แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7
1
เอกสารลำนางแก้ว  งานคุ้มครอง

3
ข้อมูลผู้ประกันตน 16พค58

4
**ส่งลำนางแก้ว**

5
**ส่งลำนางแก้ว**

9
**ขอข้อมูลหมอครอบครัว(เพิ่ม)****  ในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อหมอครอบครัว ระดับตำบลและชุมชน  ขอภายในวันนี้(22 พค.2558) เพื่อส่งCUPและ จังหวัด

10
KPI-จากเวป
เพื่อการประเมินผลทุกหน่วยบริการ และ รพ.สต. ลำนางแก้วใช้ประกอบการประเมินจากจังหวัด

11
งานเภสัช รพ.ขอข้อมูลเพิ่มเติม  ขอความร่วมมือทุก รพ.สต. รวบรวมข้อมูลตามไฟล์ส่งให้อำเภอภายในวันที่  22  พค  2558  ขอบคุณมาก

(ไฟล์มี 2 sheet นะครับ ขอทั้ง 2 sheet )

13
ตัวอย่างนำเสนอรับ นพ.สสจ. ให้ รพ.สต.บ้านดู่***

14
การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในช่วงรณรงค์  ...ตามรายละเอียดในเอกสาร

15
ขอรายงานสถานการณ์และเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก รายละเอียดตามเอกสาร

16
ขอข้อมูล FCT เพิ่มเติม (เนื่องจากเขต ขอข้อมูล)  ในระดับตำบล / ชุมชน  ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่  15  พค.2558 ของคุณมาก

19
แจ้งแนวทางการบันทึกรณรงค์วัคซีนMR+Flu ซึ่งจากการสอบถามโดยเจ้าหน้าที่ในวันที่ประชุมชี้แจงที่ สสอ. ณ วันที่  6 พฤาภาคม  2558 โดย อำเภอได้ให้ ผู้รับผิดชอบที่ รพ.สอบถาม สสจ. ได้แนวทางการบันทึกข้อมูลรณรงค์ให้วัคซีน MR  ( พค.58- กย.58 )และวัคซีน FLU  ใน HosXP_PCU ดังนี้
1.วัคซีน MR ให้ศึกษาจากเอกสารแนวทางและการบันทึก ( ตามที่ส่งให้)
2.วัคซีน FLU  รพ.แจ้งให้หน่วยบริการเจ้าของพื้นที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลใน HosXP_PCU (ยกเว้นที่มารับที่ รพ. แต่สำหรับ รพ.สต. บุสมอ + บ้านดู่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายบางส่วนต้องมารับที่ รพ. ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มาร่วมและนำข้อมูลไปบันทึกในHosXP_PCUที่หน่วยงาน)

21
กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน  รพ.ปักธงชัย  ข้อมูลพื้นที่ รพ.สต. อำเภอปักธงชัย เพื่อจัดส่งให้กระทรวงนั้น  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย จึงขอให้ทุก รพ.สต. บันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลที่มีแล้ว  ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่  12  พฤษภาคม  2558  ...ขอบคุณมากครับ

22
ขอเชิญคณะกรรมการ คปสอ. ประชุมวันที่ 18 พค.58 เวลา13.00 น. ณห้องประขุมแพรวา รพ.ปักธงชัย  หากท่านใดมีวาระที่จะนำเข้าในวาระการประชุม ขอให้แจ้งมาที่ สสอ. ได้เลยครับ

23
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง ประชุมวิชาการด้านแพทย์และสาธารณสุข ในวันที่  11 พค.2558 ณ โรงแรมสบายโฮเตล ตามรายละเอียดในหนังสือที่ส่งมา

24
ส่งเอกสารให้นางเหริญ

25
ขอเชิญผู้ช่วยแพทย์แพทย์แผนไทยทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3 ปี 2558 ในวันที่ 28 พค.2558 ณ อาคารกีฬารวมใจสาธารณสุข สสจ.นครราชสีมา  โดยให้ตอบรับและแจ้งชื่อได้ทาง E-Office ภายในวันที่  12 พค.2558 เพื่อแจ้งรายชื่อให้จังหวัดทราบและประสานขอรถยนต์จาก CUP ในการนำเข้าร่วมพีธีดังกล่าว...

