แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ไพบูลย์-สสอ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 6
1
ขอความร่วมมือ..ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เรื่อง การยืนคำขอจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญการการแพทย์แผนไทย

2
การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานพยาบาลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

3
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
สำหรับ รพ.สต.ตะขบ และ บ้านพร้าว

4
แนวทางเบื้องต้นในการเขียนโครงการร่ายยาวเพื่อขออนุมัติ สสอ.

5
**สิทธิ์ว่าง*** ขอความร่วมมือ ตรวจสอบ และขึ้นทะเบียนสิทธิ์ก่อน 12.00 น. วันที่ 22 กย.2557
http://61.19.30.156/ucnull/datatambon.php?amph=301400
ขอบคุณมาก

7
ขอความร่วมมือให้ทุก รพ.สต. ได้ประสานงานและร่วมประเมินตนเองกองทุนตำบลฯทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 กันยายน  2557
ที่ http://www.nhso7kkn.info/fund/index.php?region=9&province=3000&amphur=3014
หากแห่งใดดำเนินการแล้ว  ให้แจ้งให้ทาง สสอ. ทราบด้วยครับ
ขอบคุณทุกแห่งที่ให้ความร่วมมืออย่างดี......

9
ข้อมูลผู้่ประกันตน 1 กย 57

10
ให้ ผช.แผนไทย ทำประวัติบุคคลพร้อมติดรูปถ่าย ตามแบบฟอร์ม ส่งเป็นเอกสาร ( กระดาษ ไม่รับไฟล์สแกน) ส่งให้อำเภอภายในวันที่ 12 กันยายน  2557
เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.
ขอบคุณมาก

11
กำหนดการประชุม กันยายน 2557 เพื่อทราบและให้ รพ.สต. ได้บริหารบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม/อบรมครับ

12
ด่วน.ให้ทุก รพ.สต. ที่ได้รับงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ (80%) จาก สปสช. ให้เร่งรัดดำเนินการจัดหางบค่าเสื่อม57 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2557
ตามรายการที่ส่งให้นี้ หากเลยกำหนดจะต้องให้หน่วยงานทำเรื่องขยายเวลามาที่ สสอ. รวบรวมนำเข้าที่ประชุม คปสอ.และรายงานจังหวัด
หากหน่วยงานใดดำเนินแล้ว ขอให้ดำเนินการดังนี้
1. ถ่ายรูปครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมที่ดำเนินการแล้ว พร้อมมีโลโก้ สปสช. ติดที่ครุภํณฑ์ ส่งมาทั้ง E-office
2.แจ้งวันเดือนปีที่ทำสัญญา / ออกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง


(โลโก้ สปสช. ขอให้เป็นสติกเกอร์ที่ติดบนครุภัณฑ์ )

15
ขอทุก  รพสต.ให้การประเมินการจัดระดับบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐฯตามแบบฟอร์ม ส่งเป็นเอกสาร(กระดาษ)  หรือแสกนเป็นไฟล์ pdfให้อำเภอภายในวันที่ 28  สค. 57

16
ขอยกเลิกการอบรมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ว 1717 คบ

17
ข้อมูลผู้ประกันตน 16 สค57

18
รพ.ปักธงชัย ขอเชิญ จนท.ประชุมเชิงปฏิบัติการความเข้าใจและการให้คำปรึกษาเรื่อง HIV / Aids  ในวันที่ 4-5 กันยายน  2557  ณ ห้องประชุมไหมไทย รพ.ปักธงชัย โดยขอเชิญ จนท. แห่งละ 2 คน เข้ารับการอบรม โดยให้แจ้งรายชื่อมให้อำเภอทราบทาง E-Office เพื่อแจ้งให้ รพ. ทราบต่อไป

19
แจ้งทุก รพ.สต. ขอเปลี่ยนตารางการประเมิน รพ.สต. รอบ 2 โดยทีมอำเภอ (สลับช่วงเวลา เนื่องจาก บางแห่งมีการบริการ NCD และการอบรม อสม. ในช่วงเช้า) รายละเอียดตามนี้...

