมือให้ความรู้แก่ประชาชนและ อสม. เรื่องการป้องกันโรคที่จะเกิดในฤดูร้อน
ตามเอกสารที่แนบ

68
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 มีค 57

69
1.   ขอเชิญอบรม นสค.นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ในวันที่ 12-13 มีนาคม  2557 ณ ห้อง ศอน. ชั้น 3 สสจ. นม รายละเอียดตามรายชื่อที่แจ้งใน e-office ( จามจุรี  ปียวดี คงขวัญ วิภาพร  รุจิรา)
2.   ขอเชิญเข้ารับการอบรม นสค.ทักษะนักสอบสวนโรคเบื้องต้น วันที่ 24-26 มีนาคม 2557 ห้องประชุม สดถย. สสจ.นม. รายละเอียดตามรายชื่อที่แจ้งใน e-office ( เชิดชัย เสริมศรี สมดุลย์  อำนาจ มนัส ปฏิญญา วัชรชัย นิตยา )


70
ขอเชิญ Mr TB ทุก รพ.สต. ประชุมในวันที่  10  มีนาคม  2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัดหมี่ รพ.ปักธงชัย
ให้นำสรุปรายงานการคัดกรองในกลุ่มเบาหวานเดือน มค - กพ 57 มาด้วยนะครับ
ทราบแล้วตอบรับด้วย

หน้า: [1] 2 3 4 5 6