26
ให้ทุก รพ.สต. ได้ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลงานรอบที่ 1 / 2558 จากข้อมูลในเวปทั้งHIS และ HDC ซึ่งภายในอาทิตย์หน้าทีมประเมินอำเภอโดยนำท่าน สสอ. จะออกติดตามการประเมินผลงานครับ ...ขอบคุณมาก

27
งบค่าเสื่อมเงินบำรุง 2558**

28
แบบรายงานโครงการ อสม. พลังชุมชน รู้ตน ลดเสียง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ตานภัยเบาหวาน ความคนโลหิตสูงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน2558ซึ่งดำเนินการโดย อสม.(กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อสม.)รายละเอียดแจ้งในที่ประชุมชมรม อสม.และประชุมประจำเดือน 29 เมย 58  รายงานผล 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันที่30เมย.58  และ ครังที่2 วันที่ 31สค.58   ซึ่งทาง ชมรม อสม.จะไปประสานกับู รพ.สต.เพื่อการรายงานผลต่ไป

29
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร ตามรายละเอียดในหนังสือครับ

30
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ขอเชิญผอ.รพ.สต. ประชุมในวันที่  29  เมษายน  2558  เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.ปักธงชัย
หากที่ใดทราบแล้วให้ตอบรับด้วยครับ

31
ข้อมูลผู้ประกันตน16เมย58

32
ขอให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม . ตะขบ , หนองนกเขียน,ลำนางแก้ว ได้ตรวจสอบร้านชำและเฝ้าระวังรถเร่ในการจำหน่ายยาชุดในพื้นที่ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  พร้อมรายงานผลให้อำเภอทราบด้วยครับ
1. ชื่อร้านที่ตรวจ   ที่อยู่  ผลการตรวจยาชุด ( พบ ไม่พบ ) พร้อมระบุจำนวน

33
แจ้งหน่วยงานที่ส่งข้อมูลการให้บริการคนเสียชีวิต มีค 58*** จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม**

34
มาตรการประหยัดพลังงาน2558

36
คู่มือประเมินรอบ1-2558ของจังหวัด ---ให้ทุก รพ.สต. ใด้ประเมินตนเองตามคู่มือ ลงในแบบฟอร์มเพื่อเตรียมรับการประเมินจากทีมอำเภอ..ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งครับ

37
ข้อมูลผู้ประกันตน 1เมย58

38
การจัดทำโครงการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน(IVM)
เพื่อทราบและเป็นแนวทางดำเนินการร่วมกับ อปท

39
ขอเสนอแผนงานโครงการกำจัดยุงลายนำโรคไข้เลือดออก
เพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการประสานงานกับ อปท. และการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่้

40
การป้องกันโรคและภัยสุขขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
เพื่อให้หน่วยงานทราบ และเป็นแนวทาง
ในการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ในพื้นทืี่

41
การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องเมษายน 2558

42
สสอ.ขอแจ้งมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกของเขนครชัยบุรินทร์ เพื่อให้ทุก รพ.สต. ได้ถือเป็นแนวทางการดำเนินงานปี 2558
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ....

43
**รายงานผลงบค่าเสื่อมสำหรับหน่วยบริการ ( 80 %) ปี 2558 ที่ดำเนินการแล้ว **
1. ขอไฟล์รูปถ่าย ที่มี โลโก้ สปสช. ติด
2.แจ้ง วัน เดือน ปี ที่จัดซื้อ / จ้าง หรือทำสัญญา ...

44
ตารางออกเยี่ยมให้กำลังใจ รพสต. สสอ. รพช. ประจำปี58
เปลี่ยนแปลงตารางออกเยี่ยมใหม่
ให้พื้นที่เตรียมนำเสนอตามนโยบาย12ข้อ ไม่เกิน15 นาที
และเตรียมเอกสารการนำเสนอให้ผู้นิเทศ
และสรุปผล ณ โรงพยาบาล

45
ไฟล์ราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสิ่งก่อสร้างปี58
ใช้ไฟลนี้ปี 58-59

47
อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรมNP(สสอ.ปักธงชัย)** สำหรับ รพ.สต.ตะคุ และ รพ.สต.บ้านดู่
ในวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา่

48
แก้ไขเล่มแผน..ส่วนงบค่าเสื่อม+งบค่าเสื่อมเงินบำรุง 2558****

49
ข้อมูลผู้ประกันตน 1 มีค 58**

50
ข้อมูลผู้ประกันตน16กพ58****

51
อบรมการแพทย์แผนไทยหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม
สำหรับ รพ.สต.พระเพลิง และบุสมอ

52
ฝาก รพ.สต.ตะคุ และ นางเหริญ print หนังสือเชิญร้าน Primary GMP ครับ...ขอบคุณมาก

53
ขอเชิญประชุมวิทยากรอบรม อสม.ช.ตามกลุ่มวัยและ ปปช.(วิทยากร รพ.สต.ละ1คน) ประชุมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา14.00 น.ณ หอประชุม สสอ.ปักธงชัย...