20
ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออกและโรค มือ เท้าปาก ในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน

21
มาตรการการดำเนินงานในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอิโบลา

22
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปาสามัคคี ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 5  สิงหาคม 57
ขอร่วมบริจาคได้ที่   สสอ  ภายในวันที่  4  สค

23
แนวทางการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ว 3675 นิติการ

24
พรุ่งนี้ 29 กค.2557 เวลา 14.00 น.  สสอ.ขอเชิญ  ผอ.รพ.สต. เข้ารับฟังการบรรยาย " 108 วิธีประหยัดพลังงาน" ณ ห้องประชุม สสอ. ปักธงชัย
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

25
ถึง รพ.สต.ตะขบ นกออก ให้ประเมินจัดการสุขภาพต้นแบบในเวปไชต์ www.thaiphc.net ด่วนมากครับ
หรือ http://www.thaiphc.net/phc/phcadmin/administrator/index/index.php?options=tamman2557
พร้อมส่งเอกสารมาให้อำเภอด้วยครับ
ปล. มีตัวอย่างของ รพ.สต.ตะขบ ที่ดำเนินการแล้วครับ

27
สถานการณ์โรคติดเชื้อที่สำคัญ 12 กรกฎาคม 2557

28
**การส่งรายงาน Area Stratification***
ให้ส่งไม่เกินวันที่ 18 ของเดือนนั้น เนื่องจากอำเภอต้องรวบรวมส่งจังหวัดไม่เกิน 20 ของเดือน
เช่น เดือน กค. 57 นับผลงานตั้งแต่ 20 มิย.57 - 18 กค .57 ครับ เป็นผลงานของเดือน
ในส่วนเดือน มิย.57 ที่หลายแห่งส่งช้าไม่ทันตามกำหนด อำเภอรวบรวมเป็นเดือนถัดไปให้ หรือว่าถ้ามีผลงานใหม่สามารถส่งมาเพิ่มได้ ( ให้สอดคล้องกับรายงาน คตค. ข้อ 8.1)
ยกเว้น แห่งที่ส่งทันนะครับ ก็ส่งตามปกติตามกำหนด
ขอขอบคุณทุกแห่ง

29
นโยบายการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.นม ปี 57 เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่

30
ขอเชิญ จนท.อบรมพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปฯ ในวันที่ 18 กค.2557 ที่ สสจ.นม.
จำนวน 2 ท่าน
1.นส.ภาวิลัย ล้ำเลิศ  รพ.สต.ตะคุ
2.นส.ภาฤดี  สินปรุ รพ.สต.บ้านดู่
รายละเอียดตามเอกสาร

31
ข้อมูลผู้ประกันตน1กค57

32
นโยบายปลัดกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัด

33
ขอส่งมาตราการเร่งรัดป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

35
เอกสารการขออนุมัติการประชุมสัมมนา อสม. ที่ สสจ.ขอจากกองทัพภาค ที่ 2

36
ขอความร่วมมือตรวจและประเมินผลสุขภาพ อสม. ตามรายละเอียด ส่งเป็นไฟล์ให้อำเภอภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ก่อน 12.00 น. เพื่อรวบรวมให้จังหวัด

37
แจ้ง  รพ.สต. ทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่างเดือน พค. 2557 แล้ว ให้ส่งเอกสารประกอบการขึ้นสิทธิ์ ที่ศูนย์หลักประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย
รพ.สต. ใดที่ดำเนินการขึ้นสิทธิ์แล้วและส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งให้อำเภอทราบด้วย

38
แจ้งทุก รพ.สต....อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ SRM+ผอ.รพ.สต.  รวมแห่งละ 5. คน.ตามรายชื่อที่ท่านแจ้งให้อำเภอทราบนั้น อบรมในวันที่ 3-4 มิย. 57 ที่ ห้องไหมไทย รพ.ปักธงชัย ขอความร่วมมือ แจ้งผู้ที่เข้ารับการอบรมทราบด้วยครับ..ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

39
แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.กฎอัยการศึก ปี 57

40
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาขอพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

41
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมการระบาดโรคไข้เลือดออก โดยเน้นกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในวัดทุกแห่งให้ CI=0
รายละเอียดตามเอกสาร และให้สรุปรายงานส่งมาในรายงานประจำเดือน

42
สสอ. ขอความร่วมมือให้ทุก รพ.สต. ส่งรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียน อย. น้อย  ภายในวันที่ 28 พฤษ๋ภาคม 2557 เพื่อรวบรวมสรุปส่ง สสจ.นม
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

43
สนับสนุนป้ายCFGTให้ร้านอาหารที่ยังไม่มีป้าย
ให้แจ้งยอดมาเพื่อการจัดสรรป้ายใหม่  (ป้ายมีจัดสรรจำนวนหนึ่งเท่านั้น)

44
ส่ง 43 แฟ้ม โครงสร้างปี 2556 / Re: ส่ง43แฟ้ม(เมย.57)
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2014, 09:00:48 PM »
Upload แล้ว

45
ส่ง 43 แฟ้ม โครงสร้างปี 2556 / Re: 43 แฟ้ม เมษายน 2557
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2014, 09:00:32 PM »
Upload แล้ว

46
Upload แล้ว

47
Upload แล้ว

48
ส่ง 43 แฟ้ม โครงสร้างปี 2556 / Re: 43แฟ้มเมย
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2014, 08:59:53 PM »
Upload แล้ว

49
Upload แล้ว

50
Upload แล้ว

51
ระเบียบการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล อสม****

54
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทำรายงาน ( คนรับงานหลัก) แห่งละ 1 คน  และผู้ที่ผ่านการอบรมนักจัดการข้อมูลจากจังหวัด แห่งละ 1 คน ประชุมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้นำคอมพิวเตอร์ที่มี HosXP และมีฐานข้อมูลด้วย
พร้อมทั้งให้จัดทำรายงาน นสค. เดือน เมษายน 2557 มาส่งด้วยครับ จาก http://www.pakthongchai.net/wordpress/forum/index.php?topic=12353.0

1. ผลงานสรุป บสต.5
2. แบบรายงานข้อ6.2 และ 7.1-9.แบบเยี่ยมบ้าน
3.แบบรายงานข้อ6.2 และ 7.1-10.สรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน
4.แบบรายงานข้อ8-4.แบบเก็บผลงาน wecando 8.1
5.แบบรายงานข้อ8-5.แบบเก็บผลงาน wecando(ข้อ8.2-8.7)
6.แบบรายงานข้อ8-6.แบบสรุป wecando(รพ.สต.)

55
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย อย่าซื้อ อย่าใช้ ( รายละเอียดตามไฟล์)

56
ให้คุณภาวิไล (รพ.สต.ตะคุ) เข้าอบรมครูต้นแบบการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 30 เมย 57  ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา รายบละเอียดตามเอกสารที่ส่งมา

57
ระเบียบ-พกส-2556

58
**คำอธิบาย**

59
**คำอธิบาย**

60
การส่งรายงาน นสค. เพิ่อให้อำเภอบันทึกลงในเวป www.r9health.org
1. ให้ส่งไฟล์รายงานผลงานของ นสค. ไม่เกินวันที่ 4 ของเดือนถัดไป ( เพราะ เขต 9 จะปิดหน้าเวปคีย์ในวันที่่ 5 ของเดือนถัดไป )โดยให้ส่งเป็นไฟล์ เพื่อที่จะสแกน Upload ไฟล์ด้วย
2. แบบรายงานที่ต้องส่งแบบเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคล ได้แก่ตัวชี้วัดที่  6.2 และ 7.1
            6.2 ร้อยละการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ
            7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุประเภทติดบ้านหรือ ติดเตียงได้รับการเยี่ยมและฟื้นฟูสภาพ
3. ตัวชี้วัดข้อ 2.3 ผู้ติดยาเสพติดไม่กลับไปเสพซ้ำ  ให้พิมพ์แบบสรุปรายงาน บสต. 5 จากหน้าเวป
4. ตัวชี้วัดข้อ 8.1 -8.7 ผลการดำเนินการมีส่วนร่วมของ นสค. ให้ส่งเป็นไฟล์ ( ต้องแสกนลายเซ็นต์ ผอ.รพ.สต. ลงในผู้รายงานด้วย)