54
ข้อมูลผู้ประกันตน 1กพ58

55
แนวทางการดำเนินงาน อสม.เชิงรุก ปี 2558 จังหวัดแจ้งแนวทางล่าสุดครับ ...ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารที่ส่งให้

56
ด้วยแผนอำเภอ / ตำบลได้รับอนุมัติจาก สสจ. และ คปสอ. แล้ว  อำเภอขอให้ทุก รพ.สต. ได้เร่งรัดดำเนินการตามแผน โดยให้ดำเนินการภายใน  30 มิถุนายน 2558 ดังนี้
1. แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ให้ท่านจัดทำร่ายยาวโครงการ พร้อมกับถ่ายเอกสารสรุปแผนตำบลที่ได้รับอนุมัติแล้วจากเล่มแผน ....โดย ผอ.รพ.สต. เป็นผู้เสนอ  ให้ ผช.สสอ.ที่รับผิดงานตามโครงการที่เสนอ ( สมพงษ์ ไพบูลย์ บัณฑิต) เห็นชอบโครงการ และ สสอ. เป็นผู้อนุมัติโครงการ
2. แผนงบค่าเสื่อมหน่วยบริการ 80 %  เมื่อได้รับการโอนงบจาก CUP แล้ว ได้เร่งรัดดำเนินการตามแผน โดยให้ดำเนินการภายใน  30 มิถุนายน 2558
3.แผนงบค่าเสื่อมเงินบำรุงหน่วยบริการ ตามที่อนุมัติแล้ว ให้ดำเนินการได้ทันที
ตามรายละเอียดไฟล์ที่ส่งให้พร้อมเล่มแผนที่จะแจกในวันประชุมประจำเดือน กพ.58

57
มุม HosXP / ข้อควรปฏิบัติหลัง upgrade structure เสร็จ ****
« เมื่อ: มกราคม 28, 2015, 08:52:28 PM »
ข้อควรปฏิบัติหลัง upgrade structure เสร็จ ในการลง version ใหม่ หรือ คีย์แล้วโปรแกรมไม่บันทึกให้

58
ด้วย คปสอ. ปักธงชัย จะอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต อบรมในวันที่  17  กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปักธงชัย
โดยมีเป้าหมายอบรม ตำบลละ 2 หมู่บ้าน ๆ ละ 6 คน  รวมตำบลละ 12 คน
จึงขอให้ รพ.สต. คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายและ อสม. ที่จะอบรม โดยแจ้งชื่อให้อำเภอตามไฟล์ ภายในวันที่  30 มกราคม  2558  เพื่อจะได้รวบรวมแจ้งจังหวัด

59
ข้อมูลผู้ประกันตน16มค58

60
ไฟล์การต่ออายุ License_Manager ปี 2558 สำหรับ UC search

61
เอกสารการนิเทศงานจากจังหวัดรอบ1-58

62
ข้อมูลผู้ประกันตน1มค58**

63
คู่มือทำ EGP

64
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ประสาน อสม. ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานของท่าน จำนวน  10 คน   เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43  “นครราชสีมาเกมส์” ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

65
**เพลงปักธงชัย**ประกอบการแข่งขันเต้นแอโรบิก

66
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุม ในวันที่  1  ธันวาคม   2557 เวลา 09.00 น. ..เรื่องที่ประชุมประกอบด้วย
1.งบค่าเสื่อมระดับเขต
2.โครงการ "สัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุ ปี2558"


67
ใบสมัครการเต้นแอโรบิก 2557 งานผ้าไหมปักธงชัยและของดีโคราช ครั้งที่ 15

68
รพ.มหาราชนครราชสีมา

เปลี่ยนโปรแกรม ssdata 1.4.2  คีย์คนไข้นอก  เริ่มใช้เดือน พย 57

หมายเหตุ กรณี โรงพยาบาลที่มีคนไข้ใน ช่วยส่ง summary และ คำนวณหาค่า Adjrw ด้วยนะครับ

69
การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

70
ข้อมูลผู้ประกันตน16พย57

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7