61
จากการที่จังหวัดมาประเมินผลงานอำเภอเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้
1. การขึ้นทะเบียนสิทธิว่างของอำเภอ ดำเนินการได้น้อยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา อำเภอจึงขอให้ทุก รพ.สต. ได้ตรวจสอบสิทธิ์ว่างและขึ้นทะเบียนให้ได้ตามห่วงเวลาที่กำหนดครับ โดยใช้การ Authen ด้วยบัตร Smartcard หากมีปัญหาในการดำเนินงานให้ประสานที่ศูนย์งานประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย
2. ไม่มีการส่งแบบคำร้องของผู้ที่มีการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ หลังจากขึ้นสิทธิ์แล้ว  ( อำเภอได้ตรวจสอบเดือน มีค มี 1-2 แห่งที่ส่ง )  จึงขอให้ทุก รพ.สต. ที่ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่างแล้วให้ส่งเอกสารแบบคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ศูนย์งานประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย

ทั้งนี้ ขอให้ ทุก รพ.สต.  แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานหลักประกันสุขภาพ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ เพื่อส่งให้ศูนย์งานประกันสุขภาพ รพ.ปักธงชัย และการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

62
การดูแลผู้ที่ถูกตัดจากUC

63
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฐมภูมิ(คตค.)
1. แบบขออนุมัติปฏิบัติงาน ทำส่งพร้อมตารางเวรรายเดือน
2.ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน เบิกเป็นรายงวด
3.สรุปผลงาน+แบบรายงาน ที่ต้องส่งก่อนวันที่ 4 ของเดือนถัดไป
สำหรับตำแหน่งที่ปฏิบัติไม่ตรง จ.18  เช่น จพ. จบ ป.ตรี จะรับค่าตอบแทนด้านวิชาการ หรือ จพ. มีวุฒิพยาบาล จะรับค่าตอบแทนด้านวิชาการ  ให้ประสานการออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่จาก สสอ.

64
แจ้งเตือนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ ฯ

65
การดูแลประชาชนที่ถูกปลดสิทธิ์จากระบบหลักประกันสุขภาพฯ

66
ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเชิงรุก คตค.วันที่ 4 เมย56 เวลา 14.00 น.ที่ สสอ.ปักธงชัย ขอความกรุณาอย่าขาดและตรงเวลานะครับ ขอบคุณมาก
ทราบแล้วตอบรับด้วยครับ

67
ข้อมูล Pt. ที่ไปรับบริการที่ รพ. ....ตค.56-มค 57
เพื่อคำนวณ OP Visit

68
**ข้อมูล E0 ปี 2557**
นำเข้าฐาน E0 เพื่อป้องกันการ Error ครับ  ปล. ต้องลบ EO เก่าออกก่อน แล้ว Copy ไปวางใหม่ทั้งหมด
ดำเนินการแล่ว  แจ้งอำเภอทราบด้วยครับ

69
มุม HosXP / Re: KM-HosXP
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 11:27:19 PM »
เพิ่มเติม

70
มุม HosXP / KM-HosXP
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 11:13:48 PM »
KM-HosXP จากเวปจังหวัดใกล้เคียง http://203.157.162.18/kmbro/ เผื่อท่านได้ใช้
(ขอเอาไว้ห้องนี้ก่อน)

หน้า: [1] 2 3 4 5 6